Balatoni Bringakör Balatonalmádi – Balatonkenese közötti szakaszainak (BA-É-3, BF-É-1, BF-É-3, BK-E-1, BK-E-2, BR-É-1) építési engedélyezési ügye

Stefanek Zsuzsanna

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/429/22/2018. sz. Hirdetmény

útépítési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfelet:

Ügy tárgya: Balatoni Bringakör Balatonalmádi – Balatonkenese közötti szakaszainak (BA-É-3, BF-É-1, BF-É-3, BK-E-1, BK-E-2, BR-É-1) építési engedélyezési ügye

Építtető: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.

A döntés száma: VE/UT/NS/A/429/4/2018.

Ingatlantulajdonos neve: Stefanek Zsuzsanna

Utolsó ismert lakcíme: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 18. fsz. 2.

Kézbesítés eredménytelensége: A postai küldemény azzal a megjelöléssel érkezett vissza, hogy a címzett ismeretlen.

Érintettség indoklása: Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlan tulajdonosa.

Figyelem felhívás: A Veszprémi Járási Hivatal a tárgyi ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – átveheti.

Jelen eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóság kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.198 pontja alapján kiemelt ügy.

Ügyintéző neve: Jakab Csaba

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

A hirdetmény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2018. június 14.

Levétel napja: 2018. június 20.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, az a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) – de a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (továbbiakban: Bíróság) címzetten – kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Bíróság bírálja el.

A közlekedési hatóságnak az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésével összefüggő hatósági eljárásokban hozott döntését a Bíróság nem változtathatja meg.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet a Bíróságnál kell benyújtani, ha azt nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Jakab Csaba

útügyi szakügyintéző

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)