ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
Veszprém, kelet-nyugati közlekedési főtengely I. ütem építési engedélyezési ügye
2017. május 8-án (hétfőn) 1000 órakor
helyszíni szemle és közmeghallgatás

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/407/4/2017. sz. Hirdetmény

útépítési engedélyezési eljárás megindításáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdései, valamint 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításáról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Veszprém, kelet-nyugati közlekedési főtengely I. ütem építési engedélyezési ügye

Építtető: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A létesítmény ismertetése: A tervezett útépítés csatlakozik a Veszprém, Pápai úton tervezett körforgalomhoz. „A” ütemként a Pápai úttól a Kistó utcáig új nyomvonalon egy 2x1 sávos II. rendű főút kerül kiépítésre, kétoldali megemelt, ún. Koppenhágai típusú kerékpársávval. Járda az útszakasz déli oldalán kerül kialakításra, kivéve az út keleti végén és az autóbuszmegállóknál, ahol mindkét oldalt járda épül. A Juhar utcai körforgalom után egy autóbuszöböl pár kerül kialakításra. Az út keleti végén „B” ütemként egy szervizút és hozzá kapcsolódóan várakozóhelyek, valamint kapubehajtó kerül kiépítésre. A zajvédő falak a II. ütem során kerülnek kiépítésre.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályán (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.

Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve: Jakab Csaba

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Az elsőfokú határozat ellen a Kkt. 29/B. § (5) bekezdése alapján nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerű értesítés ellenére az első fokú eljárásban nem vett rész.

A Kkt. 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Az eljárás során írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban tartok kapcsolatot.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

Az építési engedélyezési eljárás keretében az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 56. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján

2017. május 8-án (hétfőn) 1000 órakor

helyszíni szemlét és közmeghallgatást tartok.

Találkozás: A Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Az értesítetteknek a helyszíni szemlén és közmeghallgatáson való megjelenése a Ket. 49. §-a alapján nem kötelező. Távolmaradásuk a szemle és közmeghallgatás megtartását nem akadályozza.

Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban előadhatják.

A döntésemet a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

A döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2017. április 21.

Levétel napja: 2017. május 7.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Jakab Csaba

útügyi szakügyintéző

(Veszprem Megyei Kormányhivatal)