A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését. A program megvalósítása során lehetőség van egy szakember kijelölésére és foglalkoztatásának támogatására (a munkaadó alkalmazottja), aki szakmai segítő szerepkört tölt be az újonnan alkalmazott, korábban közfoglalkoztatott személy mellett.

Munkaerőpiaci helyzetkép, a programindítás indoka

A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.

Segítenünk kell a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell teremtenünk az érdekeltséget az egyén oldaláról a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésre.

A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. A célok elérése érdekében egy új jogintézmény került bevezetésre. 2015. november 10-én megjelent a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül.

Az elhelyezkedési juttatást azon közfoglalkoztatott személyek kapják, akik a piaci szférában munkaviszonyt létesítenek. Gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált a támogatás rendszerének bővítése. A közfoglalkoztatott versenyszféra által támasztott feltételeknek történő megfelelése érdekében szükséges egy szakmai segítő, patronáló igénybevétele, hogy minél több, a közfoglalkoztatásból kilépett egyén alkalmassá váljon a tartós piaci munkavégzésre.

Annak érdekében, hogy minél több ember elhelyezkedését elő lehessen segíteni a program által, különféle munkaerőpiaci szolgáltatások kerülnek biztosítása.

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program három pillérre építkezik:

  • a közfoglalkoztatásból kilépők elhelyezkedési juttatást vehetnek igénybe sikeres nyílt piaci elhelyezkedésük esetén,
  • lehetőség van a foglalkoztatást biztosító munkahelyen bérköltség támogatással szakmai segítő igénybevételére,
  • mindezek mellett munkaerőpiaci szolgáltatások kerülnek biztosításra.

A program célja, célcsoportja, megvalósítója

A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.

A program célcsoportja

A Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

  • akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
  • aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A program célcsoportjába tartoznak továbbá azon munkáltatók, akik közfoglalkoztatásból kilépő személyeket alkalmaznak és a munkahelyi beilleszkedésük elősegítése érdekében az alkalmazottaik köréből szakmai segítőket jelölnek ki, ehhez bérköltség támogatásban részesülnek.

A program megvalósítói

A központi munkaerőpiaci programot 2 komponensű konstrukcióban szükséges megvalósítani.

A komponens: A program elhelyezkedési juttatással, a szakmai segítő bérköltség támogatásával kapcsolatos feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.

B komponens: az A komponensben foglalt feladatok személyügyi támogatása, valamint a szolgáltatásokat biztosító munkatársak foglalkoztatása az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. továbbiakban (OFA) által megvalósítandó program keretében történik.

A program keretében nyújtható támogatási és szolgáltatási elemek

Elhelyezkedési juttatás

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

Bérköltség támogatás - szakmai segítő

A program megvalósítása során lehetőség van egy szakember kijelölésére és foglalkoztatásának támogatására (a munkaadó alkalmazottja), aki szakmai segítő szerepkört tölt be az újonnan alkalmazott, korábban közfoglalkoztatott személy mellett. Feladata a korábban közfoglalkoztatott munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése.

A szakmai segítés célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a saját szükségletek, célok, és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolása.

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi 50 000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig. Ez az időszak 3 hónapnál akkor lehet rövidebb, ha a korábban közfoglalkoztatott személy 3 hónapnál rövidebb időtartamot tölt el az adott munkaadónál. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személyt alkalmaz, úgy egy szakmai segítő figyelembevételével adható a bérköltség támogatás, 4-6 fő korábbi közfoglalkoztatott alkalmazása esetében legfeljebb két szakmai segítő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott foglalkoztatása esetében legfeljebb három szakmai segítő figyelembevételével nyújtható a támogatás.

A szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi támogatási időszakban értékelést adjon a korábbi közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beilleszkedéséről szóló előrehaladási naplót szükséges havonta, utólag benyújtani a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.

Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása

A program keretében az OFA állományába került, azonban munkavégzés szempontjából a kormányhivatalokhoz, járási hivatalokhoz rendelten dolgozó szakemberek generális és speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak, hogy elősegítsék a közfoglalkoztatásból történő kilépést.

A program ideje

A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől 2018. december 31-ig tart. Az új programelemek (szakmai segítők bérköltség támogatása, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása) tekintetében 2017. július 1-jétől 2018. december 31-ig.

A program forrása, költsége

A kibővített „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program keretében nyújtott támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete biztosítja. A program összköltsége 5,786 milliárd Ft.

A munkaerőpiaci programtól várt eredmény

A programba 12 ezer fő közfoglalkoztatott bevonását és a versenyszférában történő elhelyezkedésének elősegítését tervezzük.

(Pest Megyei Kormányhivatal)