Ápolási díj, kiemelt ápolási díj, emelt összegű ápolási díj
Érintett szervezeti egységek:
Kerületi hivatalok hatósági osztályai
Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ

Milyen hozzájárulás az ápolási díj?
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kinek állapítható meg ápolási díj?
Annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre tekintettel gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Az ápolási díj megállapítása szempontjából ki tekinthető hozzátartozónak?
Hozzátartozónak minősül : a  házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Mennyi az ápolási díj összege?
1. alapösszegű ápolási díj: havi bruttó 43.405 Ft,
2. emelt összegű ápolási díj: havi bruttó  65.110 Ft
3. kiemelt ápolási díj összege: havi bruttó 78.130 Ft

Az ápolási díj havi összege más rendszeres pénzellátás folyósítása mellett  - a jogszabályban foglalt meghatározott esetek kivételével - az ápolási díj és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.

Hogyan kell kérelmezni az ápolási díjat?
Bármely típusú ápolási díj esetén az igényt az alább elérhető nyomtatványok használatával lehet benyújtani:

Ápolási díj -  KÉRELEM

Ápolási díj - HÁZIORVOSI IGAZOLÁS

Ápolási díj - IGAZOLÁS intézmény látogatásáról

Munkaviszony igazolás (max. napi 4 óra)

Amennyiben az ápolt köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója, vagy nappali ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesül, úgy szükséges az intézmény vezetőjének igazolása - a nyomtatvány a fenti linken szintén elérhető.

A kérelem benyújtásának és elbírálásának helye:
A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala azon kerületi hivatala bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye van.

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ

Kinek állapítható meg emelt összegű ápolási díj?
Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek? 
A fokozott ápolási szükségletet a kerületi hivatal által kirendelt szakértő állapítja meg szakvéleményében.

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ

Kinek állapítható meg kiemelt ápolási díj?
Annak a személynek, aki a komplex minősítés alapján az „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

18 év alatti személyek esetében magasabb összegű családi pótlék és a szakorvosi igazolás kitöltése a kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról (82/2013.(XII.29.) EMMI rendelet 1.sz. melléklete.

Milyen igazolást kell benyújtani a kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez?
-18. életévét betöltött személy esetén: a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos bizottsági határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy egészségi állapotáról (a komplex minősítés eredményéről).
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

-Gyermekek esetén: a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó Igazolást a kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról

A szakorvos mely esetben állítja ki ezt az igazolást?
A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

Mely esetben áll fenn a gyermek kiemelt ápolási szükséglete?
Annak az ápolt személynek áll fenn kiemelt ápolási szükséglete, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően

  • más személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni,
  • más személyes segítsége nélkül segédeszköz igénybevételével sem képes lakáson belül közlekedni, és
  • más személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

 

A 18. életévét betöltött személy esetén ki állítja ki az egészségi állapotra vonatkozó hatósági bizonyítványt?
Amennyiben a 18. életévét betöltött ápolt személy nem rendelkezik a szükséges „E” minősítést tartalmazó, 2012. január 1-je után kiállított szakhatósági állásfoglalással, a lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatóságtól (budapesti és Pest megyei lakosok esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Orvosszakértői Főosztály – 1035 Budapest, Váradi utca 15.) kérheti a komplex minősítés elvégzését, melynek eredményéről hatósági bizonyítványt állítanak ki.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez, melyet az ápoltnak vagy gondnokának kell aláírni, csatolni kell a házi orvos által kiállított orvosi beutalót, zárójelentéseket, korábban kiállított szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást, ha az ápolt gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozatot, vagy meghatalmazást.

Az ápolt személy hatósági bizonyítvány iránti kérelmét a kiemelt ápolási díj elbírálására jogosult hatóság is továbbíthatja a rehabilitációs hatóság felé.

 

 

(BFKH Sajtó)