Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, hontalan vagy menekültként elismert személy, aki külföldön kíván házasságot kötni, az ehhez szükséges tanúsítvány kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be. A tanúsítvány kiállítása céljából az anyakönyvvezető a kérelmet és annak mellékleteit, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez terjeszti fel. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a magyar jog szerint nincs akadálya. A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje 30 nap.

Tanúsítvány külföldön történő házasságkötéshez

Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, hontalan, vagy menekültként elismert személy, aki külföldön kíván házasságot kötni, az ehhez szükséges tanúsítvány kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be, aki a kérelemről jegyzőkönyvet készít.

Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítványt a magyar külképviseleti hatóság állítja ki.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok a házasulók részéről:

  • Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okiratok (pl.: útlevél, személyi igazolvány)
  • Lakcím, lakóhely okirattal történő igazolás (lakcím kártya)
  • Születési anyakönyvi kivonatok
  • Családi állapotot, névviselést igazoló okiratok (pl.: záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)

A személyes megjelenéssel egyidejűleg a tanúsítványt kérőnek igazolnia kell személyazonosságát és magyar állampolgárságát, a személyazonosító adatait, családi állapotát.

A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró magyar anyakönyvvezető előtt tett és hitelesített nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a tervezett házasságkötésének tudomása szerint nincs törvényes akadálya.

A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a születési családi és utónevet, házassági nevet, a születési helyet és időt, a nemet, a családi állapotot, a szülők születési családi és utónevét, a lakcímet és az állampolgárságot, továbbá meg kell nevezni a magyar állampolgárt és fel kell tüntetni a személyazonosító adatait is.

A külföldön kiállított közokirat – ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Az idegen nyelvű okirat hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. (Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet (OFFI), valamint az illetékes magyar külképviseleti hatóság által készített fordítás fogadható el.)

A tanúsítvány kiállításának eljárása 5000.-Ft illetékköteles. Az illetéket okirati illetékbélyegben kell a kérelem előterjesztésekor leróni.

A tanúsítvány kiállítása céljából az anyakönyvvezető a kérelmet és annak mellékleteit, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez terjeszti fel.

A tanúsítványt a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve állítja ki a részére felterjesztett okiratok megfelelősségének a vizsgálatát követően. Az ügyek egyediségére való tekintettel a jelzett iratokon, adatokon túlmenően további irat becsatolására hívható fel a kérelmező a tényállás tisztázása céljából.

A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje 30 nap. A tanúsítvány a kiállításától számított hat hónapig érvényes. A kérelmező részére a tanúsítvány postai úton kerül továbbításra.

A külföldön házasságot kötni szándékozóknak célszerű időben tájékozódniuk arról, hogy a külföldön felhasználásra kerülő magyar okiratokra szükséges-e felülhitelesítés. Ha ezt a külföldi hatóság kéri, a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya felülhitelesíti a tanúsítványon szerepelő aláírást és bélyegzőlenyomatot.

Tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történő létesítéséhez

A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, hontalan, vagy menekültként elismert személy, aki külföldön kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, az ehhez szükséges tanúsítvány kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye, érvényes lakcím hiányában pedig az utolsó bejelentett lakcíme szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjesztheti.

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezést a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!