A jogszabály módosítása értelmében több szempontból is bővült a kárrendezésre jogosultak köre.

Egyrészt a SZEVIÉP Zrt. mellett a Biztonsági Üzem Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” és a Marosdömper Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” mint a SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalatok (továbbiakban együtt: SZEVIÉP Zrt.) fizetésképtelensége miatt kárt szenvedettek is jogosultak a kárrendezésre.
Másrészt az állami kárrendezés iránti igényre mind a természetes, mind a jogi személyek jogosulttá váltak a rendeletben foglaltak szerint.

Az állami kárrendezés iránti igény a károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) jelenthető be 2018. szeptember 30-ig. A határidő jogvesztő.

Állami kárrendezés keretében támogatásra jogosult az a természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: károsult), aki vagy amely

 • a) a SZEVIÉP Zrt.-vel a felszámolási eljárás megindulását megelőzően kötelmi jogviszonyban állt, és
 • b) az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően e rendelet hatálybalépése napján a SZEVIÉP Zrt.-vel szemben
 • ba) a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett követelése van,
 • bb) olyan elismert követelése áll fenn, amelynek behajthatatlanságáról a felszámoló e rendelet hatálybalépését megelőzően igazolást adott ki,
 • bc) a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye van, vagy
 • bd) olyan követelése áll fenn, amelynek érvényesítése iránt polgári eljárás van folyamatban (a továbbiakban együtt: követelés).


Kárrendezésre jogosult az a természetes személy vagy jogi személy is, aki vagy amely

 • a) a felszámolási eljárás megindulását megelőzően a károsulttal kötelmi jogviszonyban állt, és
 • b) a károsult SZEVIÉP Zrt.-vel szembeni követeléséhez engedményezés útján jutott, valamint
 • c) a követelést az (1) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével e rendelet hatálybalépése előtt megkísérelte érvényesíteni.


Nem jogosult állami kárrendezés keretében támogatásra

 • a) a SZEVIÉP Zrt.-nek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása,
 • b) a pénzügyi intézmény éshitelintézet,
 • c) a pénzforgalmi szolgáltató és
 • d) a SZEVIÉP Zrt. - felszámolás kezdő időpontjában -
 • da) vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, a Polgári Törvénykönyv szerinti legalább többségi befolyással rendelkező részvényese,
 • db) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalója, valamint
 • dc) a da) és db) alpontban felsorolt személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.


Amennyiben a támogatásra jogosult
a) természetes személy elhunyt, annak örökösét,
b) jogi személy megszűnt, annak jogutódját
illeti meg a támogatásra jogosult jogállása.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)