Információk a 2019/2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról.

K Ö Z L E M É N Y

a 2019/2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 22.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé a 2019-ben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt  tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott és közzétett  felvételi körzetében lakik. A R. 22. § (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Szombathely, 2019. március 1.


dr. Kovács Györgyi
járási hivatalvezető

 

(VMKH)