Hadigondozotti ellátás
Érintett szervezeti egység:
Hatósági és Oktatási Főosztály, Hatósági Osztály

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása kibővítve az eddigi jogosultak körét, támogatást kíván nyújtani a törvényben megállapított feltételeknek megfelelően magyar állampolgároknak és azoknak a nem magyar állampolgároknak, akik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkeznek, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár.

Fentiek szerint hadigondozásra jogosult aki, katonai szolgálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás, hadművelet, vagy visszamaradt robbanóanyag felrobbanása (a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban együtt: következtében) testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, kell gondozásba venni.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot a volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok és volt hadigyámoltak számára is, akiknek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de a pénzellátását megszüntették 16. életéve betöltése miatt, vagy az ellátás hosszabbításának hatálya eltelt, vagy a pénzellátást politikai okból megszűntették vagy szüneteltették, vagy a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

Volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok és volt hadigyámoltak esetében a havi járadék az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 34,04%-a.

A rendszeres havi járandóságot és az egyösszegű térítést igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

A járási (fővárosi kerületi) hivatal – külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala - a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Részletes tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához (PDF)

Igénybejelentés rendszeres havi járadék megállapításához (PDF)

Formanyomtatvány hadigondozott külföldön élő magyar állampolgárok részére

Kérelem magyar igazolvánnyal rendelkező személyek részére

Külföldön élő jogosultak részére történő folyósítás

Nyilatkozat nemzeti gondozásba vételről

(BFKH Sajtó)