A Bács-Reál Kft. (továbbiakban Kft.) hulladékkezelési engedéllyel rendelkezett a Kiskunhalas, Majsai út 5. számú (átszámozás előtt Majsai út 8.) telephelyre veszélyes hulladékok telephelyi begyűjtésére és szállítására vonatkozóan.

A Kft. telephelyi tevékenységével kapcsolatosan több alkalommal is szabálytalanság volt tapasztalható: a telephelyen a betonozott részen túl, nem szigetelt területen tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékokat (az engedély alapján veszélyes hulladék ideiglenes tárolása kizárólag a zárt, összefolyóval és kármentővel rendelkező épületekben történhetett).

A szabálytalanságok miatt hatóságunk a Kft.-t 2010 októberében határozatban elmarasztalta, majd 2011 márciusában megtiltotta a Kft.-nek az engedélytől eltérő tevékenység végzését; és kötelezte egyrészt a nem megfelelően tárolt hulladékok átadására, másrészt a tárolt veszélyes hulladékok azonosíthatóságának biztosítására. Ezen felül korlátozta a Kft. tevékenységétúgy, hogy veszélyes hulladékot addig nem vehet át, amíg az előírt kötelezettségeinek eleget nem tesz. A rendelkezésünkre álló kimutatás szerint a telephelyen a Kft. tevékenységéből származóan mintegy 1000 t, részben ismert, részben ismeretlen összetételű hulladék, illetve veszélyes hulladék van.

2011 őszén végzett utóellenőrzések során megállapítható volt, hogy a Kft. nem tett eleget a kötelező határozatnak, ezért a Kft. hulladékkezelési engedélye visszavonásra került, illetve az időközben felszámolás alá került vállalkozás környezeti állapotvizsgálat elvégzésére kötelezése is megtörtént. A Kft. a kiadott kötelezések egyikének sem tett eleget.

Hatóságunk a kötelezés teljesítése érdekében - a felszámolási eljárás alatt - zároltatta a Kft. számláit és ezen pénzügyi biztosíték erejéig a nem megfelelően tárolt, legveszélyesebbnek ítélt hulladékok egy részét 2012. év őszén elszállíttatta.

A hulladék elhelyezéssel érintett ingatlanon 2013. és 2015. évben is történtek talaj- és talajvíz mintavételek, amelyek az akkreditált vizsgálatok alapján kimutatták, hogy sem nehézfém, sem TPH komponensek esetében nem mutattak határérték-túllépést. Lényeges ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy nem csak határérték-túllépés nem történt, a vizsgált komponensek koncentrációja sem növekedett a vizsgált időszakban.

Hatóságunk eljárásával párhuzamosan, 2012-ben büntetőeljárás is indult, amelynek során a bíróság megállapította a Kft. korábbiügyvezetőjének felelősségét veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntettében.

A Kft. megszűnését követően hatóságunk a büntető eljárás eredményének figyelembevételével kötelezte a Kft. volt ügyvezetőjét az ingatlan eredeti állapotának helyreállítására. A Kft. volt ügyvezetője nem tett eleget a kötelezésnek a kiszabott eljárási bírság ellenére sem.

Hatóságunk az indokolt és szükséges eljárási cselekményeken túl folyamatosan, rendszeres szemlék és ellenőrzések során kíséri figyelemmel az ingatlanon lévő hulladékok, illetve azok gyűjtőedényzetének állapotát, de ez idáig érdemi változást nem tapasztaltunk, sem a hulladékok göngyölegeinek állapotát, sem pedig a felszíni elfolyások mértékét illetően.

Az esetről megjelent tudósításokban számos médium pontatlan illetve valótlan értesüléseket osztott meg a nyilvánossággal,

melyekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük közzé:

 

 1. A helyi civilek tiltakozása ellenére adtunk engedélyt a Bács-Reál Kft.-nek veszélyes hulladékok begyűjtésére és szállítására (hvg.hu, halasinfo.hu, blikk.hu, 444.hu, eloben.hu):

Az engedélyezési eljárás során, illetve azt követően, sem szóban sem írásban nem volt lakossági, vagy civil szervezet által tettkifogás, panasz.

 

 1. Több tízezer tonnányi veszélyes hulladék kezelésére adtunk ki engedélyt (hvg.hu, halasinfo.hu, blikk.hu, 444.hu, eloben.hu):

A kiadott hulladékkezelési engedély nem egyszeri több tízezer tonnányi begyűjtésre vonatkozott, hanem egy éves begyűjtési és szállítási kapacitást jelent. Az engedélyben külön előírtuk, hogy "A telephelyen egyszerre egy időben gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 400 t-t és nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását." A hatósági intézkedésekre éppen azért került sor, mert a Kft. ezen előírásokat is megszegte.

