INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Várpalota 10005 hrsz.

Ügyiratszám:

VEH/001/00705-14/2018.

Tárgy:

Várpalota 10005 hrsz.

Ügyintéző:

Schmidt Miklós

Hiv. szám:

-

Telefon:

06/88/590-345

Melléklet:

-

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (8200 Veszprém, Batsányi u. 5.) mint árverést lefolytató részéről a Hercsik Károly Végrehajtói Irodája 8200 Veszprém, Stadion. u. 7. fsz.1. megkeresése alapján az ATEV Zrt. és társai végrehajtást kérőknek

Szabó-Bátor Tamás 8100 Várpalota, Budai Nagy Antal u. 23. szám alatti lakos, adós elleni végrehajtási eljárásban a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében az alábbi megismételt árverést tűzöm ki.

Árverés helye: Várpalotai Járási Hivatal hivatali helyiségében

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. fsz. 4-es tárgyaló

Árverési regisztráció: 2019. február 07-én, 9:00 – 9:10 között

Árverés ideje: 2019. február 07-én, a regisztrációt követően

Az árverésen árverezőként való részvétel feltétele – a 191/2014.(VII.31.) Kormányrendeletben előírtakon felül – a fent megadott időpontban elvégzett eredményes regisztráció.

Az ATEV Zrt. és társai végrehajtást kérőknek Szabó-Bátor Tamás adós vállalkozási díjtartozás jogcímen fennálló 57.499,-Ft. és járulékai behajtására megindult végrehajtási ügyben

Az ingatlan nyilvántartási adatok:

Település

Fekvés

Hrsz.

Művelési ág

Terület /m2/

AK

Várpalota

zártkert

10005

szántó

3539

4,42

§ Zálogjogok: Végrehajtási jog: 57.499,-Ft. és járulékai erejéig a II/6 illetőségre. Jogosult: ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 1097 Budapest, Illatos u.23.

§ Végrehajtási jog: 219.028,-Ft. és járulékai erejéig a II/6 illetőségre. Jogosult: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

§ Végrehajtási jog: 318.516,-Ft. és járulékai erejéig a II/6 illetőségre. Jogosult: Som-Tan Kft. 2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2.

§ Végrehajtási jog: 543.052,-Ft. és járulékai erejéig a II/6 illetőségre. Jogosult: Sano-Modern Takarmányozás Kft. Csém 069/6 hrsz.

§ Földhasználati jog: Tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján 2017.05.08.-tól a teljes területre és értékben. Jogosult: Szabó Péter 8100 Várpalota, Sörház u. 113.

§ Haszonélvezeti / özvegyi jog: nincs bejegyezve.

§ Tulajdonostársak / elővásárlásra jogosultak: Szabó Péter, Bátor Attila.

§ Adós tulajdoni része: 1/3-ad, azaz 1180 m2, 1,47 AK értékben

§ Az ingatlan becsértéke: 165.000,- Ft az adós tulajdoni részére

§ Árverési előleg: 16.500,- Ft

§ Licitdíj: 2.000,- Ft

§ Az árverési előleget és a licitdíjat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005-00299516-21000005 számú letéti számlájára, átutalással kell megfizetni úgy, hogy annak az árverés időpontját megelőzően a letéti számlára meg kell érkeznie.

§ Az árverés megkezdése előtt a letétbe helyezőnek az átutalásról szóló bank által kiállított, és a bank által hitelesített terhelési értesítőt a kikiáltónak be kell mutatni, másolatát pedig átadni. Internetről kinyomtatott tranzakció jóváhagyás és egyéb igazolás nem megfelelő!

§ Az átutalási közleményben fel kell tüntetni az árverés azonosító számát: VEH/001/00705/2018.

§ Legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 82.500,- Ft

§ Licitküszöb: 4.000,- Ft

§ Az árverést lefolytató részére az árverés kép- és hangfelvételen történő rögzítésének lehetőséget a 191/2014.(VII.31.) Korm. Rendelet 6. §-a biztosítja.

§ Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának feltétele az árverésen történő részvétel, az elővásárlási jog utólagos (az árverés lezárása utáni) érvényesítésére nincs lehetőség!

§ A 191/2014. Korm. r. 7. § (1) alapján az árverés megkezdésekor a kikiáltó felhívja a jelenlevő elővásárlásra jogosultakat, hogy jelöljék meg elővásárlási jogosultságuk mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn! Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságát bizonyító okiratait a licit megkezdése előtt a regisztráció során a kikiáltónak át kell adnia.

§ Ha az árverésen a vevőt meghatalmazott képviseli, akkor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. Tv. 33. § (2)-(3) bekezdésében és a 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviseleti meghatalmazás csak akkor fogadható el, ha azt közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltak.

