Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet gépkocsivezető-karbantartó
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

Ellátandó feladatok:

A gépkocsivezető a Zala Megyei Kormányhivatal tulajdonában álló mobilizált ügyfélszolgálatot ellátó kormányablak busz vezetésével és az ügyintézési feladatokat ellátó kormányablak (szak)ügyintéző szállításával kapcsolatos feladatokat, valamint esetlegesen a rá bízott karbantartási feladatokat látja el Zala megye területén.

A gépjárművezetői munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a kormányhivatal tulajdonában lévő taxi rendszerben üzemeltetett kormányablak busz vezetése,

- a vezetésére bízott kormányablak buszt köteles forgalomképes állapotban tartani, figyelembe véve a KRESZ előírásait,

- a kormányablak buszban utazó kormányablak (szak)ügyintéző testi épségét nem veszélyeztetheti, valamint a kormányablak busz ügyfélterében található berendezések állagát köteles megóvni,

- a menetlevelet pontosan, a valóságnak, valamint a hatályos Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelően vezeti, a feladat elvégzése után az utazási dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül leadja a gépjármű koordinátornak,

- a kormányablak buszt karbantartja, az esetleges (szükségszerű) ápolási, mosási szolgáltatást az igénybevétel előtt egyezteti, a kormányablak busz belsejének takarítását szükség szerint elvégzi,

- az előírt kötelező szerviz időpontját egyezteti, a kormányablak busz műszakiztatását előkészíti,

- a kormányablak busz meghibásodása esetén azonnal tájékoztatja a Koordinációs, valamint a Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályok osztályvezetőit, egyeztetés után gondoskodik a kormányablak busz szervizbe való szállításáról,

- káresemény esetén haladéktalanul tájékoztatja a Koordinációs, valamint a Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályok osztályvezetőit és az utasításnak megfelelően intézkedik,

- az üzemanyag-felhasználás elszámolásához kapcsolódó bizonylatokat az előírt határidőben köteles leadni az elszámolást végző ügyintézőnek,

- a kormányablak busz használatával kapcsolatban a nem nevesített esetekben a mindenkor hatályos utasításnak megfelelően köteles eljárni,

- gondoskodik az általa használt garázs szükség szerinti takarításáról,

- szükség esetén a parkoló, udvar rendben tartása, takarítása, növényzet rendszeres ápolása, téli időjárás esetén hó eltakarítás, síkosság-mentesítés,

- a fentieken túlmenően elvégzi a felettese által rábízott egyéb feladatokat.

A karbantartói munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- rendszeresen ellenőrzi az épületek állagát, különös tekintettel az esetleges beázásokra, fagykárokra,

- kisebb karbantartási, javítási munkákat elvégzi a Kormányhivatal egyéb épületeiben,

- javaslatot tesz a munkavégzéshez szükséges anyagok, alkatrészek és szerszámok beszerzésére,

- szakismereteitől, tapasztalataitól elvárható mértékben tartozik kisebb jelentőségű javítási, karbantartási feladatokat (zárak cseréje, égők, fénycsövek cseréje, dugulás-elhárítás stb.) elvégezni,

- indokolt esetben – tűz és egyéb károk megelőzése végett a közművek főelzáróját haladéktalanul elzárja, és a hibát jelenti a Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztálynak,

- anyag, készlet és eszközbeszerzésekben történő operatív részvétel,

- az ellenőrzések során felmerülő hiányosságok pótlásáról gondoskodik, illetve javaslatot tesz azok megszűntetésére,

- felel a villamos főelosztók biztonságtechnikai szempontból történő megfelelőségéért, folyamatos kapcsolatot tart az áramszolgáltatóval,

- felelős a villamos hálózatok üzemszerű működtetéséhez szükséges feltételek megteremtéséért,

- folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói helyek villamos teljesítmény szükségletét és indokolt esetben – időben – javaslatot tesz a hálózat bővítésére,

- folyamatosan ellenőrzi a létesítmények világítási és erőátviteli hálózatának állapotát, a szükséges javításokat elvégzi, javaslatot tesz felújításra, korszerűsítésre,

- figyelemmel kíséri a villamos biztonságtechnikai vizsgálatokat (szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi), mérések elvégzéséhez szakmai segítséget ad,

- a tervezett karbantartási munkákat az ütemezésnek megfelelően végzi,

- anyagbeszerzés (műszaki, reprezentációs stb.),

- a fentieken túl elvégzi a felettese által rábízott egyéb feladatokat.

Jogállás, munkabér és juttatások:

A jogállására, munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú végzettség,

• Legalább B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány, valamint igazolt, több éves/senior gépjárművezetői (3,5 tonna össztömeget meg nem haladó, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető kisteherautó) és karbantartói gyakorlat,

• Egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Karbantartási (villany-, víz-, gázszerelői) munkák terén szerzett gyakorlat,

• Önálló munkavégzésre való alkalmasság,

• Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, alkalmazkodás,

• Kiváló szintű megbízhatóság, felelősségvállalás,

• Nyitottság a problémák megoldására,

• Jó szintű szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: ZAB/060/1249-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető-karbantartó.

• Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa Kormánymegbízott Asszony részére a [[[sCBrvswaEKtqjv22WaGl2YXRhbEB6YWxhLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

(Zala Megyei Kormányhivatal)