Tájékoztató a munkaerőpiaci szolgáltatásokról.

Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása

Az információszolgáltatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) többszintű tevékenysége. A munkaerő-piaci résztvevők, szereplők, az azt befolyásoló szervezetek informálása a munkaerő-piaci tendenciákról, elemzésekről, kutatásokról, felmérésekről, a munkaügyi szervezet tevékenységéről. Az előzőeken felül az ügyfelek munkaerő-piaci tájékozottságának javítása érdekében a munka iránt érdeklődő előzetes képet kap az általa keresett munkakör(ök) elérhetőségéről, várható kereseti lehetőségekről, elérhető képzésekről stb.

Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Munkatanácsadás

A munkavállalás szempontjából bizonytalan álláskeresőknek egyéni vagy csoportos formában nyújtott szolgáltatás, melynek során a tanácsadó segít a munkaerő-piaci folyamatok megismerésében, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásában az elhelyezkedési akadályok elhárításában, a munkavállaláshoz kapcsolódó értékek, képességek, készségek feltárásában, a munkaerő-piaci célok kidolgozásában, és az ezekhez kapcsolódó tennivalók összeállításában, az állást keresőknek a legmegfelelőbb munkaterület megtalálásában.

Típusai:

 • Egyéni munkatanácsadás: Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg
 • Reintegráló csoportos foglalkozás: Korábbról munkatapasztalattal rendelkező, de a munka világából tartósan kieső munkát keresők visszatérésének, önálló álláskeresésének, döntéshozatalának megalapozása. A foglalkozáson a csoporttagok saját (élet)helyzetének tudatosítása, elemzése történik. A foglalkozás egyéni tervvel zárul, amely alapja lehet a további együttműködésnek. A foglalkozás a tartósan állás nélkül lévők öndefinícióját segíti, illetve az energetizáltsági szintjüket kívánja erősíteni. A csoportfoglalkozás alapja a nyílt beszélgetési technika, amely eljárás a személyiség tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja. A szolgáltatás célja az újbóli munkaerő-piaci belépés előkészítése és támogatása.
 • Újraorientáló csoportos foglalkozás: A munka világából tartósan kieső munkát keresők egyéni probléma megoldási folyamatainak serkentésével járul hozzá a munkaerőpiacra történő mielőbbi visszakerüléshez. A csoportba kerülők már rendelkeznek szakmai ismerettel és van munkatapasztalatuk. A szolgáltatás nyitott mindazok számára, akik korábban megszerzett szakmai kompetenciáikat (ide értve a végzettséget is) a jelenlegi munkaerőpiacon (objektív ok) nem tudják alkalmazni, vagy más irányban kívánják (szubjektív ok) pályájukat folytatni.
 • Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás: A munkavállalás során követelményként támasztott képességek és kompetenciák feltárása, fejlesztése, amelyeknek köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba kerülni, illetve állásukat megtartani, ezáltal javul az életminőségük. (Pl. együttműködési képesség, problémamegoldó gondolkodás képessége, stb.) Az állásukat elvesztők esetében cél a munkanélküliként töltött idő alatt a szakma felett álló képességeik (kulcsképességeik) fejlesztése, illetve ezzel a munkához jutási esély növelése. Azok az álláskeresőknek ajánlott, akik képesek megfelelő motivációval és megszólítással munkaerő-piaci helyzetük javítása, a munkáltatók elvárásainak való megfelelés érdekében fejlődni.
 • Motivációs csoportos foglalkozás: A munka világából tartósan kiesők helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt alulmotivált személyeknek, személyes motivációs tényezőinek felszínre hozása, motivációs tényezők felhasználási és fejlesztési lehetőségeinek feltárása, az egyéni életpálya tervezése, a munkaerő-piaci átmenetből a munka világába történő belépés, bennmaradás, a folyamatos és hosszú távú foglalkoztatás szándékának felkeltése. A csoportos motivációs foglalkozás egy csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva a csoportos foglalkozáson történő részvétel útján fejleszti és fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre. Elsősorban azoknak az alulmotivált személyeknek ajánlott, akik helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt elvesztették munkaerő-piaci aktivitásukat, képzések, fejlesztő programok iránti érdeklődésüket.

