A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott december folyamán együttműködési megállapodásokat kötött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Miskolci Egyetemmel. A stratégiai jelentőségű szerződések elsődleges célja, hogy a megye kulcsszereplőinek összefogásával előmozdítsák a régió és települései fejlődését, a foglalkoztatás bővülését és a helyi-megyei megtartóerő növelését.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal együttműködési megállapodást kötöttek 2020. december 8-án. Az együttműködési megállapodás alapvető célja, hogy a közös munka során az Önkormányzat és a Kormányhivatal hozzájáruljon Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődéséhez.

Mind a megyei önkormányzat, mind a kormányhivatal fontosnak tartja az egységes jogalkalmazást és joggyakorlatot, melynek előmozdításához a kormányhivatal – a megyei önkormányzattal egyeztetve – szakmai napokat, fórumokat, találkozókat szervez a megyei települések önkormányzatai részére a polgármesterek, illetve jegyzők, anyakönyvvezetők részvételével.

Fontos pontja a megállapodásnak a megyei és helyi foglalkoztatási partnerség szorosabbra fűzése, Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. A kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya rendszeres tájékoztatást nyújt a megyei önkormányzat számára a megye munkaerő-piaci helyzetéről.

Az együttműködés részét képezi, hogy egyes nemzeti ünnepek, világnapok, emléknapok és évfordulók alkalmával közös megemlékezéseket, ünnepségeket, szakmai előadásokat tartanak.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tíz év adósságát törlesztjük a mai napon, amikor együttműködési megállapodás formájában testet ölt a két szervezet közötti partnerség. A megyei önkormányzat és a kormányhivatal számára is a megye lakosságának hiteles érdekképviselete a legfontosabb. Ez a partnerségi kapcsolat jóval túlmutat a két szervezet közötti kooperáción. Sokkal inkább jelenti a megye egységét, a jövő felé vezető utat, és a közös építkezés első lépcsőfokát.”

Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott összefoglalta megállapodásuk kulcsfontosságú pontjait: „A felek vállalták, hogy közös szakmai egyeztetéseket, fórumokat rendeznek a települési önkormányzatok feladatellátásának segítése céljából, illetve kifejezték azon szándékukat, hogy egyes nemzeti ünnepeket közösen szervezzenek meg. Ezen túlmenően keresik annak lehetőségét, hogy közösen nyújtsanak be hazai és nemzetközi pályázatokat, valamint a Megyeháza parkolójában termelő piacot, vásárokat tartsanak. Továbbá mindent megtesznek a közösen használt Megyeháza épületegyüttes állagának megóvása és korszerűsítése érdekében.”

2020. december 11-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke, Bihall Tamás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott új együttműködési megállapodást kötött. A kamara és a kormányhivatal is fontos feladatának tekinti a térség gazdaságának fejlesztését, a gazdasági élet élénkítését, a munkahelyek védelmét a gazdálkodókra vonatkozó jogszabályok betartását, továbbá a gazdálkodók információkkal való ellátását. Az együttműködési megállapodás célja, hogy a közös munka során a kamara és a kormányhivatal hozzájárulhasson a megye gazdasági szereplőinek megerősítéséhez, a megyében működő vállalkozások stabil működéséhez, valamint fejlődésük elősegítéséhez.

Bihall Tamás kamarai elnök beszédében kiemelte: „A kamara közel 30 ezer vállalkozást képvisel, a kamarai tagság is 2000 fős. Megalkottuk a stratégiánkat a választások után, és ennek egy kiemelt pontja volt, és teljes egyetértésre talált, hogy a gazdaság számára fontos szereplőkkel megállapodásokat kössünk. Ilyen a kormányhivatal, és talán a legfontosabb szereplő. […] Vannak különféle jogszabályok, amelyeknek az alkalmazását a kormányhivatal és különféle szakágai végzik, hogy segítsék a vállalkozásokat azok értelmezésében, megvalósításában, bevezetésében. Ebben számíthatunk a kormányhivatal szakembereire is, hogy vállalati fórumainkon erről tájékoztatást adnak. Van néhány olyan ügy, amit ha jelzést adunk, nem egyedi ügyek, akkor a kormányhivatal segítségére számíthatunk különféle engedélyek kiadásában, hatósági eljárások lebonyolításában. Az együttműködés során a kamara közvetít a gazdasági élet szereplői és az államigazgatás között. A hatékony párbeszéd elősegítése révén törekszik az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás megteremtésére.”

Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott nyilatkozatában kiemelte: „Elhatároztuk, hogy a kormányhivatalban áttekintjük azokat az együttműködési megállapodásokat, amelyek az elmúlt tíz évben megköttettek akár formálisan, akár informálisan, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezek közül a legfontosabbakat megújítjuk. Ezen a héten már sor került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal egy együttműködési megállapodás aláírására. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy különösen ebben az időszakban, amikor a koronavírus-járványnak nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági hatásai is vannak, egy új együttműködési megállapodást kell kötnünk a megye gazdasági szereplőit tömörítő kamarával is. 2012-ben már volt egy együttműködési megállapodás a kormányhivatal és a kamara között, akkor elsősorban az volt ennek az oka, hogy a megyében nagy volt a munkanélküliség. Most új kihívásokkal állunk szemben, és ezek az új kihívások új együttműködéseket kívánnak.”

A kamara és a kormányhivatal megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az elsősorban gazdasági tárgyú jogszabályok megjelenéséről, illetve azok módosításáról. A BOKIK tájékoztatja a kormányhivatalt a gazdasági tárgyú, társadalmi egyeztetés alatt álló jogszabálytervezetekkel kapcsolatos álláspontjáról. A gazdaságot érintő jogszabályok egységes értelmezésének előmozdítása céljából a BOKIK egyeztetést kezdeményezhet a kormányhivatalnál. Kölcsönösen támogatják a megye területén illetékes munkaerő-piaci egyeztető kerekasztal munkáját, fontosnak tartják a megyei és helyi szintű foglalkoztatási partnerség még szorosabbra fűzését, a térség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében.

A gazdasági folyamatok nyomon követése, a gazdasággal kapcsolatos döntések megalapozása érdekében a BOKIK felméréseket, elemzéseket készít a megye gazdaságának helyzetéről, amelyeket a kormányhivatal rendelkezésére bocsát. A kormányhivatal szakemberei a BOKIK meghívására hatósági előadásokon, konzultációkon ismertetik a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, az aktuális változásokat. 2020. július 1. után a gazdasági kamarák nyújtanak tájékoztatást az egyéni vállalkozáshoz szükséges általános információkról, valamint a képesítéshez, illetve a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. Ebben a munkában a BOKIK támaszkodik a kormányhivatal szakmai tapasztalataira.

A kormányzati feladatok helyi megvalósulásának erősítése, az információcsere biztosítása, a helyi gazdaságfejlesztési feladatok hatékony teljesítése érdekében a kormányhivatal indokoltnak tartja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium munkájában a BOKIK elnöke tanácskozási joggal, állandó meghívottként vegyen részt.

2020. december 17-én Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott a Miskolci Egyetem rektorával, Prof. Dr. Horváth Zitával közösen tartott sajtótájékoztatót, és egyúttal megkötötték a stratégiai együttműködési megállapodást. Az együttműködő felek hangsúlyozták, hogy a megállapodás nem az asztalfióknak készül, kiemelt gyakorlati jelentősége van. Egyetértettek abban, hogy mind a megye, mind a régió szempontjából elengedhetetlen, hogy szerteágazó kapcsolatrendszert építsenek ki, illetve folyamatos párbeszédet folytassanak a szűkebb és tágabb társadalmi-gazdasági környezetükkel annak érdekében, hogy minél több fiatal maradjon Miskolcon és a megyében, vagy lehetőség szerint minél többen térjenek vissza ide.

A kormányhivatallal kötött stratégiai megállapodás legfőbb pontjai, hogy a két fél együttműködjön az egyetemi képzések, illetve a felnőttképzés munkaerő-piaci helyzethez igazítása, a szakmai gyakorlatok hallgatók számára történő biztosítása területén, valamint az egyetem mint fő tudásközpont alkalmazott kutatásaival segítse a kormányhivatalt, a járási hivatalokat és az önkormányzatokat. Az együttműködési megállapodás alapján a kormányhivatal vállalja – lehetőségeihez mérten –, a Miskolci Egyetem kezdeményezése alapján a Állam- és Jogtudományi, Bölcsészettudományi, illetve Gazdaságtudományi Karokon tanuló hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítását. A gyakorlati képzés az egyetem tantervében rögzített szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódik, időtartama és kreditértéke a tantervben kerül meghatározásra. A gyakorlati képzés időtartamának 80%-ában a hallgatók gyakorlati tevékenységet végeznek.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató az egyetemen elsajátított elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítse ki, és képes legyen a képzési és kimeneti követelményrendszerben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. A kormányhivatal biztosítja, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatára tanulmányaiknak megfelelő szakterületen kerüljön sor, a letöltött szakmai gyakorlatról a szakmai koordinátor írásbeli igazolást és értékelést készít.

