Tájékoztató az elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek, valamint az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére

I. Tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

A Kormányhivatal 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani, mivel Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét elektronikusan intézze. Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Ugyanakkor fontos, hogy nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol az ügyfél személyes megjelenésre vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtására kötelezetett.

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/) rögzíthetik. A Kormányhivatal az ügyfélnek címzett nyilatkozatainak megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Mindezek mellett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője is az eljárásaik során jelentős részben elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában a létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, amely kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. Ugyanakkor a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt a Kormányhivatal kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1.1. Biztonságos kapcsolattartási címek
A Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési tv. alapján elsődlegesen:

Hivatali tárhely (hivatali kapu) rövid neve: HEVESKH
Hivatali tárhely azonosítója: 706893155

A Kormányhivatal hivatali tárhelyeinek listája:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/e-ugyintezes/hivatali

1.2. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:
E-mail: [[[VsAYIZqJgnRhVyHE3cUGdGl0a2Fyc2FnQGhldmVzLmdvdi5odQ==]]]

Telefon: +36 36 521 500

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, az ilyen jellegű beadványokat minden esetben a Kormányhivatal 1.1. pontban megjelölt biztonságos kapcsolattartási címére kell megküldeni.

A Kormányhivatal további elérhetőségei, ügyfélszolgálatai:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--

1.3. Az ügyfelek által használható elektronikus ügyindítási felületek

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):
A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://ekozig.mo.hu/szuf_fooldal#fooldal vagy https://regi.magyarorszag.hu/)

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír)
Az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/) célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK vagy más formalizált űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

1.4. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételének lehetőségéről

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok – és később fokozatosan a szervezetek – számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyi adat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Rendelkezés és meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/) tehető.

1.5. Tájékoztatás az elektronikus aláírás szükségességéről és módjáról

Az elektronikus úton benyújtott beadványt és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni kell.

Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:
teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv - illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel látták el,
iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,
kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

Az e-Papír weboldalon, az ÁNYK nyomtatványon, a SZÜF oldalhoz tartozó i-FORM űrlapokon és szolgáltatásokon keresztül benyújtható beadványok és csatolmányaik automatikusan aláírásra és hitelesítésre kerülnek a benyújtást megelőzően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás révén, ezzel az ügyfélnek nincs külön teendője.

Az egyéb dokumentumok hitelesítése során az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatást javasolt alkalmazni. Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételére az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően: https://niszavdh.gov.hu/index

Azon természetes személy ügyfelek, akik rendelkeznek e-személyi azonosító igazolványon elhelyezett aláíró tanúsítvánnyal és kártyaolvasó eszközzel, a benyújtandó elektronikus dokumentumaikat az igazolványon található aláíró tanúsítvány segítségével is hitelesíthetik. Az e-személyi azonosító igazolványról a https://eszemelyi.hu/ linken olvashat.

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató biztosítja az elektronikus aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítványok kibocsátását, illetve a tanúsítvány életciklusának a menedzsmentjét. A szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Belügyminisztérium közreműködésével. A fővárosi és megyei járási (kerületi) hivatalokban (okmányirodák, kormányablakok) igényelhető e-személyi igazolvány és elektronikus aláírás is. (https://kormanyablak.hu/hu)

1.5.1. A Kormányhivatal rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a rendelkezésére álló aláírási tanúsítványok nyilvános adatait és elektronikus aláírási szabályzatát az alábbi linken közzéteszi:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/e-ugyintezes/heves-megyei-kormanyhivatal-foglalkoztatottak-altal-hasznalt-elektronikus-alairasokra-tanusitvanyokra

Az elektronikus aláíró tanúsítványok érvényességi ideje megtekinthető a https://hiteles.gov.hu oldalon is.

1.6. Elektronikus dokumentum-formátumok

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kötelezően elfogadott elektronikus dokumentumformátumok felsorolása ITT elérhető.

