A 2017. évi képzési jegyzék, valamint a 2018. évi képzési jegyzék megjelenése közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének kiegészítéséhez.

Az ajánlat célja:

A munkaviszonyban állók, a munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerő-piaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába állás, illetve a munkahelyek megtartásának elősegítése a munkaerő-piaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

A támogatható képzések köre:

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. §-ában szereplő, támogatott képzések.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

§ a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeletei;

§ a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény;

§ a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény;

§ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény;

§ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

§ a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

Ajánlott szakirányok, határidők

Jelen ajánlattételi felhívás a 2017. június 19-től a 2018. évi képzési jegyzék megjelenéséig terjedő időszakban, az 1. sz. mellékletben meghatározott szakirányokban és helyszíneken indítandó képzésekre szól.

Képzések indításának várható időtartama: 2017. szeptember 1.- 2017. december 31.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtott, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 1 §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények jegyzékre kerülnek.

Az összeállított képzési jegyzék nyilvánosságra hozatalának várható ideje: 2017. augusztus

A képzési jegyzékre kerülés feltételei

A képzési jegyzékre csak olyan intézmény kerülhet fel, amely

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az adott képzés indítására és lefolytatására jogosultsággal rendelkezik (szerepel az Fktv 5. §-ában meghatározott felnőttképzést folytató intézmények elektronikus nyilvántartásában, rendelkezik az adott képzésre vonatkozó engedéllyel, vagy vállalja, hogy annak engedélyeztetését legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján megkéri. Ha az adott képzés az OKJ-ban rész-szakképesítésként szerepel, akkor az indítható az alap szakképesítésre kiadott engedély birtokában is, azonban megvalósításához szakértővel minősített képzési program szükséges, melyre a felnőttképzési szerződés megköthető.);

- rendelkezik az adott képzésnek és az Fktv. 12. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő képzési programmal, és annak megvalósításához szükséges tananyaggal;

- vállalja, hogy a Fktv. 3. §-a hatálya alá tartozó képzéseket a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókkal bonyolítja le;

- több képzésre tett ajánlat esetén a szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat a képzési programok egyidejű indítása esetén is biztosítani tudja;

- biztosítja a képzéshez előírt és szükséges tárgyi feltételeket;

- rendelkezik saját tulajdonban lévő, vagy bérelt, vagy más módon használatban lévő oktatásra alkalmas épülettel, vagy épületrésszel a képzés helyszínén;

- a meghirdetett képzés helyszíne szerinti megyében ügyfélszolgálatot működtet, amely biztosítja a képzés iránt érdeklődők és a képzésben résztvevők számára a személyes megkeresés, a telefonon és interneten keresztül történő elérés lehetőségét;

- képzési ajánlatai nem haladják meg a Nemzetgazdasági Minisztérium által hivatalos formában közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit;

- a tanfolyam szervezésével kapcsolatos egyéb díjat a képzésben résztvevőtől nem kér;

- vállalja, hogy a Kormányhivatallal a 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 4. §-ban meghatározott együttműködési megállapodást köt;

- a tanfolyam indítását az ajánlatban vállalt minimális létszám megléte esetén az év bármely szakában vállalja;

- vállalja a meghirdetett településtől eltérő helyszínen tartandó képzés lebonyolítását is, amennyiben a Kormányhivatal, munkaerő-piaci okok miatt a képzési jegyzékre felvett képző intézményt - speciális technikai feltételeket nem igénylő képzés esetén - erre felkéri;

- vállalja, hogy a képzések megvalósítása során a megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen) maximum 20%;

- vállalja, hogy a lemorzsolódás csökkentése érdekében a megengedett hiányzás indokolt, igazolt távolléttel történő túllépése esetén a mulasztott órák pótlására plusz költség felszámítása nélkül lehetőséget biztosít, ha azt a résztvevő írásban kéri;

- a képzésben résztvevővel az Fktv. 13. §-a szerinti felnőttképzési szerződést köt;

- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek;

- nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt;

- ajánlata megfelel a kiíró által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

Tartalmi követelmények

- Az ajánlattevő rendelkezzen az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben (a továbbiakban OKJ rendelet) szereplő szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére való jogosultsággal, ill. ennek hiányában jelölje meg a szakmai vizsgáztatásra jogosult intézményt.

