FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
Veszprém, Aradi vértanúk útja 1. szám alatti 3049 hrsz.-ú ingatlanon 23 m hosszú közforgalom elől el nem zárt magánút forgalomba helyezési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/450/4/2017. sz. Hirdetmény

forgalomba helyezési engedélyezési eljárás megindításáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításáról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Veszprém, Aradi vértanúk útja 1. szám alatti 3049 hrsz.-ú ingatlanon 23 m hosszú közforgalom elől el nem zárt magánút forgalomba helyezési engedélyezési ügye

Építtető: Magyar Autóklub 1043 Budapest, Berda J. u. 15.

A létesítmény ismertetése: A VE/UT/NS/A/16/7/2017. ügyszámú határozatomban engedélyezett 23 m hosszú közforgalom elől el nem zárt magánút kiépítését követően Meghatalmazott kérelmezte a forgalomba helyezési eljárás lefolytatását.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályán (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.

Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve: Jakab Csaba

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Az elsőfokú határozat ellen a Kkt. 29/B. § (5) bekezdése alapján nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerű értesítés ellenére az első fokú eljárásban nem vett rész.

A Kkt. 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Az eljárás során írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban tartok kapcsolatot.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

A forgalomba helyezési eljárás keretében az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése alapján

2017. május 24-én (szerdán) 1000 órakor

helyszíni szemlét tartok.

Találkozás: Veszprém, Aradi vértanúk útja 1. szám alatti szervizépület előtti parkoló.

Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése a Ket. 49. §-a alapján nem kötelező. Távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.

Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban előadhatják.

A döntésemet a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

A döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2017. május 15.

Levétel napja: 2017. május 31.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:


Jakab Csaba

útügyi szakügyintéző

(Veszprem Megyei Kormányhivatal)