HATÓSÁGI OSZTÁLY FŐBB HATÁSKÖREI

1. Szociális igazgatás:

· Ellátja az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos feladatokat:

a) időskorúak járadéka

(megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak részére nyújtott támogatás)

b) ápolási díj

(alanyi jogon megállapított ápolási díj az állandó és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolására)

c) közgyógyellátás

(a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás megállapítása és felülvizsgálata alanyi és normatív jogcímen)

d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

(az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából kiállított hatósági bizonyítvány a szociális rászorultság igazolásáról)

e) hadigondozottak járadékának megállapítása

(határoz a hadigondozottá nyilvánításról, megállapítja, megszünteti a hadigondozottak pénzellátását)

· Felülvizsgálja a rendszeres pénzellátásokat.

· Jogosulatlanul igénybe vett ellátás esetén azt megszünteti, és gondoskodik a jogosulatlanul átvett ellátás vagy annak pénzegyenértéke jegybanki alapkamattal megemelt összegének visszatérítéséről.

· A feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

· A nyilvántartásában kezelt adatokat statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. Eljárása során adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.

· Szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés, illetve a kamat összegének méltányosságból való csökkentése, elengedése.

· Értesíti a területi idegenrendészeti hatóságot, ha a külföldi személy 3 hónapot meghaladóan részesül időskorúak járadékában vagy ápolási díjban.

· A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer részeként jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szerez tudomást.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. §

4. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994 (VIII.31.) Korm. rendelet

5. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérőlhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV - lbj1param szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontja és 44/A. § (2) bekezdés

6. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés e) pontja

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése

A szociális igazgatási eljárás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján költség- és illetékmentes.

2. Kommunális igazgatás:

· Temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása.

· Temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárásban 15000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő a 28/2009 (X.29.) ÖM rendelet alapján.

3. Idegenrendészeti igazgatás:

· Dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételéről és egyéb jogszabályi ellátásokról, támogatásokról, azok korlátozásáról, megvonásáról, illetve megtagadásáról (beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás).

· Állampolgársági eljárás (magyar állampolgárság megszerzése, arról történő lemondás, állampolgársági bizonyítvány kiadása).

Alkalmazott jogszabályok:

1. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007 (XI.9.) Korm. rendelet

3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993 (IX.22.) Korm. rendelet

Állampolgárság igazolása iránti kérelem illetéke 3000 Ft.

Az egyes eljárásokkal kapcsolatosan a http://allampolgarsag.gov.hu weboldalon is tájékozódhat.

4. Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos igazgatás:

· Fegyveres biztonsági őrség tevékenysége során együttműködésre kijelölt szervek meghatározása.

· Természetvédelmi őrszolgálat, illetve a mezőőr tevékenysége során együttműködésre kijelölt szervek meghatározása.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/B. §, 15. § (6) bekezdés és 23. § (4) bekezdés

5. Szabálysértési feladatok:

· Ellátja az általános szabálysértési hatósági feladatokat.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012 (IV.13.) BM rendelet

4. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012 (IV.13.) BM rendelet

5. A szabálysértési elzárás részletes szabályairól szóló 17/2012 (IV.5) BM rendelet

6. Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet

7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

8. Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény

9. A tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI.27.) IRM rendelet

10. A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005 (IX.9.) Korm. rendelet

11. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

A szabálysértési eljárás főszabály szerint illetékmentes, de a részletfizetés, a halasztás és a becsületsértés miatt indult eljárás illetéke 3000 Ft. A becsületsértés miatt indult eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 Ft.

6. Földügyi, földművelésügyi igazgatás:

· A mezőgazdasági szakigazgatási szerv megkeresésétől számított 15 napon belül a földkiadó bizottság megválasztása céljából a szövetkezet székhelye szerinti járási hivatal összehívja a részarány-földtulajdonosok közgyűlését, valamint értesíti a részarány-földtulajdonosokat a földkiadó bizottság megszűnéséről készített határozatról.

· A végrehajtó megkeresésére javaslattétel a termőföld zárgondnokának személyére.

· Ellátja a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek a növény- és talajvédelmi szakszolgálat részére való továbbítását.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 3. § (1) bekezdés, 4/A. § (2) bekezdés és 4/B. § (2) bekezdés

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 197. § (1)-(2) bekezdése

3. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés

Az eljárások illetékmentesek.

7. Állatvédelem, állattartási feladatok:

· Állatotthon (állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezése, az üzemeltetés és létesítés felügyelete.

· Állatvédelmi törvény rendelkezésének megsértésének észlelésekor vagy bejelentéskor az illetékes hatóság intézkedését kezdeményezi.

· Állattartást korlátozhatja és megtilthatja az állatvédelemre és az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

· Kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.

· Ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását feladat- és hatáskörében eljárva.

