Tisztelt Egyéni Vállalkozók!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az egyéni vállalkozói ügyintézés - 2018. január 1. napját követő - legfontosabb változásairól nyújt tájékoztatást.

Tisztelt Egyéni Vállalkozók!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az egyéni vállalkozói ügyintézés - 2018. január 1. napját követő - legfontosabb változásairól az alábbi tájékoztatást adja:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján az egyéni vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett. (A gazdálkodó szervezet fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja határozza meg.)
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 11. § (1) bekezdés m) pontja szerint az egyéni vállalkozónak az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetőségét az egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmazza.
Az Evectv. alapján az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése, továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése a járási hivataloknál (a továbbiakban: Hatóság) nemcsak elektronikus úton, hanem személyesen is kezdeményezhető. Ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint az egyéb változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően a webes ügysegéden (www.nyilvantarto.hu) keresztül kezdeményezhetők.

Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése szerint a Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.

Az Evectv. 19/A. § (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.

Az ellenőrzés során a Hatóság - az E-ügyintézési tv. alapján - az egyéni vállalkozó ügyfélkapus tárhelyére kézbesíti hivatalos értesítéseit, döntéseit.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül:

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Az egyéni vállalkozó mint elektronikus ügyintézésre kötelezett, köteles az ügyintézési cselekményeit, nyilatkozatait a https://epapir.gov.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítást követően) elektronikus űrlap használatával megtenni. Az e követelményeknek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan. Címzettként az illetékes járási hivatal témacsoportnál a „Kormányhivatali ügyek” kategóriát, az ügytípusnál az „Okmány ügyintézési feladatok” kategóriát választva.

A 2018. január 1. napjától eltelt időszak tapasztalata alapján az egyéni vállalkozók gyakran nem ellenőrzik az ügyfélkapus tárhelyükre érkezett küldeményeket, illetve az azonosításhoz szükséges felhasználói nevüket, jelszavukat átadják harmadik személynek (könyvelőnek), így nem szereznek tudomást olyan vállalkozói tevékenységüket érinti ellenőrzésekről, döntésekről, kötelezettségekről, amely akár a vállalkozói tevékenység megtiltását vonhatja maga után.

Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, mely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel, a nem megfelelő biztonságú kezelésből származó kockázatot a felhasználó viseli. Az ügyfélkapu regisztrációhoz tartozó elektronikus levelezési cím érvényességét szintén a felhasználónak kell biztosítani.

Fentiek alapján kéri a Hatóság az egyéni vállalkozóktól az ügyfélkapus tárhely folyamatos figyelemmel kísérését és az elektronikus ügyintézési kötelezettségnek történő megfelelést a vállalkozói tevékenységet érintő hatósági eljárások elkerülése érdekében.

 

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)