Aktuális közérdekű adatainkat tematikus csoportosításban megtalálja a Dokumentumtárban, ahol szűrési és keresési lehetőségek segítik a kívánt információ megtalálását.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Elektronikusan:
E-mailcím: [[[otnoKUHhsDnh2cra296YWRhdEBiZmtoLmdvdi5odQ==]]]

Írásban:
Cím: Budapest Főváros Kormányhivatala, 1364 Budapest, Pf.: 234.

Személyesen:
Budapest Főváros Kormányhivatala Főigazgatói Titkárság
Volenszki Zsolt 
(1139 Budapest, Teve u. 1. a-c.)

 

Általános információk:
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumok” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A „Dokumentumok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

Közérdekű adatok igénylésének rendje

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

Az Info tv. 29. § 1b). bekezdése értelmében az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha a kérelem elbírálása során az állapítható meg, hogy az igényelt adatot más szerv kezeli, az adatkezelő részére a kormányhivatal haladéktalanul továbbítja a kérelmet, és erről az adatigénylőt értesíti. Abban az esetben, ha a Kormányhivatal az igényelt adattal nem rendelkezik, és az adattal rendelkező szerv sem állapítható meg, a Kormányhivatal az adatigénylőt erről a megadott elérhetőségeken értesíti.

Ha az adatigénylés nem közérdekű adatra vonatozik, a Kormányhivatal az adatigénylést elutasítja, és arról az igénylőt - az elutasítás indokának feltüntetésével – az igény beérkezését követő 15 napon belül értesíti.

Ha az igénylő jelentős mennyiségű adat szolgáltatását papír alapon igényli, vagy ugyanazon adatokra vonatkozóan ismételt igénylést nyújt be az adatigénylés költségeire vonatkozóan a Kormányhivatal előzetesen tájékoztatja, és az adatok papír alapon történő kiadása csak a költségtérítés megfizetését követően történik.

Jogorvoslati lehetőségek

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak sérelme esetén az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat:

- az igény elutasításának közlésétől számított
- az adatigénylés teljesítésére nyitva álló 15 napos határidő eredménytelen elteltét követő
- illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított

30 napon belül kell a pert megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.