1.7. Tájékoztatás elektronikus úton történő kézbesítésről

Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az ügyfélkapu tárhely (KÜNY tárhely), az ide kapott küldeményekről pedig e-mailben kap értesítést.

Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni a hivatalos elérhetőségét.

Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy a Kormányhivatal – ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki – megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően a Kormányhivatal köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.

A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében a jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.

Ha az ügyfél a Kormányhivatalnak címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet (sms) fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, úgy a Kormányhivatal jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, úgy a Kormányhivatal elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, és az elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet (sms) fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, a Kormányhivatal elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, az e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

1.8. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során

1.8.1. Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

A nem elektronikus ügyintézés esetén – ha jogszabály erre lehetőséget ad – az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

Az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve a Kormányhivatal, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

1.8.2. Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége

Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével a Kormányhivatal az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

1.8.3. Az ügyfél rendelkezési joga

Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél, így például az okmányirodákban, kormányablakokban ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
elektronikus azonosítási mód megválasztása,
kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amelyek alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!

Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, úgy a Rendelkezési Nyilvántartásban tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.

A Rendelkezési Nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.

Fontos az is, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően a Kormányhivatal a rendelkezési nyilvántartásba tett új, az ügyet is érintő rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél ezt külön is bejelenti.

1.8.4. Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog

Az ügyfél jogosult a Kormányhivatal ügyfélszolgálatain, különösen a kormányablakokban, vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, illetve nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni. Az ügyfél kérelmére a Kormányhivatal az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában a Kormányhivatal rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja.

1.8.5. Elektronikus fizetés

Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Kormányhivatal ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

A Kormányhivatal elektronikus fizetéshez használt számlaszámai a következő oldalon találhatóak:

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/e-ugyintezes/az-kormanyhivatal-elektronikus-ugyintezesi-folyamataihoz-kapcsolodo-eljarasokert-fizetendo-igazgatas-szolgaltatasi-dijak-elektronikus-teljesitese)

1.8.6. Névtelen beadványok elektronikus benyújtásának módja

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan esetleges felmerülő közérdekű bejelentéseket, névtelen panaszokat a Hivatal az alábbi e-mail címen fogad:

[[[PQUnXPJRmvM3myidGl0a2Fyc2FnQGhldmVzLmdvdi5odQ==]]]

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

2. Az ügyfél személyes adatainak védelméről szóló tájékoztató

2.1. Adatkezelő adatai

Az adatkezelő:

neve: Heves Megyei Kormányhivatala
székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
honlapja: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

2.2. Az adatkezelés célja

Az E-ügyintézési tv. valamint az adott ügytípusra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása.

2.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása. Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szerv a rendelkezésére álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adatot az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja, amely azt az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges mértékben kezeli, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet a vonatkozó előírásokban meghatározott módon tájékoztatta. (E-ügyintézési tv. 53. §)

2.4. Kezelt személyes adatok köre

A kezelt személyes adatok köre az adott ügytípushoz kapcsolódik, jellemzően:
kérelmező adatai (név, születési név, születési hely, idő, személyi azonosító, anyja születési neve), lakcím, levelezési cím adatok, adóazonosító jel, személyazonosító okmány (típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
ügyfélminőséghez tartozó egyedi azonosítók (pl. saját ügy, hozzátartozó, meghatalmazott),
kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kód)

2. 5. Adatbiztonsági intézkedések

A Kormányhivatal az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kormányhivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

2.6. Adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférő személyek

A Kormányhivatal csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott szervek részére továbbít személyes adatokat. Az érintettek adataihoz a Kormányhivatal alkalmazottai férnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig, figyelemmel a célhoz kötött adatkezelés elvére.

2.7. Ügyfeleket megillető jogok

Az ügyfeleket megillető jogokról a Kormányhivatal Adatvédelmi tájékoztatójában olvashat bővebben.