Pályatanácsadás

A pályatanácsadás szolgáltatás az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg és tudatosan megtervezheti az életpályáját.

A pályaválasztás előtt álló érdeklődő a tanácsadóval folytatott egyéni beszélgetése során segítséget kap a későbbi munkavállalás szempontjából értékes érdeklődési köreinek számbavételéhez, önismeretének mélyítéséhez. Az érdeklődési iránynak megfelelő információt kaphat arról, hogy hol és milyen iskolarendszeren belüli és azon kívüli képzési forma elsajátítására van lehetőség, milyen eséllyel pályázhat az általa elképzelt közép-, illetve felsőoktatási intézménybe.

 • Egyéni pályaválasztási tanácsadás: A fennálló lehetőségek alapján, tanácsadó segítségével az egyén céljának, érdeklődésének, képességének megfelelő foglalkozás, tevékenység meghatározása, hogy később számára értékkel bíró munkát végezhessen.
 • Egyéni pályamódosítási tanácsadás: Pályamódosítási (pályakorrekció) tanácsadás a pályaválasztási helyzetbe (nem piacképes szakma, téves pályaválasztás, kényszerpálya) kerülő tanácskérő életpályájának módosításához való segítségnyújtás.
 • Pályaorientációs csoportos foglalkozás: A szakmai végzettséggel nem rendelkezők, akik szeretnének szakmát tanulni, de bizonytalanok a szakma, illetve pályaválasztás területén, hasonló helyzetben lévő pályaválasztás előtt álló társaikkal együtt csoportos foglalkozáson feltárhatják a szakmaválasztással összefüggő, azt akadályozó tényezőket. A tanácsadóval közösen összeállítják ezek megoldására szóló tervet, amely a számukra legmegfelelőbb képzési irányt és az ehhez kapcsolódó választást is tartalmazza. Mélyíthetik önismeretüket, bővíthetik a különböző pályákról alkotott ismereteiket, segítséget kapnak képességeik feltérképezéséhez, pályaválasztási döntésük meghozatalához.
 • Pályamódosítási csoportos foglalkozás: Azok a szakmai végzettséggel rendelkező, de pályamódosítás előtt álló álláskeresők, akik végzettségükkel a munkaerő-piaci lehetőségek szűkülése miatt nem tudnak elhelyezkedni, illetve téves pályaválasztásuk miatt nem akarnak szakmájukban dolgozni, vagy elavult szakmai ismeretek miatt pályaváltási helyzetbe kerültek csoportos foglalkozáson megismerkedhetnek más szakmákkal, azok követelményeivel. Segítséget kapnak az új szakma kiválasztásához, és az elsajátításához szükséges tennivalók összeállításához, pályájuk módosításához.

Álláskeresési tanácsadás

A tanácsadással azon állást kereső személyek elhelyezkedésének elősegítése a cél, akik motiváltak, célállásuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Számukra az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.) személyre szabottan kerülnek ismertetésre.

