2016. július 1-jén hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), melynek személyi hatálya a fővárosi és megyei kormányhivatalokban dolgozókra terjed ki azzal, hogy első lépésben 2016. július 1-jétől a kormányhivatalok 197 járási hivatalában dolgozó, mintegy 17.000 fő jogviszonya alakult át közszolgálati tisztviselőiből állami szolgálati jogviszonnyá.

Az Áttv. átalakította a járási tisztviselők előmeneteli- és illetményrendszerét is, amelynek eredményeként az ellátott feladatokkal és a teljesítménnyel jobban arányban álló, a tisztviselő hivatalához méltó megélhetést nyújtó, rugalmas illetményrendszert alakítottak ki.

Második lépésben, 2017. január 1-től a kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatott több mint 16.000 fő kormánytisztviselő jogviszonya változik állami tisztviselőre. Ez a létszám kiegészül a központi hivatalok átszervezését követően a kormányhivatalokba kerülő munkatársakkal, így 2017. január 1-jétől a kormányhivatalok 33.700 fős létszáma 36.300 főre emelkedik.

Az illetményváltozás a kormányhivatalok megyei szintjét is érinti. Január elsejétől a legnagyobb arányú illetményemelkedés a középfokú végzettségű általános ügyintézők és az ügykezelők körében lesz - átlagosan 45, illetve 56%. A felsőfokú végzettségű ügyintézők mintegy 15% illetményemelkedéssel számolhatnak, a vezető beosztású munkatársak esetében 5% átlagos bérnövekedés várható. Az Áttv. 2017. január 1-jei kiterjesztésével - mivel a sávos illetményrendszerben a munkáltató a tisztviselő egyéni teljesítménye, illetve a törvényben meghatározott egyéb szempontok alapján állapítja meg az illetményt - megszűnik a kormányhivatalok megyei és járási szintje közötti, illetmények tekintetében eddig fennálló különbség.

Az Áttv. a bevezető rendelkezésében így fogalmaz: „Az állampolgárokhoz közeli, hatékony és költségtakarékos közigazgatás olyan közszolgálatra alapozható, amelynek tagjai munkájukkal egész életen át a közjót, polgártársaikat szolgálják, amelyben minden tisztviselő a legjobb tudása szerint látja el a feladatát, az állampolgárok ügyeit méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. Célunk ezért, hogy az állami tisztviselők számára a közszolgálat a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő különleges életutat jelentsen, amelyben a munka díjazása arányos a feladattal és a felelősséggel.”

Ennek jegyében az illetmény emelkedése mellett változik az állami tisztviselők előmeneteli és képzési rendszere is. Az új életpálya modellel, az átalakított előmeneteli rendszerrel és a béremeléssel a kormány fontos lépést tett meg a jól működő közigazgatás és azon keresztül a versenyképesebb gazdaság és állam felé. A tisztviselők felkészültsége, tudása az állampolgárokat szolgálja, ezért készségeiket, tudásukat folyamatosan bővíteniük kell. Előírt tanulmányaikban kiemelt szerepe van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ahol kormányzati tanulmányok és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzést indítottak.

További változás a kormányhivatalok, így a Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítésében az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály megalakulása, ami a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Heves Megyei Kirendeltségének integrációját jelenti. Az MVH 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik, általános jogutódja a Magyar Államkincstár, ugyanakkor a területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatok tekintetében az MVH feladatait 2017. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok látják el.

A költségtakarékos és hatékony közigazgatás megvalósításának egyik eszköze a járási hivatalok megerősítése, feladatkörük bővítése. A legnagyobb változás e téren az Egri Járási Hivatalt érinti. 2017. január 1-jétől megyei illetékességgel járnak el első fokon az agrárügy és a környezetvédelem -- a földművelésügy, továbbá az erdészeti, növény- és talajvédelmi ügyekben. A foglalkoztatás, családtámogatás és társadalombiztosítás olyan ügyköreiben is a megyeszékhelyen lévő járási hivatal jár el első fokon, amelyeket illetően korábban a hatósági jogkört a kormányhivatal illetékes osztályai gyakorolták. Ilyenek az egészség- és nyugdíjbiztosítási, rehabilitációs ellátási és szakértői feladatok. Mindezen túlmenően bizonyos foglalkoztatási és munkaügyi jogkörök is az egri hivatal hatáskörébe kerülnek, ahogy a munkaügyi ellenőrzés és a munkavédelemhez tartozó hatósági ügyek is. Az egri járás ezen felül műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztállyal is bővül.

Fontos, hogy az említett szervezeti változások az adott területek ügyintézési helyszíneit nem érintik, az állampolgárokat és a vállalkozásokat tehát továbbra is a megszokott helyeken várják a kormányhivatal munkatársai. A környezetvédelmi hatóság Egerben, a Szvorényi úti volt okmányirodában fogadja az ügyfeleket.

Fotó: pixabay

(Kommunikáció - Heves megye)