A Zala Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintéző munkakör betöltésére.

A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályára ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintéző munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 16. 1. Ingatlan-nyilvántartási, földforgalmi és földműves nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályán a pályázó feladata a föld tulajdonjogának átruházására irányuló jogügyletek hatósági engedélyezési eljárásban való közreműködése, valamint az e körbe tartozó ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Jogi diploma,

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Matus Péter főosztályvezető-helyettes úr nyújt a (92) 597-602/7002-es vagy (30) 817-5110 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: ZAB/060/1187-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[ihVeXOXYVtyo6iN0yMNaGl2YXRhbEB6YWxha296aWcuaHU=]]] oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetője, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. április 10.

(Zala Megyei Kormányhivatal)