 • Egyéni álláskeresési tanácsadás: Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott szolgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül.
 • Álláskeresési technikák oktatása: A kiscsoportos foglalkozás keretében az álláskeresők megismerhetik az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása stb.). A tanácsadók ismertetik az álláskereséshez szükséges legfontosabb munkaerő-piaci információkat, a különböző önéletrajztípusokat, a munkáltatói felvételi beszélgetés sarkalatos pontjait és sok apró, praktikus ötletet, mellyel sikeresen el tudja adni az álláskereső a "munkaerejét". Lehetőséget biztosít e program, hogy az álláskereső a csoportvezető irányításával és segítségével sajátítsa el a korszerű állásfeltárás ismereteit, amelyeket az álláskeresésük során önállóan képesek alkalmazni.
 • Álláskereső Klub: Speciális, strukturált csoportfoglalkozás, amelynek középpontjában az álláskeresési viselkedés megváltoztatásának szándéka, az álláskeresési technikák megismerése, az álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, motivációk fenntartása áll. Azon álláskeresők számára nyújt segítséget, akik az álláskeresésre motiváltak, de önállóságukat vesztettek, szakképzettséggel rendelkeznek és munkába állásuknak nincs objektív akadálya. A klub lehetőséget ad arra, hogy az abban résztvevő, hosszabb ideje állást keresők meghatározzák, melyek azok a területek, állástípusok, ahol esélyük lehet az elhelyezkedésre. Az Álláskereső Klub olyan szolgáltatás, amely során a munkát keresők elsajátíthatják és begyakorolhatják az álláskeresési technikákat, melyekkel felderíthetnek meg nem hirdetett állásokat. Lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő a pályairányultsága, képessége, személyisége, érdeklődése, munkamódja tekintetében is a legmegfelelőbb állást kereshesse. Emellett információkkal szolgál a munkaerőpiac folyamatairól, foglalkozásokról, állásokról, cégekről, képzésekről, bérekről, kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan, térítésmentesen biztosítja az álláskereséshez szükséges infrastrukturális hátteret.

Rehabilitációs tanácsadás

A rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket.

Pszichológiai tanácsadás

A tanácsadó pszichológus hatékony segítséget tud adni a pályaválasztónak, pályakezdőnek, a képzés vagy továbbtanulás előtt állónak, és azon álláskereső számára is, akinek hosszabb-rövidebb munkaviszony után foglalkozást kell váltani, vagy szeretne változtatni. Pálya-, szakmaváltással kapcsolatos tanácsadás során segítségnyújtás a személyiségnek, érdeklődésnek és képességeknek megfelelő legideálisabb pálya, illetve munka kiválasztásában, az új képzési irány, vagy az új foglalkozás megtalálásában. Ha szükséges, sor kerül pszichológiai tesztfelvételre, kérdőívkitöltésre is (intelligenciaszint, képességstruktúra, figyelem, személyiségjegyek, munkaérdeklődés, munkamotiváció stb. mérésére, feltárására).

A munkáltatók számára nyújtott szolgáltatás az adott munkakörre megfelelő munkaerő kiválasztásában nyújt segítséget.

A munkaügyi szervezet által indított képzésre, átképzési tanfolyamra való nagy jelentkezési létszám esetén és/vagy, ha az adott munkakör, ill. a képzéssel megszerezhető szakma sikeres gyakorlása speciális részképességeket és/vagy személyiségjellemzőket követel, a leendő munkavállalók, hallgatók csoportos pszichológiai tesztvizsgálaton és egyéni beszélgetésen vesznek részt, melynek eredményére is figyelemmel kerülhet a képzésre való felvételre az álláskereső.

Nehéz élethelyzet adódhat családi eseményekből, pályaválasztási, pályaváltási, munkahelyváltási kényszerből, munkahelyvesztésből, halmozott veszteségekből stb. A változás, változtatás kényszere komoly érzelmi terhet jelenthet. Pszichológiai tanácsadás keretében a nehéz élethelyzetbe került álláskereső felülvizsgálhatja addigi életvitelét, segítséget kaphat átalakításához, döntési képessége, alkalmazkodási képessége nőhet, konstruktívabb probléma megoldási módokat sajátíthat el.

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Szakmai segítségnyújtással a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, valamint a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez való hozzájárulás.

Ennek érdekében szoros kapcsolattartás a térség munkaadóival, önkormányzataival, továbbá a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programok kezdeményezése, részvétel annak megvalósításban, munkaerő-piaci információk nyújtásával közreműködés a területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében.

Speciális szolgáltatások

Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)

A FIT egy komplex, öninformációra épülő szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatatását segíti elő. Rendelkezésre állnak számítógépes érdeklődés- és képességvizsgáló kérdőívek, szakmaismertető leírások, filmek, tájékoztatók iskolákról, képző intézetekről. A FIT-ben részletes leírást található több, mint 350 szakmáról, és filmek a legkülönbözőbb foglalkozásokról.

EURES tanácsadás (a honlapon önálló tájékoztató anyagban érhető el).