ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS VÉGLEGESSÉ VÁLÁSÁRÓL

Herend és Herend – Majolikagyár közötti vegyes használatú út kiépítésének építési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/634/20/2018. sz. Közlemény

útépítési engedélyezéssel kapcsolatos döntés véglegessé válásáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Herend és Herend – Majolikagyár közötti vegyes használatú út kiépítésének építési engedélyezési ügye

Ügy száma: VE/UT/NS/A/634/0/2018.

Építtető megnevezése: Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

A döntés az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

Ügyintéző neve: Heinbach Tamás

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján a döntés rendelkező része:

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva Herend Város Önkormányzata (8440 Herend, Kossuth u. 97., továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró Veszprémi Tervező Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21., továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére eljárást indítottam a Herend és Herend – Majolikagyár közötti vegyes használatú út kiépítésének építési engedélyezési ügye tárgyában. A tárgyi közlekedési létesítmény kiépítését a következők szerint

engedélyezem.

1. A tervezett közlekedési létesítmény megnevezése: helyi közút.

Engedélyezési terv azonosító adatai: Veszprémi Tervező Kft., TD/VT-0004/2018. tervszám.

2. Építési munka rövid leírása:

Herend Város Önkormányzata a település és a Majolikagyár közötti rossz állapotú földút helyett vegyes használatú út kiépítését tervezi, mely mezőgazdasági út paramétereivel kerül megvalósításra. Ezen a tervezett úton lehet majd kerékpárral is megközelíteni a Majolikagyári iparterületet. A Kossuth utcán, a Vasút utcán, a Rákóczi utcán, a Petőfi utcán és a tervezett vegyes forgalmú úton a kerékpáros útirány forgalomtechnikai kijelölés nem útépítési engedélyhez kötött tevékenység. A tervdokumentációban szereplő Rákóczi utca átépítésére jelen eljárás nem vonatkozik Építtető kérelme alapján.

Útépítés:

a) út osztályba sorolása: K.VI., 3.1.1. mezőgazdasági bekötőút, „S” akadályoztatással,

b) tervezési sebesség: 50 km/h,

c) út hossza: 1238,26 méter,

d) út korona szélessége: 5,50 méter,

e) burkolat szélessége: 3,50 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) forgalmi sáv szélessége: 3,50 méter,

g) padka szélessége: 1,00 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: mechanikai stabilizáció,

h) legnagyobb emelkedő: 9,71 %.

Vízelvezetés:

A burkolatra hulló csapadékvíz a tervezett egy- vagy kétoldali nyílt vízelvezető árokba kerül bevezetésre, vagy pedig a padkán és a mellette lévő zöldfelületen elszikkad.

3. Előírások:

3.1. Az útcsatlakozás látóháromszögébe kilátást akadályozó növényzet telepítése tilos.

3.2. A közúti űrszelvényt szabadon kell hagyni, abban semmiféle akadály nem létesíthető.

3.3. Az építési munkák megkezdését a Veszprémi Járási Hivatalnak – az építés megkezdése előtt, illetőleg a munkaterület átadás előtt legalább 5 nappal – írásban be kell jelenteni.

3.4. A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – legalább 60 nappal be kell benyújtani.

3.5. A kivitelezési munkákat csak véglegessé vált és végrehajtható, hatályos építési engedély és az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdeni.

3.6. A véglegessé vált építési engedélyt és a záradékolt engedélyezési tervet az e-építési naplóba fel kell tölteni. Azokat a dokumentumokat, melyek az e-építési naplóba nem rögzítettek, a helyszínen elérhetővé kell tenni és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell.

3.7. Az építési engedély idegen ingatlan igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

3.8. Jelen engedély az útépítési munkálatokkal egybefüggő csapadékvíz elvezetésre is vonatkozik.

3.9. A kivitelezés földmunkáit a 0+650.00 km szelvénytől (a Rákóczi Ferenc úton) a Petőfi Sándor utca teljes hosszán, annak végéig és a 0+275.00 és a 0+175.00 km szelvények között (a 44/15 és 44/18 hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszon), valamint a 0+350.00 és 1+225.00 km szelvények közötti szakaszon régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Török I. u. 7.) történt előzetes egyeztetés után, a Múzeum régész szakemberének jelenlétében, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A munkák során a szükséges régészeti szakfeladatok elvégzésének lehetőségét biztosítani kell. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás területére eső régészeti emlékeket, objektumokat fel kell tárni.

