Tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény3. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott személy) jogosult: aki öregségi nyugdíjban részesül; aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta; valamint e tevékenység alapján ápolási díjban részesült és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban)részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges adatokat az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv a kérelmező nyilatkozata alapján beszerzi.


Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január 1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.


A támogatás havi összege 50 000 forint, mely a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

A támogatás nem minősül nyugellátásnak. A támogatás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) pontja alapján végrehajtás alól mentes, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja alapján pedig adómentes ellátásnak minősül.

Bejelentési kötelezettség a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Postacím: 1820 Budapest) felé: az ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt – ideértve lakcíme, levelezési címe, fizetési számlája számának megváltozását is - amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles 15 napon belül bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.

Iratok, okmányok az igény elbírálásához

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő eredeti okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

­- ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat

- emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat

- gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat.

A beküldött eredeti okmányokat az azokba történő betekintést követően postafordultával visszaküldjük az igénylő részére.

Tájékoztatjuk arról, hogy az eredeti okmányokról készített fénymásolatok közigazgatási szerv (kormányhivatal, járási hivatal) általi hitelesítése támogatás ügyben illetékmentes.

A szükséges nyomtatvány letölthető a „Kapcsolódó anyagok” menüpont alatt.

(TMKH Szekszárdi Járási Hivatala)