- Az ajánlattevő vállalja, hogy a képzés megkezdését megelőzően a képzésre jelentkezők részére szakmai alkalmassági vizsgálatot végez, a kiválasztás rész- és összesített eredményét minden esetben dokumentálja, és ezen dokumentációt a tanfolyam befejezéséig megőrzi.

- Az ajánlattevő vállalja, hogy az Fktv. 11. § (1) g) pontja alapján felméri a résztvevők előzetes tudásszintjét.

- A képzés tervezett létszáma, helyszíne, óraszáma, intenzitása feleljen meg az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak. Munkaadói háttérrel rendelkező képzések esetében a gyakorlati képzés intenzitása, beosztása igazodhat a képzésbe bevont munkahely/intézmény szokásos munkarendjéhez.

- Az engedélyezett képzés képzési programjának óraszáma megfelel az felhívásban meghatározott óraszám-intervallumnak, továbbá az engedélyezett képzés megnevezése (nem szükséges a szó szerinti egyezőség), célja és célcsoportja a felhívás elvárása szerinti.

- A gépjárművezetői képesítések megszerzésére irányuló képzések a jogszabály által előírt időtartamban kerüljenek lebonyolításra. (Amennyiben a jogszabály nem kötött óraszámot határoz meg, akkor a kötelező minimális óraszám az irányadó.)

- A kiírásban szereplő helyszíntől való eltérés csak akkor elfogadható, ha az adott helyszínen nem biztosítható a feltétel, s erről a szükséges indokolást csatolja az ajánlathoz.

- A megadott heti képzési óraszámtól (intenzitás) való eltérés csak a gépjárművezetői tanfolyamok esetén megengedett.

- Az ajánlattevő, amennyiben rendelkezi ilyennel, mutasson be – az ajánlat benyújtását megelőző 3 évben lebonyolított –, az ajánlatnak megfelelő képzési körben megvalósított képzésről szóló referenciákat.

A képzés során tervezhető:

- felkészülési idő a vizsgára, amely vagy az adott képesítésre vonatkozóan hatályos jogszabályok által meghatározott, vagy a képzés idejével arányos: a 6 hónapot meg nem haladó képzések esetén max. 5 munkanap lehet; a 6-12 hónapig tartó képzési programok esetében max. 10 munkanap.

- tanítás nélküli munkanap: a 6-12 hónapos képzési programok esetében a képzés időtartamával arányos, de max. 5 munkanap; a 12 hónapot meghaladó képzések esetében max. 8 munkanap.

A képzés intenzitásánál a vizsgára való felkészülés és a szünet idejét nem kell figyelembe venni.

Formai követelmények

- Ajánlatot csak a jelen felhívás 2. és 3. sz. mellékletét képező, szövegszerkesztővel kitöltött adatlapokon lehet benyújtani.

- Az „Adatlap a felnőttképzést folytató intézményről” című dokumentumot és kötelező mellékleteit egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva; az „Adatlap a képzési programról” nyomtatványt képzési programonként egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, képzési programonként egymástól elkülönítve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

A képzési programonként benyújtandó dokumentumok előlapjára kérjük feltüntetni az ajánlattevő nevét, címét, a felhívás 1. sz. mellékletében szereplő képzés sorszámát (egy előlapon csak egy ilyen sorszám szerepelhet), megnevezését és a képzés tervezett helyszínét is.

Az ajánlatok benyújtásának módja, helye, határideje

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 2017. június 30-án 13:00 óráig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lehet kizárólag személyesen, az ajánlattevő képviselője, vagy írásbeli meghatalmazottja által benyújtani (címe: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8. II. emelet 205.)

(A postai, gyorspostai, futárszolgálati úton, vagy egyéb módon megküldött ajánlatok érvénytelennek minősülnek).

A részletes ajánlattételi felhívás (ajánlattételi adatlap és mellékletei) letölthetők http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly oldalon az AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A 2017. évi képzési jegyzék, valamint a 2018. évi képzési jegyzék megjelenése közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének kiegészítéséhez menüpontban.

Hiánypótlás

A Kormányhivatal hiánypótlásra lehetőséget egy alkalommal - a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül - biztosít. Időközbeni hiánypótlás nem lehetséges. A hiánypótlást az ajánlat benyújtásánál meghatározott módon kell benyújtani.