 

 1. A környezetvédelmi hatóság 85 millió forint bírság helyett csak "figyelmeztette" a Kft.-t (index.hu, hvg.hu, halasinfo.hu, blikk.hu, 444.hu, halasmedia.hu, eloben.hu):

A Kft. jogsértése kapcsán a hatóság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  12/A. § alapján nem szabhatott ki tényleges bírságot.

 

 1. A Kormányhivatal szerint méréseik nem mutattak határérték túllépést, míg a Greenpeace mérései sokszoros fém- és ásványolaj határérték túllépést mutattak (hvg.hu, halasinfo.hu, magyaridok.hu, 444.hu, halasmedia.hu, eloben.hu):
 2. és 2015. évi hatósági, akkreditált talaj- és talajvíz mintavételeink sem nehézfém, sem TPH komponensek esetében nem mutattak határérték-túllépést. Lényeges ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy nem csak határérték-túllépés nem történt, a vizsgált komponensek koncentrációja sem növekedett a vizsgált időszakban.

 

Greenpeace Magyarország mintavételei nem akkreditáltan történtek. A jelenlegi mintavétel kapcsán tudható, hogy:

 

 • (a cikkek szerint) mindössze egy felszíni mintát vettek a kerítésen benyúlva;
 • egy felszíni minta nem reprezentálja a terület szennyezettségi állapotát;
 • egy felszíni hulladékból, vagy olajos földből vett minta mindössze annak az egy felszíni szennyeződésnek a szennyezettségét mutatja, nem az ingatlan egészének állapotát.

 

 1. Pirtó közeli erdőszélen is vannak feltehetően a Bács-Reál Kft. telephelyéről származó hulladékok (index.hu, hvg.hu, magyaridok.hu, halasinfo.hu, blikk.hu, 444.hu, halasmedia.hu, eloben.hu):

A "közeli erdőszélen talált hasonló jellegű hulladék" egy pirtói erdőszélen elhagyott, főként festékhulladékot tartalmazóhulladékrakás. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a hulladékok a Bács-Reál Kft. telephelyéről származnának, ezen állítását a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány nem tudta semmivel sem alátámasztani, így ez puszta feltételezés. Ez ügyben egyébként hatóságunknak nincs hatásköre, mivel ismeretlenek által elhagyott hulladékról volt szó, így a bejelentést haladéktalanul áttettük az illetékes jegyzőnek.

 

 1. A telephelyről hiányosan dokumentálva szállították ki a hatóság utasítására a veszélyes hulladékokat (Index):

A telephelyről a veszélyes hulladékokat ún. "SZ" kísérőjegyekkel dokumentáltan szállították el, továbbá hatóságunk a hulladékokátvevőinél is visszaellenőrizte, hogy ténylegesen megtörténtek-e az átadások.

 1. A Bács-reál Kft. felszámolás alatt áll (444.hu):

A Bács-reál Kft. már nem áll felszámolás alatt, a cég 2013. december 2-án megszűnt.

 1. A hatóság kötelezéseinek hatására mindössze két kamionnyi gumiabroncs lett elszállíttatva (halasmedia.hu):

Hatóságunk a kötelezés teljesítése érdekében - a felszámolási eljárás alatt - zároltatta a Kft. számláit és ezen pénzügyi biztosíték erejéig a nem megfelelően tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok egy része 2012. év őszén elszállításra került. Ezen szállítás során a leginkább veszélyesnek ítélt, legkockázatosabban tárolt veszélyes hulladékokat szállíttattuk el (szerves oldószerek, laborvegyszerek, egészségügyi hulladékok, nyomdafestékek, szárazelemek, fénycsövek, elektronikai hulladékok) a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig. Ezen túl valóban gumihulladék is kiszállításra került.

Hatóságunk az ügy tűzvédelmi, polgári védelmi, illetve katasztrófavédelmi vonatkozásai kapcsán egyeztetett Kiskunhalas Város Önkormányzatával és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A hulladéklerakót rendszeresen közösen is szemlézték illetve mintavételezték a hatóságok. A legutolsó közös szemlét 2016. július első hetében tartották volna, ami a telephely eladása miatt meghiúsult, mert nem tudtak bejutni a területre.

 

Kérjük, hogy esetleges további cikkek írásakor a kifogásolt állításokat ne ismételjék meg, mert azok nem felelnek meg a valóságnak!

Összegzésül: Hatóságunk a hivatkozott ügyben helyes jogalkalmazási gyakorlattal, jogszerűen és körültekintően járt el, amelyet az is alátámaszt, hogy az ügyet kezdetektől a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség folyamatosan figyelemmel kíséri, tájékoztatásokat és iratanyagokat kér be, azonban a hatóság eljárásával kapcsolatos mulasztást, jogsértést nem tapasztalt.

Greenpeace Magyarország Egyesület az általa jogszerűen beadott közérdekű adatkérést követően 2016. július 4-én, az ügy minden rendelkezésünkre álló, kiadható dokumentumának másolatát megkapta.

(A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata)