Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet

- legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit,

- 2022. július 1-jétől történő készítése és módosítása során a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit

kell alkalmazni.


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi típusú eljárásban a településfejlesztési és településrendezési eszközt csak jogosultsággal rendelkező tervező készítheti az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 1. sora alapján.

teljes eljárás

Esetkör: általános esetben és bármely koncepció, stratégia és településrendezési eszköz készítése során alkalmazható

Eljárási szakaszok:

előzetes tájékoztatási
partnerségi
véleményezési
végső szakmai véleményezési
elfogadási és hatálybaléptetési

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36.§-40.§ és 43.§ előírásai szerint.

egyszerűsített eljárás

Esetkör: az alábbi feltételek együttesen teljesülnek (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4)-(5) bekezdés alapján)

- a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
- nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,
- nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése,
illetve ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint országos közérdekből vagy kiemelt nemzetgazdasági érdekből törvény a települési önkormányzatot kötelezi, hogy - a Kormány által rendeletben meghatározott határidőre - gondoskodjon a településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a településrendezési eszközeinek elkészítéséről, módosításáról, azok jóváhagyásáról.

Eljárási szakaszok:

partnerségi
véleményezési
végső szakmai véleményezési
elfogadási és hatálybaléptetési

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ előírásai szerint.

tárgyalásos eljárás

Esetkör: az alábbi feltételek valamelyike teljesül (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján)

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
- a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt
- a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt

Eljárási szakaszok:

partnerségi
végső szakmai véleményezési – kötelező egyeztető tárgyalással
elfogadási és hatálybaléptetési

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ előírásai szerint.

állami főépítészi eljárás

Esetkör: az alábbi feltételek valamelyike teljesül (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdés alapján)

- magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik
- elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik
- helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az alábbi esetekben:

• szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé,
• övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé
• építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása

- helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó előírás módosítása
- a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik

Eljárási szakaszok:

partnerségi
végső szakmai véleményezési
elfogadási és hatálybaléptetési

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ előírásai szerint.

eljárás nélküli módosítás
(314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (4) bekezdés alapján)

Esetkör: ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.
Eljárási szakaszok: elfogadási és hatálybaléptetési

Az eljárás fajtájának meghatározásához az állami főépítész állásfoglalása előzetesen megkérhető.