Debrecen-Békéscsaba közúti összeköttetés környezeti hatásvizsgálati eljárása

K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket – a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit – valamint a nyilvánosságot, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által megvalósítani tervezett Debrecen-Békéscsaba közúti összeköttetés kialakítása érdekében, 2020. december 30. napján HB/17-KTF/05979/2020. iktatószámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult hatvan napos ügyintézési határidővel a környezetvédelmi hatóságon.
Az ügyintézési határidő vége 2021. február 27.

A hatásterület vélelmezett legnagyobb határa: 405,9 m, érintett települések: Gáborján, Váncsod, Biharkeresztes, Told, Berekböszörmény, Körösszegapáti, Körösszakál, Magyarhomorog, Komádi, Derecske, Berettyóújfalu, Bakonszeg, Bihartorda, Nagyrábé, Zsáka, Darvas, Zsadány, Okány, Sarkad, Tarhos, Békés, Békéscsaba, Füzesgyarmat, Szeghalom, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Kamut. A tevékenységnek nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem kerül lefolytatásra.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához kérem továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek a benyújtását is.  

Az elektronikus úton közzétett környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elérhető innen.

Tájékoztatom továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges információkat - azok benyújtását, rendelkezésre állását követő nyolc napon belül - hivatalában (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 115 szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000) elérhetővé teszi, azokba a betekintést biztosítja.

Az engedélyezési eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti közmeghallgatás keretében az 570/2020. (XII. 9) Korm. rendelet 9. § alapján a honlapján közzéteszi mindazon információkat, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál 2021. február 9-ig írásbeli észrevételt lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában megadja a környezetvédelmi engedélyt, vagy ha az eljárás során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merül fel, a kérelmet elutasítja.

Debrecen, 2021. január 4.Dr. Szilágyi Zoltán
főosztályvezető

(HBMKH KTF)