Tisztelt Fogyasztóink!

Kérjük, panaszuk benyújtása előtt, tájékozódjanak honlapunkról!

Milyen fogyasztóvédelmi ügyekben fordulhat a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Hatóság)?

 

 • Árfeltüntetés, árfelszámítás
 • Elektronikus hírközlés (telefon, TV, internet)
 • Elektronikus kereskedelem
 • Jótállás, szavatosság intézésére vonatkozó rendelkezések megtartása
 • Közműszolgáltatás (földgázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás, távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, vízközmű-szennyvíz, kéményseprő-ipari közszolgáltatás)
 • Piacfelügyelet (veszélyes termékek, termékbiztonság)
 • Reklám
 • Szálláshelyek, utazásszervezés, légiutas jogok
 • Termékbemutató (üzleten kívül kötött szerződések)

 

Hatóságunk a fenti tárgykörökre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának, valamint az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára jogosult.

___________________________________________________________________

FONTOS TUDNIA, hogy a Hatóságunknak nincs hatásköre eljárni az alábbi esetekben:
· a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés
· létrejöttének,
· érvényességének,
· joghatásainak és
· megszűnésének, továbbá
· a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, továbbá

· nem jogosult egyedi intézkedés (pl. kötelezni a vállalkozást a fogyasztó jótállási, szavatossági igényének érvényesítésére) vagy kártérítés közvetlen kikényszerítésére.

Az egyedi jogviták elbírálására irányuló kérelmet Hatóságunk hatáskör hiányában elutasítja.

Polgári jogvita esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe.

A békéltető testületek elérhetőségéről és eljárásáról itt tájékozódhat:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

___________________________________________________________________

Ki fordulhat Hatóságunkhoz?

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Piacfelügyeleti eljárásban fogyasztó továbbá az is, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák.

Mi az előfeltétele a hatósági eljárás indításának?

A hatósági eljárás megindításának előfeltétele, hogy Ön közvetlenül a vállalkozással/szolgáltatóval próbálja vitás ügyét rendezni. Amennyiben Ön úgy látja, hogy a vállalkozó/szolgáltató nem tartja be a fogyasztóvédelmi előírásokat, illetve vitatja a vállalkozás/szolgáltató, vagy a vállalkozás érdekében eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartását, tevékenységét vagy mulasztását, panaszával minden esetben először a vállalkozóhoz/szolgáltatóhoz forduljon!

Hatóságunk az eljárás megindítása előtt kéri ennek igazolását. Ennek érdekében javasoljuk, hogy írásbeli panaszát igazolható módon küldje el az Önnel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozáshoz/szolgáltatóhoz, ha telefonon tesz panaszt, kérje a beszélgetés egyedi azonosítószámát. Amennyiben panaszát személyesen teszi meg, kérje el a szóbeli panaszáról felvett jegyzőkönyv másolatát.

Mikor fordulhat hatóságunkhoz?

Ha a vállalkozóval/szolgáltatóval történő egyeztetés nem vezet eredményre:

· nem kapott panasza átvételétől számított 30 (közszolgáltatás esetében 15) napon belül választ,

· nem kapott érdemi választ,

· a vállalkozó/szolgáltató eljárása az Ön álláspontja szerint továbbra sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Mi szükséges ahhoz, hogy a Hatósághoz benyújtott kérelme teljes legyen?

· a kérelmező neve, címe, egyéb elérhetőségének esetleges feltüntetése; (közműszolgáltatás esetében az érintett fogyasztási/felhasználási hely címe);

· a kérelemmel érintett vállalkozás neve, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címe,

· a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címe vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helye,

· a Hatóságnak címzett kérelem, a kifogások/panasz részletezésével, a rendelkezésre álló dokumentumokkal  alátámasztva,

· annak igazolása, hogy Ön a panasz rendezése érdekében már a vállalkozóhoz/szolgáltatóhoz fordult, amelyet igazolhat:

§ postai úton benyújtott panaszának másolatával (ha nem kapott 30/15 napon belül választ, akkor annak feladását igazoló tértivevénnyel vagy ajánlott levél blankettával);

§ személyes ügyfélszolgálaton kapott igazolással vagy jegyzőkönyvvel;

§ elektronikus levélváltással (a küldés dátuma, a feladó és címzett e-mail címe látható legyen);

§ illetve telefonos ügyintézés esetén a hívás egyedi azonosítószámával;

· a vállalkozástól/szolgáltatótól panaszára kapott, Ön által kifogásolt válasz másolata;

· a vállalkozással/szolgáltatóval szemben kért intézkedés;

· meghatalmazás (amellyel Ön meghatalmazást kapott a sérelmet szenvedett fogyasztó képviseletére; a meghatalmazást két tanúnak kell hitelesítenie, ügyvédi meghatalmazás, vagy társasház esetében a közös képviseletre jogosító irat szükséges).

A kérelem benyújtásának módja:

Kérelem adatlapunkat megtalálhatja itt:

Kérelem adatlap_PMKH_Közműszolgáltatás

Kérelem adatlap PMKH Általános


· Írásban:

 • on-line adatlapunk kitöltésével, a szükséges dokumentumok csatolásával,
 • postai úton az alábbi címre: 1399 Budapest, Pf.: 661., kitöltött adatlapunk és a szükséges dokumentumok csatolásával,
 • a [[[dVfQTV5k0MJ1Zm9neXZlZEBwZXN0Lmdvdi5odQ==]]] e-mail címre, a kitöltött adatlap, valamint a szükséges dokumentumok csatolásával,
 • ügyfélkapun keresztül, a kitöltött adatlap, valamint a szükséges dokumentumok csatolásával,

 

· szóban, személyesen, alábbi ügyfélszolgálatunkon, alábbi ügyfélfogadási időben:

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
pénteken 9.00 – 13.00

A Hatóság eljárásának ügyintézési határideje:

· Általános ügyintézési határidő: 21 nap

· Közműszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési határidő: 60 nap

· Piacfelügyeleti ügyintézési határidő: 70 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele: a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Hol érdeklődhet az eljárással kapcsolatban?

Általános tájékoztatást kaphat az ügyével kapcsolatban a Hatóság telefonos ügyfélszolgálatán, ahol Ön vagy az eljárás során szabályszerűen meghatalmazott képviselője érdeklődhet.

Az általános tájékoztatás során megtudhatja, hogy a hatósági eljárás milyen szakaszban van, az ügy részleteiről azonban érdemi felvilágosítást, a várható döntésről tájékoztatást nem adunk.

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-1/236-3937

A Hatóság személyes ügyfélszolgálatán panaszbenyújtásra, kiegészítésre, valamint iratbetekintésre nyílik mód. Iratbetekintésre előre egyeztetett időpontban van lehetőség, amely folyamán áttekintheti a hatósági eljárás során keletkezett dokumentumokat, az iratokról kivonatot készíthet, díj ellenében (illetékbélyeg lerovásával) azokról másolatot kaphat.

Milyen egyéb eljárások kezdeményezésére van lehetőség?

A Hatóság által indított hatósági eljárás helyett (vagy mellett) egyéb jogorvoslati lehetőségekkel is élhet. Segítséget nyújthat a területileg illetékes békéltető testület, illetve ügyében közvetlenül polgári bírósághoz is fordulhat.

 

A békéltető testület előtti eljárásban fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.