Nem lehetséges hiánypótlás ha:

a) a formanyomtatványban bármilyen változtatást tesz (kivéve azokat az eseteket, ahol az adatlap erre lehetőséget biztosít);

b) az ajánlat a beadási határidőig nem (vagy nem a megfelelő módon) érkezik be az ajánlatkérőhöz;

c) az intézmény nem a meghirdetett – a felhívás 1. sz. mellékletében feltüntetett – képzés lebonyolítására nyújtja be ajánlatát;

d) az ajánlat paraméterei (létszám, óraszám, képzés megnevezése, OKJ szám, heti óraszám, stb.) nem felelnek meg az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek;

e) az ajánlatban szereplő képzési program engedélyeztetését legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján a felnőttképzést folytató intézmény nem kérte;

f) az ajánlattevő pénzügyi ajánlata meghaladja a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes – költségnormák kereteit, vagy a költségkalkuláció nem felel meg a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendeletben foglaltaknak;

g) a képzési költsége aránytalanul alacsony*;

h) a költségkalkuláció nem nyilvánvaló számítási hibát tartalmaz (nyilvánvaló számítási hiba az a hiba, amely valamely matematikai művelet elvégzéséből –szorzás, osztás, összeadás, kivonás- adódik, és amely a számítás megfelelő elvégzésével korrigálható úgy, hogy az egy főre eső képzési költséget, az összesített fajlagos költséget az eredetileg beadott ajánlathoz képest nem változtatja meg.).

* Aránytalanul alacsony az az ár, mely programrészenként ill. OKJ-s képzések esetében külön az elméleti és külön a gyakorlati oktatás tekintetében nem éri el a benyújtott ajánlatban szereplő óraszámhoz tartozó, miniszteri közleményben kiadott maximális fajlagos költségek 60%-át.

Az ajánlatok értékelése

A jegyzékre kerülő intézmények és képzéseik kiválasztása a képzők által benyújtott ajánlatok alapján történik, az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a) jogszabályi és az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés,

b) a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak,

c) pénzügyi ajánlat.

Kizárólag azok az ajánlatok kerülnek értékelésre, melyek a hiánypótlás nélkül, ill. hiánypótlást követően az ajánlatkérő által meghatározott – fentebb leírt – követelményeknek megfelelnek.

Az ajánlat érvénytelen ha:

a) az a hiánypótlást követően sem felel meg a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek,

b) a hiánypótlás nem teljes körű, vagy nem megfelelő,

c) a hiánypótlás a hiánypótlási felhívásban kitűzött határidőig nem, vagy nem az ajánlat benyújtásánál meghatározott módon érkezik be az ajánlatkérőhöz,

Az ajánlatban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minősül, amely az ajánlattevőt automatikusan kizárja a képzési jegyzékre történő felvételből.

Értesítés a képzési jegyzékre kerülésről

Az ajánlat képzési jegyzékre kerüléséről, illetőleg elutasításáról az ajánlatot benyújtó képző intézmények a döntést követően a Kormányhivataltól írásban értesítést kapnak.

Felhívjuk a képző intézmények figyelmét, hogy a képzési jegyzékre való felkerülés a Kormányhivatal részéről nem jelent konkrét kötelezettségvállalást, annak feltétele a két fél közötti együttműködési megállapodás megkötése.

A képzési programok indítása a Kormányhivatalok képzési terveinek, pénzügyi forrásainak, és a képzésben résztvevők megfelelő létszámban történő rendelkezésre állásának függvényében történik.

Egyéb tudnivalók

Az ajánlatok elkészítésével összefüggő - írásban feltett, elektronikus úton megküldött - kérdésekre a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban PMKH, e-mail: [[[lqhfPxBHQJQw3NYTYWphbmxhdHRldGVsQHBlc3QuZ292Lmh1]]]) ad írásban felvilágosítást. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban írásban feltett kérdések legkésőbb a benyújtási határidő letelte előtt 2 munkanappal nyújthatók be (legkésőbb 16 óráig). Az ezután írásban feltett kérdésekre nem áll módunkban válaszolni. A feltett kérdésekre a PMKH folyamatosan, de legkésőbb az ajánlati határidő lejárta előtt 1 munkanappal írásban elektronikus úton megküldött levélben választ ad.

(JNSZMKH Foglalkoztatási Főosztály)