A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli.

· a kifüggesztés napja: 2018. május 11.

· a levétel napja: 2018. május 26.

· az eljáró hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

· az ügy száma: VEG/001/02216-7/2018

· az ügy tárgya: A Farkasgyepű 058 hrsz-ú ingatlant érintő erdő igénybevételének engedélyezése. - Határozat

Az erdészeti hatóság az ügyben döntést hozott,amelynek közlése a Törvény 2. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton történik.A döntést tartalmazó irat megtekinthető a hatóság hivatalos helyiségében (Veszprém, Szent Margit park 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8-16 óra, péntek 8-13 óra).

Ezen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztályához címzett, de a Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A hirdetmény útján közölt döntést a Törvény 2. § (2) bekezdése alapján a hirdetmény kifüggesztését követő 5.napon kell közöltnek tekinteni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A fellebbezés a végrehajtásra halasztó hatályú és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezési eljárás díja 50.000 Ft alapdíj és földrészletenként 4.000 Ft alapdíjon felül fizetett további díj, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett 10023002-00302371-00000000 számú számlájára történő átutalással, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető (banki készpénzbefizetés, belföldi postautalvány). A közlemény rovatban a következőket kell feltüntetni:Határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja; ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele; ügyiratszám. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

 

Veszprém, 2018. május 10.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásábólMajor László
osztályvezető

Kapják:

  1. Hatósági hirdetőtábla, majd Irattár

(Veszprémi Járási Hivatal)