dr. Szabó Sándor Nógrád megye kormánymegbízottjaA Nógrád Megyei Kormányhivatal 2011. január 1-jén jött létre a Közigazgatási Hivatal bázisán, további 14 szakigazgatási szerv integrációjával.

A Kormány 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozatával döntött a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről, melyek célja a rendkívül széttagolt területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja, egységes struktúrába szervezése.

A Kormányhivatal munkatársainak létszáma jelenleg 527 fő; 33 szervezeti egysége 25 Nógrád megyei feladatellátási helyen működik, melyek közül 11 található a megyeszékhelyen és 14 a megye más városaiban.

A Kormányhivatalt a Miniszterelnök úr által kinevezett kormánymegbízott vezeti, a Hivatali szervezetet pedig a Miniszter úr által kinevezett főigazgató. A főigazgató munkáját az igazgató segíti.

Az egyes szervek vezetőit a kormánymegbízott az országos szakmai irányító szervvel lefolytatott egyeztetéseket követően nevezi ki.

A szakigazgatási szervek munkatársai vonatkozásában a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja – a kormánymegbízott e tekintetben az alkalmazást érintő kifogásolási joggal rendelkezik.

A Kormányhivatal és az önkormányzatok

A Kormányhivatal és a helyi önkormányzatok közötti jogviszony-rendszer alapvetően három területet foglal magába. Ezek:

 • a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése;
 • a hatósági jogkörök; és
 • az egyéb, ágazati jogszabályokkal meghatározott hatáskörök.

A Kormányhivatal kiemelt hatásköre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti – 2010. szeptember 1-től visszaállított – törvényességi ellenőrzési jogkör. Eszerint a Kormányhivatal vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat szervezete, működése, döntéshozatali eljárása, döntései (rendeletei, határozatai), bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. Jogszabálysértés esetén a Kormányhivatal – határidő kitűzésével – felhívja az érintettet a jelzett törvénysértés saját hatáskörben történő megszüntetésére, a felhívás eredménytelensége esetén pedig bírósági, illetőleg – rendeletet érintő törvénysértés vonatkozásában – Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a jogszabálysértés orvoslására. A törvényességi ellenőrzési jogkör kiterjed továbbá az önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat kezdeményezésére az Állami Számvevőszéknél, adott esetben a képviselő-testület ülésének összehívására, az önkormányzat tisztségviselője felelősségének megállapítására is.

A Kormányhivatal általános másodfokú hatóságként jár el mindazon ügyekben, ahol az első fokú döntés a jegyző hatáskörébe tartozik. Emellett első fokú hatáskörébe tartoznak a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkör-gyakorlások (pl.: kisajátítás, bányaszolgalom, anyakönyvi ügyek, külföldiek ingatlanszerzése, kiemelt fontosságú építési ügyek).

Az egyéb, ágazati jogszabályokkal meghatározott hatáskörök közé tartoznak a Kormányhivatal speciális hatósági, szakhatósági, ellenőrzési, szervezési, képzési, továbbképzési feladatai. Külön megemlítendő, hogy a módosított közoktatási törvény vonatkozó előírásai szerint a Kormányhivatal látja el az oktatási igazgatás hatósági feladatköreit.

Bízunk abban, hogy a fenti rövid összefoglalón túl honlapunk számos hasznos információval szolgál az Ön számára is.

Legfontosabb célunk a hatékony és az állampolgárok érdekeit szem előtt tartó, ügyfél-centrikus területi államigazgatási rendszer működtetése. Ennek meghatározó eleme a mind szélesebb körű, elektronikus tájékoztatás is.

Tisztelettel:

dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott

Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott

Születési hely, idő:
Salgótarján, 1957. 08. 11.

Képzettség:
jogász

Végzettség:
Állam és Jogtudományi Egyetem /jogász/

Pályafutás:

 • 1981-1984 ügyvédjelölt
 • 1984- 1994 ügyvéd
 • 1995-1996 ügyvezető DUNAHOLDING- SALGÓTARJÁN Kft.
 • 1996- 2000 ügyvéd
 • 2000- 2003 hivatalvezető NMKH
 • 2003- 2010 ügyvéd
 • 2011. január 1 - kormánymegbízott NMKH


Politikai életút:

 • 1990- 1994 MDF önkormányzati képviselő Salgótarján
 • 1991- alpolgármester Salgótarján
 • 1998- FIDESZ polgármester jelölt Salgótarján