3.10. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a munkák befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak.

3.11. Az építés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

3.12. A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

3.13. Az építési tevékenység befejezését követően a kivitelező köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az építési hulladék nyilvántartó lapot.

3.14. Építtető köteles az útépítési tevékenység során keletkezett hulladékokról készített építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtani a kivitelezés befejezését követően.

3.15. Az építési hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.

3.16. A kivitelezés során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban az építési munkákra vonatkozóan a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.

3.17. Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, a kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt az elsőfokú zajvédelmi hatóságtól felmentést kell kérnie a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 2. sz. mellékletében előírt határértékek betartása alól.

3.18. A földmunkával érintett területről a talajvédelmi tervben meghatározott 40-70 cm mélységű humuszos termőréteget elkülönítve kell letermelni, deponálni és a kivitelezési munkálatok befejező lépéseként a helyszínen felső talajrétegként elteríteni.

3.19. A humuszdepók állagmegóvásáról az elterítésig gondoskodni kell.

3.20. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.

3.21. Humuszos termőréteg nem helyszínen történő felhasználása esetén a beruházó részére a talajvédelmi hatóság külön határozatban talajvédelmi járulékot állapít meg.

3.22. A tárgyi terület környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

4. Az építési engedélyhez az e-közmű rendszerben az alábbi érintett közműszolgáltatók járultak hozzá a 593640391 azonosító számú elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozatban:

· Bakonykarszt Zrt.

· E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

· E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

· Invitech Megoldások Zrt.

· Invitel Távközlési Zrt.

Az építési engedélyhez az alábbi közműszolgáltatók járultak még hozzá:

· Herend Város Önkormányzat Polgármestere a H/18-35/2018. számú nyilatkozatában.

· Kocsis István az iktatószám nélküli vízfolyás kezelői nyilatkozatában.

· MÁV Zrt. a 31458-4/2018/MÁV. számú nyilatkozatában.

5. Az építési engedélyhez az alábbi kezelők járultak hozzá:

· Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u. 97.

6. A forgalomba helyezést követően az engedélyezett közlekedési létesítmények kezelője:

· Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u. 97.

7. Szakhatósági állásfoglalások:

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta:

· Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 36990/1662-10/2018.ált. számú, 2018. augusztus 2-án kelt szakhatósági állásfoglalásában.

· Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály a 19010/5146/2018.ált. számú, 2018. augusztus 15-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.

· Szentgáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője a K/890-2/2018. számú, 2018. július 18-án kelt szakhatósági állásfoglalásában.

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétellel megadta:

· Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35700/7828-2/2018.ált. számú, 2018. augusztus 2-án kelt szakhatósági állásfoglalásában:

1) A tevékenység végzése során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 22309/2007. ügyszámú (iktatószám: 45195/2010.), vízbázis védőterület kijelölő határozatban foglalt előírásokat.

2) A tevékenységet különös gondossággal, a talaj, illetve a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.

3) A talajra, felszín alatti vízbe kerülő szennyezés esetén a szennyezés eltávolítását észlelés után azonnal meg kell kezdeni és értesíteni kell a közegészségügyi hatóságot, a vízügyi hatóságot és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t.

8. Az eljárás során a környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 147.000 Ft egyéb eljárási költséget Építtető viseli.

9. A véglegessé vált építési engedély három évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély időbeli hatálya, ha az építést három éven belül megkezdték és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.

10. Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály lejárta előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az időbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján a döntés indokolásának kivonata:

INDOKOLÁS

Meghatalmazott kérelmére 2018. július 21-én eljárás indult a Herend és Herend – Majolikagyár közötti vegyes használatú út kiépítésének építési engedélyezési ügye tárgyában.

Az eljárás megindulásáról a VE/UT/NS/A/634/2/2018. ügyszámú hirdetményben értesítettem az érintetteket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Meghatalmazott a kérelméhez nem csatolta az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-ban és 11. § (1) bekezdésben meghatározott mellékleteket, ezért a VE/UT/NS/A/634/3/2018. ügyszámú, 2018. július 25-én kelt végzésben hiánypótlásra szólítottam fel. Meghatalmazott a hiánypótlási kötelezettségnek 2018. augusztus 24-én eleget tett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján a VE/UT/NS/A/634/4/2018. ügyszámú, 2018. július 25-én kelt végzésben megkértem az érintett szakhatóságok állásfoglalását az építési engedélyhez.

