A horgászat és halászat rendjét valamint a halfogásra jogosító okmányokra vonatkozó rendelkezéseket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályozza.

A jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján a horgászati tevékenységet végző köteles magánál tartani az állami horgászjegyet (turista állami horgászjegyet), a horgász fogási naplót és nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászatnál a területi jegyet is. Ezek a halfogásra jogosító okmányok kizárólag a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát halfogásra. Az okmányok más személyre nem ruházhatók át!

Gyermek horgász (3-15 éves korig) részére állami horgászvizsga, korábban érvényes állami horgászjegy és horgászszervezeti tagság hiányában is kiadható állami horgászjegy. Ennek birtokában egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható. Felhívjuk a figyelmet, hogy gyermek horgász a számára kiadott állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott területi jeggyel kizárólag nagykorú felügyelete mellett horgászhat!

A halfogásra jogosító okmányokat a horgász köteles felhívásra bemutatni és átadni a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására.

Jogosulatlan horgászat esetén a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki, ezzel egyidejűleg meghatározott időre állami horgászjegy váltásától is eltiltja a halfogási előírásokat megsértő személyt.

Fontos tudni, hogy a rendelkezések alapján ugyanezek a szabályok vonatkoznak a halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján – ide értve a halgazdálkodási vízterület felé benyúló vagy afelett átívelő hidat, átjárót, egyéb építményt, természetes képződményt is - tartózkodó személyekre.

Jelenleg kizárólag a halastavak (haltermelési létesítmények) esetében mentesülnek a horgászok fenti jogkövetkezmények alól. Halastónak azonban csak a törvényi meghatározásnak megfelelő vízterület minősül, azaz – elsődlegesen haltermelési célokat szolgáló haltermelési létesítmény (olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal termelésére használnak, erre a célra terveztek és engedélyeztek), amely vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik, ideértve a teleltető, raktár- és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat.

A halastónak (haltermelési létesítménynek) nem minősülő, magántulajdonban levő horgásztavak nem mentesülnek a jogszabályban előírt kötelezettségek alól! Itt a horgásznak a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó szabályokat kell betartania.

Valamennyi vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan a hal életfeltételeit biztosítja, de nem haltermelési létesítmény, halgazdálkodási vízterületnek minősül. A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken is folytatható horgászat, de kizárólag állami horgászjegy (turista állami horgászjegy) és fogási napló birtokában. Ezeken a vizeken őshonos halakra a horgászat szabályainak betartása mellett csak az egyedek megfogása és visszaengedése céljából lehet horgászni, az idegenhonos halak kifoghatóak, de ezeket a fogási naplóba be kell jegyezni.

Ha horgászverseny esetén szükséges és indokolt a jogszabályban meghatározott tilalmi idő megrövidítése, a horgászverseny időtartamára a méret- és mennyiségi korlátozás alóli felmentés, az adott naptári időszakban nem kifogható halak visszaengedési kötelezettsége alóli felmentés (a mérlegelés megtörténtéig), erre a halgazdálkodási hatóság engedélyt adhat. A halfogásra jogosító okmányokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek azonban a horgászverseny időtartama alatt is fennállnak!

A halgazdálkodási vízterületeken az egyes halfajok kifogható mérettartományát, az egyes halfajok szerinti tilalmi idők meghatározását és a napi darabszám korlátozást a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 9. melléklete tartalmazza, de az állami horgászjegy és fogási napló tájékoztatási részében is megtalálható. Amennyiben a halgazdálkodásra jogosult a jogszabályoktól eltérő fogási korlátozást állapított meg (halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával), vagy a halgazdálkodási hatóság az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való eltéréseket határozott meg, valamint a kíméleti területek határainak részletes leírását és időbeli hatályát a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy annak mellékleteként kiadott tájékoztatóban feltünteti. A fogási korlátozások be nem tartása halvédelmi bírság kiszabását, és a horgászattól való meghatározott időtartamú eltiltást von maga után!

A halgazdálkodási hatóság a halfogási tevékenység jogszerűségét a nyilvántartott és a nem nyilvántartott vízterületeken valamint azok partján a rekreációs célból horgászóknál és horgászversenyen részt vevő horgászoknál is rendszeresen ellenőrzi. A hatóság ellenőrei hatósági igazolványuk vagy megbízólevelük felmutatásával igazolják magukat, az ellenőrzés alá vontat tájékoztatják a helyszíni ellenőrzésről, és az ellenőrzéssel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről.

A halászati őrök (a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében) közfeladatot ellátó személynek minősülnek, míg a kormányhivatal hatósági ellenőrzést végző állami tisztviselői hivatalos személyek. Aki hivatalos személyt vagy közfeladatot ellátó személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, intézkedésre kényszerít, vagy eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, a Btk. szerinti bűncselekményt követi el és szabadságvesztéssel büntetendő. A helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy a közigazgatási eljárásról szóló törvény alapján eljárási bírsággal sújtható.

Hogy a horgászat csak szép élményt nyújtson, a jogsértések, szankciók elkerülése érdekében kérjük, tájékozódjon arról, hogy a felkeresni kívánt vízterületre milyen szabályok vonatkoznak, és győződjön meg arról, hogy halfogásra jogosító okmányai, arcképes igazolványa és a fogási napló vezetéséhez szükséges eszközök is Önnél vannak!


(TMKH SZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály)