Érintett szervezeti egységek:

Kerületi hivatalok

Milyen ellátás a GYOD?

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás (GYOD), a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Összege 2022. évben havi bruttó 200.000,- Ft, két gyermek ápolás esetén bruttó 300.000,- Ft.

Hol található a GYOD igénylésére szolgáló kérelem-nyomtatvány?
A kérelem-nyomtatvány megtalálható a kormányhivatalok honlapján. Jelen esetben tájékoztatónk végén.
A nyomtatvány papír alapon elérhető valamennyi kerületi (járási) hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.

Hol lehet a kérelmet benyújtani?
A GYOD iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi (járási) hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani.

FONTOS TUDNI:

 

 • A GYOD mellett GYET megállapítása és folyósítása nem kizárt.
 • Nem ugyanazon gyermek után folyósított GYOD teljes összegben megilleti a jogosultat a másik gyermek után folyósított GYES összege mellett.
 • Amennyiben ugyanazon gyermek után az egyik szülő GYOD-ot igényel, a másik szülő GYES igényét az nem befolyásolja.
 • Ugyanazon gyermek után ugyanaz a személy részére folyósított GYES mellett a GYOD összege megegyezik a GYOD és a GYES különbözetének összegével.

 

Mennyi az ellátás összege, ha a szülő egyidejűleg több tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek ellátásáról gondoskodik?
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a GYOD-ra való jogosultsága megállapítható lenne, az ellátás összege - e feltételek fennállásának időtartama alatt – a fenti összeg másfélszerese, azaz bruttó 300.000 Ft.

Ki jogosult a GYOD-ra?
A gyermek életkorától függetlenül a GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

 • a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy
 • a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

A szülőn kívül más személy részére is megállapítható a GYOD?
Igen, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára is megállapítható az ellátás, ha a szülőnek a GYOD-ra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de

 • a szülő meghalt,
 • a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
 • a szülő a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.

 

A GYOD megállapítása iránti kérelem a fenti körülmények bekövetkezésétől számított három hónapon belül nyújtható be.

Kit tekintünk súlyosan fogyatékos gyermeknek?
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

 • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
 • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
 • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

 

Az ellátásra való jogosultság szempontjából kit tekinthetünk tartósan beteg gyermeknek?
Tartósan beteg a gyermek, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Kit tekintünk önellátásra képtelen gyermeknek?
Önellátásra képtelen a gyermek, ha a szakértő e tényt szakvéleményben megállapítja. Az önellátásra való képtelenség megállapításának szempontrendszerét a 63/2006. III. 27. Korm. rend. 1. sz. melléklete tartalmazza. 6 év alatti ápolt gyermek esetében az önellátási képesség mértékét és az önellátásra való képtelenség tényét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására jogosult szakorvos, hat év feletti gyermek esetén a járási hivatal által kirendelt szakértő igazolja.
„E” minősítés megléte esetén nem szükséges szakértőt kirendelni. [Szt. 39/C. (3) bekezdés]

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?
A GYOD iránti kérelemhez mellékelni kell:

 

 • 6 év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,
 • 6. hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és
 • oktatási intézmény (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény) esetén az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról.

 

A háziorvos az igazolást milyen dokumentációk alapján állítja ki?

A háziorvos az igazolást

 • a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság határozata,
 • a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása,
 • a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, vagy
 • a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye alapján állítja ki.

 

Mely esetben nem kell a kérelemhez mellékelni a háziorvos igazolását?Ha az ápolt gyermeknek

 • fogyatékossági támogatásra
 • vakok személyi járadékára vagy
 • rokkantsági járadékra való jogosultsága áll fenn.

 

Mennyi az ellátás összege, ha az igénylő személy más rendszeres pénzellátásban pl. nyugellátásban részesül?
Főszabályként a GYOD havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fent említett összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

Mennyi az ellátás összege, ha a szülő a fogyatékos gyermek testvérére tekintettel pl. csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül?
Ha a szülő nem a fogyatékos gyermekre tekintettel részesül más, a gyermekek után folyósítható ellátásban, ebben az esetben a GYOD 2022. évben teljes összegben (200.000 Ft) kerül megállapításra. Ugyanezen szabály érvényesül akkor is, ha a szülő a három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén gyermeknevelési támogatásban részesül.

Vonnak-e járulékot a GYOD-ból?
A GYOD folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért az ellátásban részesülő személy – kivéve a nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Részletes információk további ellátásokról: http://csaladitudakozo.kormany.hu

SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK:

GYOD - Gyermekek otthongondozási díja iránti KÉRELEM

GYOD - Gyermekek otthongondozási díja iránti KÉRELEM - több gyermek esetén

GYOD - ÁPD- Gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj - HÁZIORVOSI IGAZOLÁS

GYOD - ÁPD- Gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj - IGAZOLÁS intézmény látogatásáról

GYOD - Gyermekek otthongondozási díja – SZAKMAI VÉLEMÉNY (6. év alatt szakorvosi)

GYOD - Gyermekek otthongondozási díja - SZAKMAI VÉLEMÉNY szülő akadályoztatásáról

GYOD - Gyermekek otthongondozási díja - munkaviszony igazolás (max. napi 4 óra)

(BFKH Sajtó)