A VE/UT/NS/A/634/5/2018. ügyszámú, 2018. július 25-én kelt határozatban függő hatályú döntést hoztam. A függő hatályú határozathoz az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Veszprémi Járási Hivatalt fizetési kötelezettség nem terheli, mert a kérelem beérkezését követő 55 napon belül (2018. szeptember 13-ig) érdemi döntést hoztam.

A rendelkezésére álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés kizárólag az út csapadékvizeit vezeti el, ezért az a Kkt. 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya.

Az eljárás során az értesített ügyfelek (a közmű-üzemeltetők és kezelők kivételével) nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

Az építés az Építtető tulajdonában lévő Herend 290/1, 044/3, 047, 0138, 086/3, 085, 0135 és 079/45 hrsz.-ú ingatlanokon a Herend 0129, 067/1, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/2, 0136, 086/2, 086/4, 086/5 és 0137/1 hrsz.-ú idegen ingatlanok igénybevételével történik.

Az utolsó szakhatósági állásfoglalás 2018. augusztus 17-én érkezett meg.

A rendelkező rész szerinti előírásokat a következők alapján tettem:

1. A Kkt. 32. § (1) és (2) bekezdése és a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

3.1. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.8.4. fejezetében foglaltak.

3.2. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.7.4. fejezetében foglaltak.

3.3. A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja.

3.4. A Rendelet 18. § (3) bekezdése.

3.5. A Rendelet 14. § (4) bekezdése.

3.6. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdése, a 26. § (9) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja.

3.7. A Rendelet 13. § (2) bekezdése.

3.8. A Kkt. 47. § 9. pontja.

3.9. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (1), (3) és (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kö.) 19. § (1) bekezdése.

3.10. A Kö. 10. § (4) bekezdés aa) pontja.

3.11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése.

3.12. A Ht. 31. § (5) bekezdése.

3.13. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: Hulladékrendelet) 10. § (1) bekezdése.

3.14. A Hulladékrendelet 10. § (3) bekezdése.

3.15. A Hulladékrendelet 13. §-a.

3.16. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 12. §-a.

3.17. A Zajrendelet 13. §-a.

3.18. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Termőföld törvény) 43. § (2) bekezdése értelmében talajvédelmi terv szerinti előírás.

3.19. A Termőföld törvény 43. § (2) bekezdése értelmében talajvédelmi terv szerinti előírás.

3.20. A Termőföld törvény 44. § (4) bekezdése.

3.21. A Termőföld törvény 55. § (1) bekezdése.

3.22. A Termőföld törvény 43. § (1) és (3) bekezdése.

4. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.

5. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.

6. A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja.

7. Az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az Ákr. 57. §-a, továbbá a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 10. pontja.

8. Az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 126. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet 4.1. és 10. pontja.

9. A Rendelet 15. § (1) bekezdése.

10. A Rendelet 15. § (3) bekezdése.

A tárgyi útépítés a 3.9. és 3.10. pontba foglalt örökségvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.11. – 3.17. pontba foglalt környezetvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés természetvédelmi előírás nélkül engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.18. – 3.22. pontba foglalt növény- és talajvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés földhivatali előírás nélkül engedélyezhető.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

· A pályaszerkezetek az Építtető, a tervező, a kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású pályaszerkezetre, figyelembe véve a település rendezési tervi előírásait. A terv szerinti teherbírás azonosságát tervezőnek vagy kivitelezőnek igazolnia kell a megvalósulási tervdokumentációban.

· A közúti jelzések kialakításánál, burkolatra történő felhelyezés során be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.11. és az e-UT 04.03.21. számú Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat.

· A közlekedési létesítmények ingatlanhatár rendezését és művelési ág változtatását az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kell kérelmezni.

· Magánszemély jelen határozatot azért kapja, mert a tárgyi eljárásban építéssel érintett ingatlana van.

Építtető az engedélyezési eljárás díját, 198.500 Ft-ot az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (továbbiakban: Díj r.) 1. és 3. §-nak megfelelően befizette.

A közlemény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2018. október 12.

Levétel napja: 2018. október 28.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Heinbach Tamás

útügyi szakügyintéző

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)