A megyei ügyfélszolgálatok elérhetőségeit ezen az oldalon tekintheti meg.

A Családok Otthonteremtése Kedvezményéről itt tájékozódhat bővebben.

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza nem térítendő állami támogatások (utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezmény, akadálymentesítési támogatás, lakásépítési támogatás), valamint államilag kamattámogatott kölcsönök (otthonteremtési kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása) a hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél (a továbbiakban együtt: hitelintézet) vehetők igénybe. A támogatások részletes feltételeiről az állammal a támogatások folyósítására és elszámolására szerződést kötött hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivataltól (Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától) kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

Annak érdekében, hogy az ingatlan a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljon, jogszabály és a támogatási szerződések alapján az ingatlan-nyilvántartásba – az érintett ingatlan tulajdoni lapjára – az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) kell fordulniuk kérelemmel. A kormányhivatal az állami igény és a támogatási cél teljesülése szempontjából megvizsgálja a kérelmet, és a feltételek megléte esetén kiadja a szükséges jognyilatkozatot.

2015. április 1-jétől a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A kormányhivataltól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való átjegyzését is. A 2012. szeptember 19-ét megelőzően a jegyzőhöz benyújtott kérelemre indult felfüggesztési, átjegyzési ügyben változatlanul a jegyző jár el. A Magyar Államkincstárnál indult, jogerős döntéssel le nem zárt ügyekben 2015. április 1-jétől az illetékes kormányhivatal jár el.

Tájékoztatjuk továbbá az ügyfeleket arról, hogy 2015. január 1-jétől nem engedélyezhető az állami jelzálogjog újabb ingatlanra való átjegyzése és ezáltal a visszafizetési kötelezettség alóli mentesülés abban az esetben, ha az újabb lakást a támogatott személy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától vagy élettársától vásárolta, továbbá, ha a támogatott személy tulajdonosa az eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve egyéni vállalkozóként önmagának, mint magánszemélynek értékesíti az ingatlant.

Tájékoztatók

Tájékoztató(1) - Általános tudnivalók
Tájékoztató(2) – További jogok, tények ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
Tájékoztató(3) - A magyar állam javára bejegyzett jogok törlése
Tájékoztató(4) - Elidegenítés, stb. bejelentése
Tájékoztató(5) - Támogatásra való jogosultság feltételei megállapítása
Tájékoztató(6) - Részletfizetés engedélyezésének szabályai
Tájékoztató(7) - Felfüggesztési és/vagy átjegyzési kérelem
Tájékoztató(8) – Támogatott ingatlan felajánlása NET Zrt.-nek
Tájékoztató(9) – Támogatott ingatlan árverésen kívüli eladása
Tájékoztató(10) – Támogatott ingatlanban volt házasfél tulajdonának megszerzése

Nyomtatványok - hozzájárulás iránti kérelemhez

Kérelem(1) - Jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében
Kérelem(2) - Jelzálogjog törléséhez, letétbe helyezés esetén
Kérelem(3) - Jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után
Kérelem(4) – Jelzálogjog törléséhez megelőlegező kölcsön kamattámogatása esetén
Kérelem(5) - Ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz
Kérelem(6) - További jelzálogjog, ranghely-csere bejegyzéséhez
Kérelem(7) - További jogok bejegyzéséhez
Kérelem(8) - További tények (telekalakítás-, határrendezés) bejegyzéséhez
Kérelem(9) - Társasház vagy szövetkezet alapításához
Kérelem(10) – Jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) átjegyzése iránti eljárás felfüggesztésére, a bejegyzett jelzálogjog törlésére
Kérelem(11) – Jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) átjegyzésére/bejegyzésére
Kérelem(12) – Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítására
Kérelem(13) - Hiánypótlási adatlap

Nyomtatványok - bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

Bejelentés(1) - Támogatott ingatlan lebontásáról
Bejelentés(2) - Támogatott ingatlan elidegenítéséről
Bejelentés(3) - Támogatott ingatlanban létesített lakóhely elhagyásáról
Bejelentés(4) - Támogatott ingatlan használatának átengedéséről
Bejelentés(5) - Támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő használatáról
Bejelentés(6) - Támogatott ingatlan árverésen kívüli értékesítéséről

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24. § (6b) bekezdése értelmében 2015. április 1-jétől a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezett lakás-előtakarékoskodó fizetési könnyítés iránti kérelmeiben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Ez lehet részletfizetés, illetve a követelés részben vagy egészben történő elengedése. A fizetési könnyítés engedélyezése nem automatikus, azt kérelmezni szükséges. A fizetésre kötelezett személynek igazolnia kell, hogy családi, jövedelmi, vagyoni és/vagy szociális körülményei miatt a támogatást és járulékait nem tudja azonnal és egy összegben megfizetni. A fizetési nehézség okai a következők lehetnek:

a) A visszafizetés aránytalanul súlyos terhelést jelentene a kérelmező számára.
b) A fizetési nehézség nem a kérelmező hibájából alakult ki.
c) A fizetési nehézség elkerülése érdekében a kérelmező úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, és a fizetési nehézség átmeneti jellegű.

A fizetési könnyítés kérelmezésének módjáról és az engedélyezés szabályairól lent talál bővebb információt.

Adatlap a fizetési könnyítés iránti kérelemhez

A fizetési könnyítés engedélyezésének feltételei