Tájékoztató a munkaerőpiaci képzés támogatásáról.

1. A támogatás célja

Elhelyezkedés, illetve a munkahelymegtartás esélyeinek növelése.

2. Támogatható a Kormányhivatal által felajánlott képzése annak a személynek, aki

 • álláskereső
 • 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot
 • gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül*
 • aki rehabilitációs ellátásban részesül
 • akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte
 • aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
 • aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható

* A bekezdésben felsorolt személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a 30 órát és a gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, kereső tevékenységet nem folytat.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai

Képzési támogatásként:

 • keresetpótló juttatás,
 • képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.
 • A képzési támogatás keretében az alábbi költségek részben vagy egészben téríthetők meg abban az esetben, ha a járási hivatal ajánlotta fel vagy az abban való részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett:
 • képzési költség és a vizsga díja
 • a képzéshez kapcsolódó helyközi utazás. (A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső részére a kormányhivatal bérlettámogatást biztosít a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a képzés indítás napjától a záróvizsga napjáig.)

4. A támogatás mértéke, időtartama

A képzési támogatás mértéke egyedi elbírálás alapján a megye illetve a járás munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

A keresetpótló juttatás összege a támogatás megállapításakor hatályos kötelező közfoglalkoztatási bér 60-100%-a lehet. Keresetpótló juttatás a képzésben részt vevő személy részére csak akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés vagy egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés
időtartama intenzív, azaz hetente legalább a húsz órát eléri.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

5. Támogatható képzések

 • az állam által elismert szakképesítés megszerzésére,
 • munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére,
 • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzés
 • a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás
 • pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása
 • a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés
 • közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e  kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésre jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításához szükséges képzés és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés
 • vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés. (E képzésben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti elő.)

6. Nem támogatható képzési programok

 • az egyetemi, főiskolai tovább tanulásra, felkészítő képzés, valamint
 • az olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

7. A képzésben részvevő jogai és kötelezettségei a képzés alatt

A támogatott köteles:

 • a képzővel legkésőbb a képzés megkezdése napján a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. sz. Törvény 13.§-a szerinti szerződést megkötni
 • a képzésben részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen eleget tenni
 • mulasztását haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő napon igazolni
 • a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és vizsgát tenni
 • a személyi adataiban történő változást 8 napon belül az illetékes járási foglalkoztatási osztályon bejelenteni
 • munkaviszony létesítését, illetve egyéb kereső tevékenység folytatását legkésőbb a munkakezdést megelőző napon, a munkaviszonyt (egyéb jogviszonyt) igazoló okirat egyidejű bemutatásával az illetékes járási foglalkoztatási osztályon bejelenteni
 • oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását legkésőbb a tanulmányok megkezdését megelőző napon bejelenteni
 • öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát a nyugdíjat megállapító határozat kézhezvételét követő 8 napon belül bejelenteni
 • sikertelen rész- vagy záróvizsga esetén a képző intézmény által megadott időpontban javítóvizsgát tenni,
 • a képzésben való részvételét, vizsgakötelezettségei teljesítését tanúsító okiratokat a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül az illetékes járási foglalkoztatási osztályon bemutatni
 • a képzés befejezését követően a Támogató által megküldött kérdőívet kitölteni és a megadott címre visszaküldeni

A támogatott kötelezettségszegésének következményei:

 • a támogató a támogatott részére kifizetett képzési támogatás folyósítását megszünteti és a kifizetett támogatást visszaköveteli.

A képzésben résztvevő jogosult:

 • a járási foglalkoztatási osztállyal együtt kiválasztani a támogatott képzés irányát
 • a kormányhivatal által vezetett jegyzéken szereplő képző intézmények közül kiválasztani azt a képző intézményt, amely által nyújtott képzésben részt vesz
 • a járási foglalkoztatási osztály által felajánlott képzés támogatásáról szóló hatósági szerződést megkötni
 • a képzés lebonyolítása feltételeinek megismerésére, és a megkötött hatósági illetve felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesülésének nyomon követésére.

8. Mérlegelési szempontok

A képzésben résztvevők támogatásánál a kormányhivatal figyelembe veszi:

 • a hiányszakmákat
 • a támogatással érintett személy meglévő képzettségét
 • képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket,
 • az adott képzés az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából indokolt-e
 • a támogatással érintett személy munkatapasztalatát
 • a támogatással érintett személy álláskeresőként eltöltött idejét
 • a bejelentett munkaerőigényeket
 • a foglalkoztatás szerkezetében bekövetkezett változásokat
 • munkaerő-piaci előrejelzéseket
 • a járás foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit
 • a kormányhivatal és munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait

A támogatás odaítélésének fő szempontjai:

 • a támogatást igénylő
 • képzésének munkaerő-piaci indokoltsága,
 • munkaerő-piaci helyzetének javulása,
 • minél gyorsabb kikerülése az álláskeresők nyilvántartásából,
 • a képzés költséghatékonysága illetve a gazdaság elvárásai.

9. A támogatás igénylése

A képzési támogatás a képzés kezdetét megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg.  A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási foglalkoztatási osztályon lehet benyújtani.

10. A támogatás elbírálása

A támogatás részletes feltételeiről az álláskereső és a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nevében, annak illetékes járási foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést köt.
A képzőintézményekről, a képzésekről részletes tájékoztatást kaphat a járási foglalkoztatási osztályok képzési szakügyintézőitől, akik tanácsaikkal segítenek a megfelelő választásban. Ha nincs konkrét elképzelése, tájékozódjon a foglalkoztatási osztályon, hogy mely szakma megszerzésével tud a leggyorsabban elhelyezkedni, esetleg van-e olyan munkáltató a foglalkoztatási osztály látókörében, aki a megszerzett képzettséget követően foglalkoztatni tudja, és erről szándéknyilatkozatot is ad.

Javasoljuk, hogy továbbra is kísérje figyelemmel honlapunkat, melyen megtalálja a legfontosabb képzésekkel kapcsolatos információkat.