Fővárosi és megyei kormányhivatalok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány irányítása alatt álló, a területi közigazgatás általános hatáskörrel rendelkező szervei, és mint ilyenek a területi közigazgatás legnagyobb egységei. A 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten helyezkedik el.

A kormányhivatalok a 2010. évi CXXVI. törvény, illetve a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását. Ugyanakkor olyan koordinációs, hatósági, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel rendelkeznek, amelyek segítségével a központi döntéseket kidolgozásuk és végrehajtásuk során a területi szint jellemzőihez, igényeihez lehet igazítani.

Államigazgatási feladatokat ellátó szervként több mint ezer államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörben járnak el. A járási hivatalok megerősítéséhez kapcsolódóan 2017. január 1-jével a járási hivataloknál indult hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként, illetve a kormányhivatalokhoz telepített, vagy a kormányhivataloknál tartott hatósági eljárásokban elsőfokú hatóságként járnak el, továbbá az Alaptörvénynek megfelelően törvényességi felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormányzatok felett. Feladatellátásukhoz kapcsolódóan közreműködnek az egyes ágazati, szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozásában és területi végrehajtásában. Ennek során figyelmet fordítanak a helyi befektetési környezetre és arra, hogy a megyei érdekelt felek (foglalkoztatók, egyetemek, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek) tapasztalatait is összegyűjtsék és közvetítsék azokat a központi döntéshozók felé.

A kormányhivatalok kiemelt feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése és biztosítása az állampolgárok és vállalkozások számára. A Kormány által megjelölt, és a kormányhivatalok által megvalósítandó cél: a közszolgáltatások színvonalának növekedését eredményező, hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése. A 2016. évben végrehajtott, számos kormányzati - például a közigazgatás központi szintjét érintő átalakítás, a járások megerősítése, korszerűsítés, bürokráciacsökkentés vagy az egyablakos ügyintézés vonatkozásában tett -  intézkedés az ügyfélbarát közigazgatás megteremtését szolgálta.

A járási (kerületi) hivatalok a területi közigazgatás legkisebb egységei, 174 városban és 23 fővárosi kerületben működnek, feladatuk a megyei szint alatti ügyek intézése. Szervezetük magában foglalja az egyablakos integrált ügyfélszolgálatokat, az úgynevezett Kormányablakokat, amelyekben az állampolgárok több mint 1500 ügykör tekintetében tájékozódhatnak, indíthatják, illetve intézhetik ügyeiket. A járási hivatalok kis falvak esetében kirendeltségekkel és ügysegédekkel biztosítják az ügyintézést.

The capital and county government offices

The capital or county government offices are territorial state administrative organs of the Government with general competence, and as such the biggest administrative units at territorial level. The altogether 20 government offices are located in the county seat cities and in the case of the capital city and Pest County in Budapest.

In line with the Act CXXVI of 2010 and the Government Decree No. 66/2015 (III.30) government offices coordinate and further the implementation of government policies at territorial level. They exercise coordinative, authority-type, proposing and consultative powers, allowing the adjustment of central decisions, policies to territorial characteristics and needs during planning and implementation.

As public authorities they have more than thousand official competencies and responsibilities. Since the 1st of January 2017, partly as a result of the reorganization of administrative competencies within and between the central and territorial level, the capital and county government offices act as second instance authorities in cases initiated at the district office level, are authorities of the first instance in administrative actions falling within their guaranteed or newly allocated competencies, and in accordance with the Fundamental Law of Hungary they also exercise legal oversight over local self-governments. Related to the fulfilment of their tasks, government offices contribute to the elaboration and territorial implementation of certain sectorial strategies. In doing so, they take into consideration the territorial/local investment environment, gather the experiences of the territorial/local stakeholders (employers, universities, municipalities, professional chambers, civil organisations, etc.) and communicate them towards the national decision-makers.

Among the tasks of government offices, special emphasis is given to promoting and offering a “Service-provider State” to citizens and businesses. The objective set by the Government, which has to be implemented by the government offices is to develop an efficient and costumer friendly public administration resulting in improved quality of public services. Numerous government initiatives implemented in 2016 – among others relating to reorganization of central public administration, reform of district offices, modernization, bureaucracy reduction, or one-stop-shops called ‘Government Windows’– contributed to the development of a customer friendly public administration.

The district offices are the lowest level territorial state administrative units, operating in 174 cities and in the 23 districts of the capital city. Their function is to act in cases that are to be administered below the county government level. The integrated customer service offices, the one-stop-shops called Government Windows, providing information and other administrative services – from initiating and handling to closing a procedure – to citizens in more than 1500 different types of administrative cases, are part of the organizational structure of the district offices. District offices operate in small municipalities, villages branch offices or employ local case assistants, to ensure that their administrative services are available to all.