Fővárosi és megyei kormányhivatalok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten működik.

A kormányhivatalok a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását (részletesebben ld. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet). Emellett olyan hatósági, jogorvoslati, ellenőrzési, koordinációs, tájékozódási, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a területi közigazgatás jellemzőire, sajátos igényeire figyelemmel lévő központi döntések kidolgozását és végrehajtását.

A kormányhivatalok a – kirendeltségeiként működő – járási (fővárosi kerületi) hivataloknál indult hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként, illetve egyes kiemelt ügyekben elsőfokú hatóságként több mint ezer államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörben járnak el. Ezen felül az Alaptörvénynek megfelelően törvényességi felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormányzatok felett. Feladatellátásukhoz kapcsolódóan közreműködnek egyes ágazati, szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozásában és a döntések területi végrehajtásában. Ennek során figyelmet fordítanak a helyi befektetési környezetre, továbbá összegyűjtik és közvetítik a megyei érdekelt felek (foglalkoztatók, egyetemek, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek) tapasztalatait a központi döntéshozók felé.

A kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a kormányhivatalok fontos feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. Fenti célok megvalósítása érdekében számos kormányzati reformintézkedés történt az elmúlt időszakban; ezek között említhető a közigazgatás központi szintjét érintő – 2016-ban végrehajtott – átalakítás (szervezeti és hatásköri racionalizálás), a járások megerősítése (a hatáskörök felülvizsgálata, illetve járási szintre telepítése), az ügyintézési folyamatokat érintő korszerűsítés, a bürokráciacsökkentés, vagy az egyablakos ügyintézés kiszélesítése (pl. adóügyi ügyfélszolgálati pontok integrálása a kormányablakokba).

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a területi közigazgatás legkisebb egységei, 174 városban és Budapesten 23 kerületben működnek. Alapvető feladatuk a hatáskörükbe utalt első fokú államigazgatási ügyek intézése (megyei szint alatt). Az állampolgárok és a vállalkozások részére nyújtott közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében a járási (fővárosi kerületi) hivatalok az egyablakos ügyintézést országos illetékességgel biztosító integrált ügyfélszolgálatokat, úgynevezett Kormányablakokat működtetnek. Az állampolgárok a közel 300 helyszínen elérhető Kormányablakokban – néhány kivételtől eltekintve – bármely közigazgatási hatósági ügyben benyújthatják a kérelmüket (az eljáró szervhez történő továbbítás céljából), közel száz ügykörben nyílik lehetőségük a helyben történő ügyintézésre és több mint 1500 ügykör tekintetében kaphatnak tájékoztatást az adott eljárással, az ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. Ezen felül okmányirodákban és speciális (pl. földhivatali, nyugdíjbiztosítási, munkaügyi, stb.) feladatokat ellátó ügyfélszolgálatokon, a kis falvakban pedig a járási hivatalok kirendeltségein, valamint települési ügysegédekkel biztosítják az ügyintézést.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok létrehozásával egy rugalmasan bevethető, a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes, mozgó ügyfélszolgálati iroda került kialakításra (jelenleg 10 megyében, a flotta országos szintre bővítése folyamatban van). Az új szolgáltatás bevezetésével lehetővé vált a helyben történő – többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel, ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos – ügyintézés a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken élő ügyfelek számára is. A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok emellett – a közintézményeknél felmerülő igények alapján – esetenként különböző helyszíneken (oktatási intézmények, kórházak, stb.), illetve nagyobb rendezvényeken láthatnak el integrált ügyfélszolgálati feladatokat.

Metropolitan and county government offices

Metropolitan and county government offices are the government’s territorial administrative agencies with general powers. The 20 government offices constituting the largest units of territorial public administration operate in the county seats, while in the case of the capital and Pest County in Budapest.
Government offices coordinate and facilitate the territorial implementation of governmental responsibilities in accordance with the relevant legal rules and the government’s decisions [in more detail see Act CXXV of 2018 on governmental administration and Government Decree No. 86/2019. (IV. 23.) Korm. on metropolitan and county government offices and district (metropolitan district) offices]. They additionally have administrative, appeals, monitoring, coordinating, information gathering, proposal-making and reviewing powers which facilitate the adoption and implementation of central decisions that duly take account of the characteristics and specific needs of territorial public administration.

Government offices proceed as authorities at second instance in administrative proceedings instituted before district (metropolitan district) offices operating as their branch offices, while in some cases of special importance as authorities at first instance in relation to more than a thousand administrative responsibilities and powers. They also act in a supervisory role in respect of local governments in order to maintain their compliance with the law in accordance with the provisions of the Fundamental Law. In connection with the fulfilment of their responsibilities, they take part in the development of certain sector- and policy-specific documents as well as in the territorial implementation of decisions. As part of this, they monitor the local investment environment, and gather and relay to central decision-makers the experiences of county stakeholders (employers, universities, local governments, occupational chambers, civil-society organisations).

Developing and operating an effective, robust and customer-friendly public administration system is among the government’s highest priorities. In this context, promoting the “Service Provider State” image and providing public services for members of the public and businesses to the highest standards are important tasks of government offices. In the interest of attaining the above goals, the government has recently adopted a number of reform measures, including the restructuring of the central level of public administration (streamlining of organisational structure and powers) which took place in 2016, the reinforcement of districts (review and delegation to district level of powers), the modernisation of administrative processes, the reduction of bureaucracy and the extension of single-window administration (e.g. integration of tax-related customer service points into government windows).

District (metropolitan district) offices constitute the smallest units of territorial public administration, operating in 174 towns and in 23 districts in Budapest. Their fundamental job is the administration of affairs delegated to their competence (below county level). In the interest of providing more effective public services for members of the public and businesses, district (metropolitan district) offices operate integrated customer service points, so-called Government Windows which provide single-window administration with national competence. At Government Windows available in almost 300 locations members of the public can submit requests (for forwarding to the relevant proceeding authorities) regarding any administrative matter, a few exceptions apart, have the opportunity to have their affairs seen to with respect to almost a hundred different issues, and can obtain information on the relevant proceedings and the documents necessary for administration regarding more than 1,500 case ranges. Additionally, administrative services are also provided in document offices and at customer service points dealing with specific affairs (e.g. land office, pension insurance, labour affairs, etc.), while in the case of small villages services are provided in the branch offices of district offices as well as by administrative assistants.

Mobile Government Window Customer Service Points are flexible, mobile customer service offices which can be readily deployed and are able to swiftly and effectively adjust to changing needs and circumstances (at present available in 10 counties, extension of fleet to cover the entire country is under way). With the introduction of this new service, customers living in settlements which do not have government windows or which are otherwise disadvantaged from the viewpoint of transport infrastructure are able to take care of their administrative affairs – including affairs related to identity cards, residency cards, passports, driving licences and customer portal registration – locally. Mobile Government Window Customer Service Points can additionally offer integrated administrative customer services at various venues, based on the needs of public institutions (educational institutions, hospitals, etc.), as well as at major events.