Közzétételi listák

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumok” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A „Dokumentumok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Főigazgatói Titkárságánál (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., 4-es iroda).

2. Írásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal [5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389.)] részére címezve.

3. Elektronikusan a [[[QlZYahZBmupl41D2maGl2YXRhbEBiZWtlcy5nb3YuaHU=]]] elektronikus levélcímre vagy hivatali kapu útján (BEMKH, KRID: 202899335) küldve.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kormányhivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Kormányhivatal értesíti.

A Kormányhivatal az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Kormányhivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Kormányhivatal levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért és az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségéért – az azokkal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően, amennyiben az legalább 10.000,- Ft összegű – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylő az adatigény teljesítését megelőzően tájékoztatásra kerül. Költségtérítés megállapítása esetén az adatigény teljesítésére a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kerül sor. E bekezdésben írtakról az igénylőt a Kormányhivatal az adatigény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Gyulai Járásbíróságon (5700 Gyula, Béke sugárút 38.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11..;postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.