FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS FÜGGŐ HATÁLYÚ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL

Veszprém 4070 hrsz.-ú ingatlanon megépített út, valamint a 4071 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult épülethez megépített feltáró út és várakozóhelyek forgalomba helyezési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala


VE-09/UT/00045-7/2019. sz. Hirdetmény

forgalomba helyezési engedélyezéssel kapcsolatos függő hatályú döntés meghozataláról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) útügyi hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Veszprém 4070 hrsz.-ú ingatlanon megépített út, valamint a 4071 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult épülethez megépített feltáró út és várakozóhelyek forgalomba helyezési engedélyezési ügye

Ügy száma: VE-09/UT/00045-1/2019.

Építtető megnevezése: Severinus Kft. 8200 Veszprém, Táncsics u. 1/a.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

A döntés az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

Ügyintéző neve: Heinbach Tamás

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/550-071

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

A hirdetmény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2019. január 14.

Levétel napja: 2019. január 30.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen 2019. március 4-től számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) – de a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak címzetten – kell előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Gazdálkodó szervezet, önkormányzat vagy a jogi képviselővel eljáró ügyfél a fellebbezését elektronikus kapcsolattartás útján terjesztheti elő.

A fellebbezési eljárás díjköteles. A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetések igazolását.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Heinbach Tamás

útügyi szakügyintéző

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)