Kincstár, Kormany.hu és egyéb honlapon megjelent

Borszőlő telepítés

- A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

- A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell a talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát is.

Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat

- A Vidékfejlesztési Program felhívása alapján támogatható: új borszőlőültetvény telepítése.

- A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.

- A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

- A támogatás maximális mértéke: 40-70%, a következő szakaszhatár: 2019. június 14.

- További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

VP-AKG módosulások

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-

Fontosabb módosulások:

- A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.

- Emellett a mentesülés kiterjesztésre került a fenti feltételeknek megfelelő zöldugar területre is.

- A VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásokhoz (VP NTB) kapcsolódó AKG előírás változások:

 Mentesülnek a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási-terv készítésére, zöldtrágyanövény termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező és választott) előírások betartása alól azon szántóföldi tematikus előíráscsoportokban lévő területek, amelyeken a gazdálkodó VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása keretében gyepet telepít.

 A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában kizárólag az adott tematikus előíráscsoport alapcsomagjához rendelt támogatási összeg kifizetésére jogosult a támogatott.

 Továbbá a VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti előírások vonatkozásában nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti részarányokhoz.

 A terület marad a szántó tematikus előírások között, tematikus előíráscsoport-váltás lehetősége törlésre került.

- A vegyes hasznosítás rögzítése esetén amennyiben a vegyes hasznosítás alábontásaiban jelölt növények összetétele megegyezik a szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez esetben a tábla a vetésszerkezetben elszámolható szálas pillangósnövényként.

- Fontos változás azonban, hogy a szálas pillangós takarmánynövények füves, illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot.

- A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.

- Azon területek, amelyeken olyan növény termesztése folyik, mely 5 év után állandó gyepnek minősülne, azok az AKG program ötödik évében is még szántóföldi területként kerülnek figyelembe vételre.

- Az ültetvény kivágását követően a részleges újratelepítés esetén a KET nem kerül automatikusan kizárásra, hanem a gazdálkodónak a bejelentés szabályainak figyelembe vételével lehetősége lett a kivágást követő 12 hónapon belül részleges visszavonást kezdeményezni!

- Fontos pontosítás az ültetvény kivágás és újratelepítésre vonatkozóan az, hogy adott évi kifizetési kérelemhez a bejelentéseket az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig – azaz május 15-ig – kell megtenni. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe.

- A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.

- Ugyancsak lényeges és kedvező módosítás az, hogy a legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kell meghatározni!

- Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését – nem kézhezvételét! – megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.

- Módosítások a szankciók vonatkozásában:

 Törlésre került az a feltétel, hogy amennyiben a gazdálkodó az előírások szerint nem rendelkezik megfelelő trágyatárolóval, úgy az adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül.

 A Kölcsönös Megfeleltetés előírásainak be nem tartása az annak megfelelő szankciót jelent, nem pedig az érintett tábla adott évi kifizetésének elvesztését.

 Az integrált növényvédelem, a minimumkövetelmény be nem tartása azonban továbbra is az adott tábla adott évi támogatási összegének elvesztését jelenti.

 A vetésszerkezetek be nem tartása esetén a megállapított szankciót a tematikus előíráscsoportokra vonatkoztatva kell meghatározni.

AKG növényvédőszer tiltólista

- A VP Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2019. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztatása a linkre kattintva elérhető.

Megjelent Kincstár Közlemények

Az elmúlt időszakban megjelent közlemények a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek elérhetőségen megtalálhatóak.

(VMKH)