Tájékoztatás:

A mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet alapján földre az árverezhet, aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályánál (továbbiakban: VEMKH VJH AF) letétbe helyezte, a licitdíjat megfizette, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt és a Földforgalmi törvény 13–15. §-a szerinti – az ott előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja. A hatósági bizonyítvány igénylése a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához benyújtott kérelemmel történik. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi törvény 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, csak a hatósági bizonyítványban megjelölt föld végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő föld fekvésének települését és helyrajzi számát. A hatósági bizonyítványt a Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 15 napon belül állítja ki. Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen VEMKH VJH AF letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló, bank által kiállított és a bank által hitelesített terhelési értesítőtinternetről kinyomtatott tranzakció jóváhagyás és egyéb igazolás nem megfelelő - legkésőbb a licit megkezdése előtt a VEMKH VJH AF árverezést lebonyolító képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja. Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy, a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy, a VEMKH VJH AF, a Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság állományába tartozó olyan személy, aki az árverés lebonyolításában, illetve az árverési jegyzőkönyv szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz, a 191/2014. (VII. 31.) Kormányrendelet (1) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő személy. Erről a 191/2014.(VII. 31.) Kormányrendelet 5. § (4) bekedése alapján kiállított közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozat megtétele szükséges, amelyet az árverési regisztráció során a kikiáltónak át kell adni. Ha az árverező egyben elővásárlásra jogosult, ez nem akadálya annak, hogy vételi ajánlatot tegyen. Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban:Inytv.) 33.§ (2)-(3) bekezdései alapján, ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette. (3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell. Csak azon meghatalmazás fogadható el, amelyet közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltak! [1997. évi CXLI tv. 32. § (3) bek.] Az árverésen az árverést lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. Végrehajtási eljárással és önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggésben lefolytatott árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti minimálár megadásával kerül árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább 1.000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. A 191/2014. Korm. r. 7. § (1) alapján: Az árverés megkezdésekor a kikiáltó . . . felhívja a jelenlevő elővásárlásra jogosultakat, hogy jelöljék meg elővásárlási jogosultságuk mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn, . . .. Az elővásárlásra jogosult a felajánlott legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlattal megegyező összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak csak az elővásárlásra jogosult által a felhívásra haladéktalanul személyesen megtett nyilatkozat minősül. Érvényes vételi ajánlatnak a legalacsonyabb vételi ajánlatot elérő 3 legmagasabb ajánlat minősül. A föld árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha ezen első ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt. Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt árverésben sem érte el a minimál árat, az árverési vevő a jogszabályban foglaltak alapján nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, melyre az első árverés szabályait kell alkalmazni. Ha a megismételt árverés is eredménytelen, a VEMKH VJH AF FO-a az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. A megismételt árverés eredménytelensége esetén az árverés sikertelen. Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi árverező részére az előleg visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. A kikiáltó az árverésről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el. A jegyzőkönyvbe foglalt határozat ellen előterjesztett fellebbezéssel támadható a határozatba nem foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. A fellebbezést a döntés közlését követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Osztálya (1135 Budapest, Lehel u. 43-47., Budapest 1277 Pf.: 6.), de a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályhoz 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5. kell benyújtani. A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett összeg – 165.000,-Ft. - minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft. [Illetékekről szóló törvény 29. §.] A fellebbezési eljárás díját a fellebbezési eljárás megindítását megelőzően kell a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000 számú számlájára történő átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján teljesíteni. A közlemény rovatában fel kell tüntetni az „illeték” szöveget; a kérelemben szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy; és az ügyszámot. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést elbíráló – fent megjelölt – hatóság a sérelmezett döntést valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (gazdálkodó szervek, ügyfél jogi képviselője) kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be fellebbezést a https://epapir.gov.hu szolgáltatás használatával. A fellebbezéshez csatolt dokumentumokat az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthetik. (https://niszavdh.gov.hu) A másodfokon eljáró fent megjelölt hatóság KRID száma: PMKHEBAI 410696138. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza. Ha az árverési jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen jogorvoslattal nem élnek, vagy valamennyi azzal kapcsolatban megindított jogorvoslati, illetve döntés-felülvizsgálati eljárás befejeződik, az árverés nem eredménytelen és a Földhivatali és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a VEMKH Veszprém JH AF határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át a VEMKH Veszprém JH AF letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. [191/2014. Korm. r. 13. §. (1) bek. c) pont.] Amennyiben a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő árverező a vételárat nem fizeti meg a megadott határidőig, az árverést a következő legmagasabb ajánlatot tevő nyeri. A ki nem fizetett összegű érvényes ajánlat és a következő legmagasabb ajánlat közötti különbözetet a mulasztó árverező köteles 15 napon belül megfizetni a VEMK VJH AF letéti számlájára. A 3 legmagasabb ajánlatot tevő árverező által befizetett előleg a nem nyertes árverezők részére akkor kerül visszafizetésre, ha a magasabb vételi ajánlatot adó árverező a vételárat teljesen kiegyenlítette. A VEMKH VJH AF az árverési vevő által megfizetett teljes vételárat átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve pénzforgalmi számlára, ezzel egyidejűleg a záradékolt jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni a VEMKH VJH AF FO-át. Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett előleg és licitdíj visszajár, annak visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. Ha az adós és annak tulajdonostársai az árverés kitűzése előtt együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, a rendelet rendelkezéseit az arra vonatkozó §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ha az adós és annak tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni hányadának megfelelően arányosan csökkentett előleget köteles letétbe helyezni, és ha a földet megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának kikiáltási ára az adós tulajdoni hányadára megállapított becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs hozzájárulásával lehet az ő tulajdoni hányadát a becsértékénél alacsonyabb áron, felszámolási eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni. Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron, felszámolási eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát – bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A végrehajtó a legalacsonyabb vételi ajánlat összegeként a bíróság ítéletében megállapított legkisebb vételárat jelöli meg. Az így megjelölt vételárnál alacsonyabb összegben az árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Veszprém, 2018. december 06.

Tisztelettel:

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Perger Miklós

osztályvezető

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)