A termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2019. évi határszemle végrehajtását, amelyet idén a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékán kell elvégezni. A járási hivatalok földhivatali osztályának mezőgazdászai a határszemléket 2019. május 13-án kezdik meg, és 2019. augusztus 31-én fejezik be.

A hasznosítási kötelezettség vizsgálatát 2019. július 1-től, a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. A határszemlén a földhivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas, és ennek megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a mellék- és ideiglenes hasznosítási, valamint a hasznosítási kötelezettség – amely a földhasználót/tulajdonost terheli – teljesítését ellenőrzi.

A parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását.

A határszemlék további feladata, a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a „beruházási területként” nyilvántartott földek hasznosításának ellenőrzése. Emellett a kihasználatlan, kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, valamint a termőföld engedély nélkül történt, más célú hasznosításának vizsgálata is ide tartozik.

2019-ben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotának felmérése. A mulasztónak a járási hivatal minden esetben felhívást küld kötelezettségének teljesítésére, amelyben határidőt állapít meg, illetve nem teljesítés esetére a várható szankcióról is tájékoztatást ad.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. A fentieket a mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szabályozza.Vagyis az utóbbiban előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van egymással.

Aki – a felhívás ellenére – a hasznosítási, ideiglenes vagy mellékhasznosítási kötelezettséget neki felróhatóan elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, amely a hasznosítatlan terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata.

Ezúton hívjuk fel a földhasználók, illetve a földtulajdonosok figyelmét, hogy a hasznosítási, valamint a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)