Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Zala Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályára informatikai referens munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontja szerinti feladatkörben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:

A Nagykanizsai Járási Hivatal feladatellátásához szükséges informatikai infrastruktúra működtetése, az egységes üzemeltetés biztosítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- telepített programok, eszközök ismerete olyan mértékben, hogy esetleges üzemzavar elhárításában operatív segítséget tudjon nyújtani, rendszer-felügyeleti tevékenység végzésére alkalmas,

- üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, garanciális és garancián túli javítások megszervezése, segítségnyújtás az eseti hibák megoldásához,

- számítástechnikai segéd- és kellékanyagok készleteinek felügyelete, figyelemmel kísérése, javaslattétel a pótlásra,

- munkatársak számítástechnikai kérdést érintő feladatainak segítése, támogatása, ellenőrzése, adatvédelem tervezésében történő segítségnyújtás,

- részvétel a központi szervek által szervezett oktatásokon, továbbképzéseken,

- gondoskodás az informatikai eszközök, adathordozók biztonságos tárolásáról, védelméről,

- adatmentések rendjének figyelembe vételével szervezi és felügyeli a biztonsági mentések készítését, tárolását,

- a központilag kiadott eszközökkel a vírusvédelem biztosítása, idegen adathordozók vírusellenőrzésének elvégzése,

- járási informatikai rendszerek rendszergazdai feladatainak ellátása,

- közreműködés számítógépes hálózatok építésében és bővítésében,

- naprakész nyilvántartás vezetése hardver- és szoftver eszközökről,

- telefax, fénymásoló, telefon és telefonközpont üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

- a felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekről adatszolgáltatások küldése,

- hálózatüzemeltetési feladatok, azaz leltározási feladatok, programtelepítés, programok használatának oktatása, felmerülő problémák megoldása, javaslattétel rendszerbővítésre, korszerűsítésre, selejtezésre, optimális felhasználásra, kapcsolattartás szakmai vezetőivel.

- közreműködés az Informatikai Osztály feladatellátásában, azaz vezetői utasításban meghatározott területeken részt vesz más főosztályok és járások informatikai üzemeltetésében, valamint egyedi esetekben felmérési, üzemeltetési, hálózatépítési és adminisztratív feladataiban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskolai végzettség, a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontja szerinti végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Jó szintű precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1307-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[VFKkczO7zjzx0mGaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője, valamint az Informatikai Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kozigallas.hu - 2018. május 12.

(Zala Megyei Kormányhivatal)