A szerződő felek kölcsönösen vállalják, hogy a másik féltől érkezett felkérésre az előírt tematika szerint, az adott témakörben szakmai tapasztalattal rendelkező vendégelőadókat biztosítanak. A kormányhivatal – lehetőségeinek függvényében – szakmai segítséget nyújt évente az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára
HR témakörű szakdolgozat elkészítésében, ellátja a külső konzulensi feladatokat, közreműködik szakdolgozatok bírálatában és egyéb szakmai külső bírálói feladatok ellátásában.

A kormányhivatal az egyetemmel együtt keresi a közös pályázati lehetőségeket, a két szervezet céljainak megfelelő pályázati kiírásokra közös projekteket dolgoznak ki. Az egyetem a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése érdekében – külön megkeresés és megállapodás alapján – vállalja továbbképzések, átképzések szervezését, lebonyolítását.

Prof. Dr. Horváth Zita rektor a Miskolci Egyetem szerepét a fiatalok megyében tartásával kapcsolatban is hangsúlyozta: „Nemrégiben kormány által létrehozott Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónában a kormányhatározat is említi a Miskolci Egyetemet mint olyan tudásközpontot, amelyre a régiónak szüksége van. Szüksége van abból a szempontból, hogy kiváló szakembereket képezzen a munkaerőpiac valamennyi szegmense számára, legyen az a gazdasági élet, legyen az állami szektor, legyen az önkormányzati szektor vagy éppen a civil szervezetek. Szükség van arra, hogy ebben a városban, ebben a megyében, vagy a tágabb régióban a fiatalok otthonra leljenek, tehát találják meg a boldogulásnak a lehetőségét, és az egyetem tudja abban segíteni őket, hogy olyan képzéseket biztosít számukra, amivel biztosan el tudnak helyezkedni ebben a térségben, és nem kell elhagyniuk, akár Budapestre, akár Dunántúlra, vagy ne adj isten külföldre költözni.”

Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott összegezte a megállapodás jelentőségét a kormányhivatal látószögéből: „Örülök, hogy a Miskolci Egyetem sikerrel vette az elmúlt hónapokban megtörtént modellváltást, és örülök annak is, hogy az egyetem új vezetése napról napra képes válaszolni azokra az új kihívásokra, amelyek részben a világban zajló események, részben Borsod-Abaúj-Zemplén megye és ennek a térségnek a mindennapjai állítanak számára. Szeretnénk partnerséget kötni a Miskolci Egyetemmel, és lehetőséget adni az itt tanuló fiataloknak, hogy akár a kormányhivatal berkein belül is megtalálják élethivatásukat kormánytisztviselőként, segítséget nyújtani abban, hogy az itt tanuló diákok minél inkább mélyreható ismereteket szerezhessenek a magyar közigazgatás működéséről szakmai gyakorlatok keretében. És szeretnénk megtalálni azokat az érintkezési pontokat a kutatásban is, ahogy azt rektor asszony is említette, különösen a társadalomtudományi területen a megfelelő eredmények és adatok biztosításával. Rektor asszony említette a foglalkoztatási adatokat, de ezen kívül a kormányhivatalban számos olyan adat és információ áll rendelkezésünkre, ami meggyőződésünk szerint nemcsak a szakpolitikai döntéshozóknak, hanem az azt megalapozó tudományos kutatásoknak is megfelelő alapul szolgálhat. Ennek a kereteit próbáljuk majd a jövőben tartalommal megtölteni, és bízom benne, hogy nemcsak az egyetem vezetése meg a kormányhivatal vezetése, hanem valamennyi kormányhivatali és egyetemi dolgozó, kutató, diák és kormánytisztviselő együttműködése révén ez egy szoros és szerves együttműködéssé tud válni. És valóban nem az asztalfióknak szánjuk ezt a szimbolikus lépést sem. A 2021-es évet már ezeknek az elveknek a mentén fogjuk majd elkezdeni és folytatni a munkát.”

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolci Egyetem)