A 2018. kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2018. november 1. és november 30. között nyújtható be. A károsult termelők 2018-ban is a megszokott módon, elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén.

A kérelem benyújtásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai segítik a gazdálkodókat. A juttatásról legkésőbb 2019. március végéig születik döntés és eddig a határidőig kapják meg az igazoltan károsult gazdák.

A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a rendszer.

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:

- a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

- a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,

- az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,

- a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,

- a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta.

A kérelemhez a Kapcsolódó anyagok menüpontra kattintva érhetőek el a 2013-2018. kárenyhítési években alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok.

Alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-áig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás nélkül az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

A 2018. kárenyhítési évben a károsult termelők eddig 178.000 hektár területre közel 10.300 db kárbejelentést tettek, amelyből a legnagyobb területek az aszálykár (86.300 hektár), a belvízkár (26.400 hektár), a jégesőkár (22.500 ha) és a téli fagykár (17.200 hektár) voltak.

A kárenyhítési alapban az idei évi károk kezelésére közel 26 milliárd forint állhat rendelkezésre jövő év elején.

Ehhez kapcsolódóan október 29-én megjelent az agrárminiszter közlemény (a Kapcsolódó anyagoknál olvasható) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 12. § (5) bekezdése szerinti aszályhelyzet kihirdetéséről, amelyben a 2018. kárenyhítési évre vonatkozóan, néhány járás (Somogy megyében Nagyatád) kivételével, aszályt hirdetett ki az ország egész területére.

Az Mkk. törvény értelmében aszálynak minősül az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot; amely szükséges, de nem elégséges feltétele az Mkk. törvény 2. § 2. pontja szerinti aszálykár és ez alapján kárenyhítő juttatás megállapításának.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)