A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

földvédelmi és földminősítési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

földvédelmi és földminősítési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 31.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- lefolytatja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági ügyeket, - részt vesz a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok, valamint az éves határszemle ellenőrzés végrehajtásában, - folyamatosan, különösen a határszemlék keretében elvégzi a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, - ellátja a földminősítési, valamint a művelési ág változással kapcsolatos osztályba sorolási feladatokat, - a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, - ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat, - elvégzi a mintatér karbantartási feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Felsőfokú képesítés, alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettség,
•    B kategóriás jogosítvány,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Elektronikus úton Ráczné Simon Éva részére a [[[TawZTX2JJcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. június 3., a felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:
Földvédelmi és földminősítési szakügyintézői pályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)