A Veszprém Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Balatonfüredi Járási Hivatal Építésügyi Osztályára építésfelügyeleti szakügyintéző munkakörének betöltésére

 

A

Veszprém Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Veszprém Megyei Kormányhivatal

Balatonfüredi Járási Hivatal

Építésügyi Osztálya

építésfelügyeleti szakügyintéző

munkakörének betöltésére.

Az állami tisztviselői jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8230 Balatonfüred, Felső köz 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. számú melléklet 11.2 pontja alapján építésfelügyeleti hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés, szükséges hatósági intézkedések megtétele, a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzés és eljárás lefolytatása, a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzés és eljárás lefolytatása, építésfelügyeleti döntések előkészítése, döntések végrehajtásának felügyelete, építtető bejelentésének vizsgálata az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdéséről, nyilvántartások vezetése, szakhatósági eljárás lefolytatása.

A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.

Ha integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása.

Az első fokú, általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek ellátása.

Azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány a kiemelt jelentőségű ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – szakhatósági ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó állami tisztviselő képesítési követelménye: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,
 • az első fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott állami tisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie. Az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és ÉTDR ismerete,

· B kategóriás jogosítvány,

· ECDL bizonyítvány,

· tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat,

· közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,

· német nyelv ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ferencz Kornél hivatalvezető nyújt a 06-87/795-070-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) kell személyesen vagy postai úton, zárt borítékban eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01834-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.hu

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)