Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére.

Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztályára hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére.

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti feladatkörben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:

a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztályán döntés előkészítési, feladat ellátási és nyilvántartási kötelezettség terheli az elsőfokú hatósági ügyekben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntések előkészítése, különösen:

- A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján kisajátítási hatósági feladatok;

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott hatósági feladatok;

- A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendeltben meghatározott, a külföldi állampolgárok ingatlan szerzésével kapcsolatos hatósági feladatok;

- A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági feladatok;

- A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági feladatok;

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott felügyeleti eljárással kapcsolatos és hatósági ellenőrzési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi végzettség, a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Egyetem, jogász végzettség vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán szerzett vagy azzal egyenértékű végzettség,

• Jó szintű precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

• Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség,

• Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1292-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakügyintéző.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a [[[JwHFsnqjPJyoiAkpG9MkZNE2NrEaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője, valamint a Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • www.kozigallas.hu - 2018. április 28.

(Zala Megyei Kormányhivatal)