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/adatkezelesi-tajekoztatas)

3. Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

3.1. Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét a Kormányhivatal az alábbiak szerint állapítja meg:

A Kormányhivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől - csütörtökig 9.00 és 16.00, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, 98%-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kel figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

3.2. Üzemszünet, üzemzavar

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha
az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,
az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,
az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

A Kormányhivatal minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

A Kormányhivatal minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén a Kormányhivatal köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén a Kormányhivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul a személyre szabott ügyintézési felületen, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá az üzemzavarról értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
a Kormányhivatal ügyfélszolgálati elérhetőségét,
ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

A Kormányhivatal az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról szóló nyilvántartást a személyre szabott ügyintézési felületen és a saját honlapján is hozzáférhetővé teszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve a Kormányhivatal által kiadott tájékoztatást.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Kormányhivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

3.2.1. Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, 1 munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

4. Legfontosabb jogszabályok

- a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE (eIDAS Rendelet),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

II. Tájékoztató elektronikus együttműködésre kötelezett szervek részére

1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1.1. Biztonságos kapcsolattartási címek

A Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési tv. alapján elsődlegesen:

Hivatali tárhely (hivatali kapu) rövid neve: HEVESKH
Hivatali tárhely azonosítója: 706893155

A Kormányhivatal hivatali tárhelyeinek listája:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/e-ugyintezes/hivatali

1.2 Információátadási szabályzat

A Kormányhivatal hatályos információátadási szabályzata az alábbi linken érhető el: A kapcsolódó anyagok között található.

2. Tájékoztatás az üzemszünetekről

2.1. Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét a Kormányhivatal az alábbiak szerint állapítja meg:

A Kormányhivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől - csütörtökig 9.00 és 16.00, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, 98%-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kel figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

2.2. Rendszeres karbantartások, tervezett üzemszünetek bejelentése

A Kormányhivatal minden olyan tervezett technikai tevékenységről, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy akadályozását eredményezi – megjelölve a tervezett üzemszünet időtartamát, mértékét és az érintett rendszereket – az együttműködő szerveket legalább öt nappal megelőzőleg a honlapján tájékoztatja.

2.3. Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén a Kormányhivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul a személyre szabott ügyintézési felületen, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá az üzemzavarról értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
a Kormányhivatal ügyfélszolgálati elérhetőségét,
ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

A Kormányhivatal az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról szóló nyilvántartást a személyre szabott ügyintézési felületen és a saját honlapján is hozzáférhetővé teszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve a Kormányhivatal által kiadott tájékoztatást.

2.4. Az együttműködő szerv által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló üzemszünet, üzemzavar esetén az együttműködő szerv a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az együttműködő szervet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEUSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás [a továbbiakban: KEUSZ) használatát érintette.

3. Felhívás adatvédelmi kötelezettségekre az elektronikus együttműködés során

3.1.  Adatbiztonsági intézkedések

A Kormányhivatal az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kormányhivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

3.2. Adatvédelem az együttműködés során

Az együttműködő szerv köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján eljárni az elektronikus információátadás során. Az együttműködő szerv által csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatvédelmi kötelezettségekre való tekintettel az adatigénylőnek az együttműködés során pontosan meg kell jelölnie, hogy az adatokat, iratokat milyen célból kívánja megismerni, amely célt és az adatkezelés jogalapját a megkeresésben kell rögzíteni.

Az együttműködő szerv az adatok átvételét követően köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a szervezeti és technikai intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az lnfo.tv.-ben előírtak érvényre juttatásához szükségesek.

Az elektronikus együttműködés során tekintettel kell lenni az ügyfelek azon jogára, hogy az E-ügyintézési tv. 54. §-a szerint a személyes adatot szolgáltató együttműködő szerv adattovábbítási nyilvántartást a továbbított személyes adatok tekintetében olyan módon vezeti, hogy abból az ügyfél elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

(Heves Megyei Kormányhivatal)