Külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg.

Nem engedélyköteles az ingatlanszerzés az alábbi esetekben:

- Az Európai Unió tagállamainak (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,

- Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,

- Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján)

- Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok ingatlanszerzése,

- Öröklés esetén

- Az EGT-államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi vállalkozásnak a magyarországi fióktelepe által folytatott vállalkozási tevékenységhez szükséges ingatlan tulajdonának megszerzéséhez nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy ha a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam és Magyarország között erre vonatkozóan viszonosság áll fenn.

- A menekült és oltalmazott jogállású személyek magyarországi ingatlanszerzése nem engedélyköteles, ezért ilyen jogállású személyeknek az ingatlanszerzés engedélyezése iránt kérelmet sem kell benyújtani a kormányhivatalok részére.

Az engedélyezéshez szükséges iratok, feltételek: A Komárom-Esztergom megyében található ingatlanok esetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges az ingatlanszerzéshez.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint az engedélyezési eljárás illetékköteles. Az eljárásért ingatlanonként 50.000 forint illetéket kell fizetni. Az illetéket átutalással kell teljesíteni a MÁK 10032000-01012107 eljárási illeték bevételi számlára.

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásáért 10.000,- forint illetéket köteles megfizetni.

Az eljárás megindításához szükséges iratok:

- a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található, kitöltött kérelem

- meghatalmazás, amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja jár el az eljárásban

- ingatlanonként 50.000,-Ft eljárási illeték megfizetése

- olyan irat becsatolása, mellyel a külföldi természetes személyazonosságának hitelt érdemlően megállapítható

- olyan irat becsatolása, mellyel a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható

- az ingatlanszerzésre irányuló előszerződés vagy szerződés, amely alapján megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka

- a közérdek sérelmének vizsgálatához való hozzájáruló nyilatkozat (kérelem 3. függeléke),

- amennyiben a kérelmező a kérelmet egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtja be, szükséges a kérelem 1. függelékének kitöltése

Meghatalmazás

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, minden esetben csatolni kell a nevében eljáró jogi képviselő vagy más természetes személy részére adott, ügyre vonatkozó meghatalmazás eredeti példányát. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.
Célszerű az ingatlan-átruházást intéző ügyvédet meghatalmazni az eljárás lefolytatására. A meghatalmazás szerepelhet a becsatolt szerződés egyik pontjaként is, ebben az esetben azonban külön ki kell emelni, hogy az a Kormányhivatal előtti ingatlanszerzési engedélyezési eljárásra is vonatkozik.

(A tájékoztató teljes szövege a jobb oldalon található Kapcsolódó anyagok alól PDF-formátumban letölthető.)

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)