Tájékoztatás az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának szabályairól

A Kormány 115/2022. (III. 22.) Korm. rendelete értelmében az az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személy, aki a hazájában a 2021/2022-es tanévben a középiskola utolsó évfolyamán tanult, és ezt iskolai bizonyítványával vagy más, az ukrajnai iskolája által akár elektronikusan kiállított és hitelesített dokumentummal igazolni tudja, Magyarországon a magyar érettségi vizsgarendszer keretében, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) szabályai szerint rendkívüli eljárás keretében érettségi vizsgára jelentkezhet, vagy ha 2022. február 15-éig már jelentkezett egyes vizsgatárgyakból előrehozott érettségi vizsgára, a rendkívüli eljárásban korábbi jelentkezéseit módosíthatja, valamint újabb vizsgatárgyakkal egészítheti ki azt.

A jelentkezés határideje: 2022. április 20. A határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

A jelentkezés benyújtása: A jelentkezés személyesen történhet az érintett személy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalban.

Amennyiben a jelentkező magyarországi érettségi bizonyítványt kíván szerezni, úgy az alábbi vizsgatárgyakból szükséges jelentkezést benyújtania a kormányhivatalba: magyar nyelv és irodalom vagy magyar mint idegen nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a Vizsgaszabályzat 2. mellékletében meghatározott választható közismereti vizsgatárgyak közül legalább egy szabadon választott vizsgatárgy.

A rendkívüli eljárásban a jelentkezés térítésmentes.

A középiskolai tanulmányok magyarországi befejezésének lehetőségéről az egyes tankerületi központokban kérhető tájékoztatás.

További tájékoztatás elérhető az Oktatási Hivatal weboldalán (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/rendkivulivizsgaszervezes_ukrajnaitanulok),

illetve a Kormányhivatal munkatársainál:

Bolla-Kratofil Eszter  88/620-013
Sihell Nikolett            88/620-017

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)