Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet osztályvezető, megyei tisztiorvos munkakör betöltésére.

Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztályára  osztályvezető, megyei tisztiorvos munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

Határozatlan idejű vezetői megbízás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:

1. melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés szükséges a feladatellátáshoz.

Ellátandó feladatok:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglaltak alapján a megyei népegészségügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok vonatkozásában, helyettesként közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi végzettség, a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.1. pontja szerinti általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés,

• Kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

• Kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Dr. Paizs Teréz főosztályvezető asszony nyújt, a (92) 549-190-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/7-8/2018., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető, megyei tisztiorvos.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[yUkQoZXxPOWgaGmKI3mzQaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kozigallas.hu - 2018. március 12.

(Zala Megyei Kormányhivatal)