· Állatvédelmi bírságot szab ki annak, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget

· Állandó menazséria létesítésének és fenntartásának engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése (működési engedélyt ad ki).

· Ideiglenes menazséria úti napló kiadása, működésének engedélyezése, ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozatala.

· Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése.

Alkalmazott jogszabályok:

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 24/A.-24/C. §, 41. § (1) bekezdés

2. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

3. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998 (XII.31.) Korm. rendelet 3. §

4. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007 (VIII.29.) Korm. rendelet

5. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 (V.28.) FM rendelet

Állatotthon létesítése, állandó menazséria engedélyezése, ideiglenes menazséria úti napló kiadása, működésének engedélyezése, ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozatala, állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti eljárásokban 3000 Ft közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetendő, az egyéb eljárások illetékmentesek.

8. Honvédelmi igazgatás:

· Helyi védelmi bizottsági feladatellátás.

· Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában résztvevő kisegítő személyek kijelölése.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 14. § (5a) bekezdés, 27. § (1) és (4) bekezdés, 66. § (3) bekezdés

2. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrőlhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100177.TV - lbj1param szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 13. §, 17. §, 19. § (2) bekezdés, 27. § (2) bekezdés) és 36. § (3) bekezdés

3. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011 (XII.22.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdés

9. Ipari és kereskedelmi igazgatás:

· Távhő- és gázszolgáltató esetében a felhasználási helyre való bejutás elrendelése.

· Villamosenergia és földgáz fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, kikapcsolásának tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 33/A § (2) bekezdés

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (4) bekezdés

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 12.5. és 17.7. pontja

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12.7. pontja

A közműszolgáltatók által kezdeményezett eljárások illetéke 3000 Ft.

10. Vízügyi igazgatás:

· Az ingatlan beköttetésére kötelezi az ingatlan tulajdonosát, amennyiben a víziközmű rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül a beköttetést nem teljesíti.

· A viziközmű-szolgáltató kérelmére a felhasználót kötelezi a viziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére.

· Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat – szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában – a szomszédos ingatlanra, ha annak megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza

· A Magyar Energia Hivatal részére a jogszabályokban meghatározott és feladatai ellátáshoz szükséges információk biztosítása.

· A nem védett természeti területen a nádaratásra, illetve a nádas égetésére vonatkozó engedélyezési eljárás, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik.

· Alapadatokat szolgáltat a vízgazdálkodási információs rendszer (VIZIR) részére a vízgazdálkodási feladatok ellátásához

· Dönt a vízitársulat hiányában a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák költségeinek - külön jogszabály rendelkezései szerint - az érdekeltekre történő kivetéséről

· A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapba a szerződő éves befizetési kötelezettségének összege (a lakóingatlan értéke alapján kerül meghatározásra) a járási hivatal által igazolt szociális rászorultság esetén, a rászorultság mértékétől függően csökkenthető.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (4) bekezdés, 60. § (2) bekezdés

2. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 58. § (9) bekezdés és 76. § (6) bekezdés

3. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. § (5)-(6) bekezdés

4. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés

5. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

6. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 5. § (3) bekezdés

Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapításáért 5000 Ft hatósági eljárási illeték fizetendő, az egyéb eljárások illetékmentesek.

11. Oktatással kapcsolatos feladatok:

· Nevelési-oktatási intézményvezető rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, más elhárítatlan ok miatt értesíti a járási hivatalt a rendkívüli szünetről.

· Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásának bejelentése (ha beiratkozott hazai iskolába, akkor az igazgatónak, ennek hiányában illetékes járási hivatalnak).

· Részt vesz az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában.

· A tanköteles gyermekekről nyilvántartást vezet és azt megküldi a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes óvodának, általános iskolának.

· Vezeti a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását ellátó iskolák jegyzékét.

· Kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés, 45. § (10) bekezdés, 47. § (6) bekezdés és 91. § (2) bekezdés

2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet 18/C. §

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 EMMI rendelet 16. §

12. Igazságügyi ágazat feladatai:

· Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként jár el az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében (nyilvántartásba vétel, ellenőrzés).

Alkalmazott jogszabályok:

1. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009 (X.2.) Korm. rendelet 1. §

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

3. Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009 (XI.3.) ÖM rendelet

Üzletszerű társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentésének illetéke 3000 Ft.

13. Környezetvédelmi igazgatás:

· Légszennyező mérőrendszerek kialakításának és működésének ellenőrzése.

· Eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó egyéb tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.

· Eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.

Alkalmazott jogszabályok:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet

Az eljárások illetékmentesek.

Az egyes eljárásban fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékekről, valamint a személyes illetékmentességekről és a tárgyuknál fogva illetékmenetes eljárásokról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben olvashat részletesen.