A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.

Segíteni kell a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell teremteni az érdekeltséget az egyén oldaláról a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésre.

A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, mindez rögzítésre került Magyarország Konvergencia Programjában is.

A célok elérése érdekében 2015. évben egy új jogintézményt vezettek be. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban (egyfajta bónuszban) részesül.

A program célja, célcsoportja

A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.

A program célcsoportja
A Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A program megvalósítói
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.

A program keretében nyújtható szolgáltatási és támogatási elemek

Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő-közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

Elhelyezkedési juttatás
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

A program időtartama

A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig tart. 

A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2017. évi illetve 2018. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 1 milliárd Ft, amelyből 700 millió Ft a 2017. évet, 300 millió Ft a 2018-as évet terheli a 2017. év végi kötelezettségvállalások áthúzódó hatásaként.

A munkaerőpiaci programtól várt eredmény: több ezer fő közfoglalkoztatott bevonása a versenyszférában,  elhelyezkedésük elősegítése.

(TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály)