Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokon alapul.
Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumok” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.
A „Dokumentumok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

A közérdekű adatok elérésében segít az Általános közzétételi lista.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.    Személyesen:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet (9021 Győr, Árpád út 32.), dr. Partos Csilla adatvédelmi tisztviselő útján
2.    Írásban (nyomtatvány):
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32. vagy 9002 Győr, Pf: 415.)
3.    Elektronikusan:
hivatal[kukac]gyor.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Határidők

A kormányhivatal az igénynek a beérkezését követő legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről a kormányhivatal az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

Költségek
A közérdekű adatigénylést a Kormányhivatal főszabályként ingyenesen köteles teljesíteni.

Költségtérítés megállapításnak az alábbi esetekben van helye:

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A kormányhivatal az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. A kormányhivatal tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől a nyilatkozatának a kormányhivatalhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha igényét fenntartja, a költségtérítést a kormányhivatal által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a Kormányhivatal.

A költségtérítés mértékének meghatározása során a kormányhivatal az alábbi költségelemeket veheti figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

A költségelemek megállapítható mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az igény teljesítésének megtagadása
Amennyiben a Kormányhivatal igénye teljesítését megtagadja, úgy a megtagadásról, annak indokaival, valamint a megtagadással szemben fennálló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényében elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíti.

Jogorvoslat
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a kormányhivatal ellen.  A Kormányhivatallal szemben indított perben a Győri Járásbíróság jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárásai
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben a Hatóság vizsgálatát az adat megismerésére vonatkozó igény elutasítására, vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a kormányhivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen elteltére figyelemmel kívánja kezdeményezni, úgy azt az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül teheti meg.

A közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kormányhivatali eljárásrendet a kormányhivatalnak a 24/2020. (IV. 24.) számú, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek rendjéről szóló normatív utasítása (a továbbiakban: adatigénylési szabályzat) tartalmazza, melyet  az alábbi linkre kattintva ismerhet meg:

GYMSMKH Adatigénylési Szabályzat 1.  melléklet - 2.  melléklet - 3.  melléklet - 4.  melléklet
Adatigénylési Szabályzat 1. számú módosítás 1.  melléklet
Adatigénylési Szabályzat 2. számú módosítás


Adatigénylése írásbeli előterjesztésére lehetősége van az adatvédelmi szabályzat mellékletét képező, „Igénybejelentő lap közérdekű adatok/közérdekből nyilvános adatok megismerésére” megnevezésű nyomtatvány útján is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárásai
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben a Hatóság vizsgálatát az adat megismerésére vonatkozó igény elutasítására, vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a kormányhivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen elteltére figyelemmel kívánja kezdeményezni, úgy azt az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül teheti meg.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy ha Ön az igény Kormányhivatal általi elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a jelen tájékoztató Jogorvoslat címe alatt rögzített pert a Hatóságnak bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye fennállása hiánya szerinti lezárásáról szóló, vagy a Hatóság intézkedéseinek eredményéről, további intézkedések megtételéről szóló értesítése kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.