Érintett szervezeti egységek:
Kerületi hivatalok hatósági osztályai

Mi a közgyógyellátás?

A közgyógyellátás hozzájárul a szociálisan rászorult személy azon kiadásaihoz, amelyek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükségesek.

Milyen hivatali állapítja meg közgyógyellátásra való jogosultságot?

A kérelmező lakóhelye vagy - amennyiben a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerinti kerületi (járási) hivatal állapítja meg.

Ki jogosult a közgyógyellátásra alanyi jogon?

 • az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
 • az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a rokkantsági járadékos;

valamint az aki

a) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

b) rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,


c)
öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy


d)
öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon az a) vagy b) alpont hatálya alá tartozott
- saját jogon magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Mennyi időre állapítható meg az alanyi közgyógyellátásra való jogosultság?

A jogosultsági időt alanyi jogosultság esetében 4 évre, normatív jogosultság esetén két évre állapítják meg. (1993. évi III. törvény 50. § (4) bekezdés)

Milyen iratok szükségesek az alanyi jogon járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött és aláírt KÉRELEM , amelyhez csatolni kell a következőket:

- a háziorvosi igazolást (amennyiben a kérelmező egyéni gyógyszerkeret megállapítását kéri),

- az alanyi jogcím fennállását igazoló iratot (pl. magasabb összegű családi pótlék igazolásáról szóló hatósági igazolvány másolata, vagy a rokkantsági ellátást igazoló okirat, hadigondozási ellátásról szóló határozat, igazából a hatósági nyilvántartásokból ezeket le tudjuk kérni, tehát nem kell csatolni)

Ki jogosult a közgyógyellátásra normatív jogcímen?

Az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át (29.925,- Ft), és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,-Ft),

VAGY

aki egyedülélő, és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át (jelenleg: 44.175,-Ft) és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft)"

Hogyan állapítható meg normatív jogosultság esetében a gyógyító ellátások költsége?

A kerületi (járási) hivatal megvizsgálja a háziorvosi igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét.

Mennyi időre állapítható meg a normatív közgyógyellátásra való jogosultság?

A járási hivatal a normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultságot két évre állapítja meg.

Milyen iratok szükségesek az a normatív jogcímen járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött KÉRELEM, amelyhez csatolni kell a következőket:

 

 • háziorvosi igazolást,
 • a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
 • 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 

 • GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát,
 • vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,
 • válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát.
 • rokkantsági ellátásban részesülők egészségi állapotára vonatkozó a rehabilitációs hatóság komplex minősítését, vagy rokkantsági ellátásban részesülők (2011. december 31. előtti) I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megállapító döntést.

 

Egyéb tudnivalók

Kitöltési útmutató a KÉRELEMHEZ

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

1993. évi. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (link a jogtárra)

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei - TÁJÉKOZTATÓ

(BFKH Sajtó)