Integritásirányítási rendszer

Az integritásirányítási rendszer lényege és célja az államigazgatási szerv integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásában ragadható meg. Az integritás alapú működés alatt az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működését értjük, amelynek megvalósításáért a szervezet valamennyi tagja felelős.
Az integritásirányítási rendszer működésének feltétele az államigazgatási szerv jogszabályi előírások mentén kialakított kontrollkörnyezetének megléte, hiszen az integritásirányítási rendszer keretében végzett tevékenység-összehangolás e kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján.
Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által kialakított kontrollkörnyezet akkor megfelelő, ha
a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak;
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok;
c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén;
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés;
e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

A szervezet integráns működésének megteremtéséhez és fenntartásához elengedhetetlen az integritást sértő és a korrupciós kockázatokat magukban hordozó cselekmények megelőzése, feltárása, kivizsgálása, intézkedések megtétele, valamint a szervezet mindennapi működésében, feladatellátásában rejlő kockázatok azonosítása, értékelése, kezelésük tekintetében intézkedési terv elkészítése és az abban foglaltak nyomon követése az integrált kockázatkezelési rendszerre vonatkozó előírások szerint.
Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására, valamint a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátására integritás tanácsadót jelöl ki.