Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó munkakör betöltésére.

A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályán műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

A munkakör betöltője által az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. pontja alapján ellátandó feladatok:

A 365/2016. (XI.29.) Korm. rendeletben foglalt mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok,

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/D. §-a alapján energetikus szaktanácsadói feladatok.

Közintézményekkel kapcsolatos feladatkörben: energetikai szaktanácsadás, szakmai segítségnyújtás, közreműködés az épülethasználók energiahatékonysági szemléletformálásában; szakmai közreműködés az energiabeszerzési szerződések és energiaszámlák ellenőrzésében; folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal.

Vállalkozásokkal kapcsolatos feladatkörben: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energia megtakarítás mértékének nyomon követése; a kis- és középvállalkozások ösztönzése energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására.

Lakosság tájékoztatása az elérhető energetikai hatékonysági pályázatokról.

Egyéb feladatok: részvétel az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások monitoringjában, valamint az intézkedések ellenőrzésében és egyéb – a Nemzeti Energetikusi Hálózatot irányító, felügyelő szervek vagy a Kormánymegbízott által meghatározott – eseti vagy rendszeres feladatokban; közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében; továbbá általános mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi/főiskolai végzettség, a R. 7/E. § (1)-(2) bekezdés szerinti végzettség,

Az R. 7/E. § (1)-(2) bekezdései, valamint a R. 12. számú mellékletének „A” oszlopában meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettség vagy azzal egyenértékű képesítés, illetve a külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerést képesítés vehető figyelembe:

- alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök vagy építőmérnök szakképzettség;

- mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett okl. energetikai mérnök, okl. gépészmérnök, okl. villamos-mérnök, okl. építész, okl. építészmérnök, okl. szerkezet-építő mérnök, okl. létesítménymérnök, okl. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okl. kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök vagy okl. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakképzettség.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

• Ügyfél-orientáltság,

• Kommunikációs és problémamegoldó képesség,

• Konfliktuskezelési képesség,

• Pontos, precíz munkavégzés,

• Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, tárgyalóképesség.

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek – kiemelten MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

• A felsorolt mester- vagy osztatlan képzések valamelyikén szerzett szakképzettség,

• Igazolt szakmai tapasztalat az energiagazdálkodási és/vagy energiatermelési szakterületeken,

• Közigazgatásban szerzett jártasság,

• Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a munkakör betöltésének feltétele,

• iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló okmányok másolatai, (amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot igazoló okirat másolata,

• a jelentkező saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarr Lászlóné járási hivatalvezető-helyettes asszony nyújt, a (93) 509-512-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: ZAB/060/1109-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki biztonsági szakügyintéző, energetikus szaktanácsadó

vagy

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[PRKtICjlwwUOibGnCi6GcWcjZaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, valamint az Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2018. február 24.

(Zala Megyei Kormányhivatal)